تعداد مقالات: 312
27. تعیین کیفیت منظر و نقاط چشم‏انداز به منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 13-20

علی جهانی٭؛ مجید مخدوم؛ جهانگیر فقهی؛ وحید اعتماد


28. تهیه مدل ویژه ارزیابی توان اکولوژیک برای برنامه‌ریزی راهبردی در جنگل خیرود

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-18

رحیم ملک نیا٭؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ محمود زبیری؛ محمدرضا مروی مهاجر


29. ارزیابی اثرهای محیط‌زیستی توسعه (EIA) بر منطقه حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از مدل تخریب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 13-23

نبی‌الله یارعلی؛ علی سلطانی؛ علی جعفری٭؛ داوود مافی غلامی؛ مسعود محمودی


30. ارزیابی و تعیین کیفی آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: علی‌آبادکتول)

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 17-26

قاسم رجایی؛ علیرضا پورخباز٭؛ اصغر نعیمی؛ حمیدرضا پورخباز


32. مقایسه روش‌های تعیین حقابه محیط‌زیستی رودخانه‌ها و پیشنهاد رویکرد مناسب برای کاربرد در ایران با استفاده از روش تصمیم‌گیری تاپسیس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-14

سمیه عریان*؛ محمد صادق صادقیان؛ مجید مخدوم فرخنده؛ محمدرضا زرنکابی


33. مدلسازی نیازمندیهای زیستگاهی کفتار راهراه ) (Hyaena hyaenaدر منطقه حفاظت شده لشگر در، استان همدان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-20

سعید خاکی صحنه؛ افشین علیزاده شعبانی؛ محمد کابلی؛ زهرا نوری؛ عبدالله یاری


34. تدوین مدل مفهومی توسعه آموزش محیط زیست با ارزیابی عوامل راهبردی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-16

پونه قائمی؛ سیدمحمد شبیری؛ مریم لاریجانی؛ بهروز رکرک


35. شناسایی مناطق مستعد احداث نیروگاه بادی مطالعه موردی: استان فارس

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 3-16

غلامعباس فلاح قالهری؛ فهیمه شاکری؛ مهدی اسدی؛ حسن رضایی


36. ارزیابی تاب‌آوری خدمات اکوسیستمی در محیط‌ زیست شهری (مطالعه موردی شهر یزد)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-28

الهام یوسف زاده؛ احد ستوده؛ پرستو پریور؛ محمدرضا رضایی؛ حمید سودائی زاده


37. مکان یابی چند معیاری محل دفن مواد زاید ساختمانی با استفاده از رویکردANP فازی و WLC (مطالعه ی موردی: شهر گرگان)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-16

سیدعلی تقی زاده دیوا؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


38. بررسی رهیافت‌های مدیریت اثرات بازدیدکنندگان در مناطق تحت حفاظت

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-30

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده


39. مروری بر کاربردهای کانی های رسی در محیط زیست

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-16

صغری یعقوبی رهنی؛ نوراله میرغفاری


40. ارزیابی چیدمان مکانی سیمای سرزمین به منظور دستیابی به اقدامات حفاظتی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-18

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی


41. دیدگاه های جهانی و تجربیات بین المللی در حوزه برنامه ریزی مشارکتی محیط زیست شهری

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-16

سمیرا نوازی؛ مهین پرک؛ اسماعیل صالحی


43. برآورد ظرفیت برد اکولوژیک اکوسیستمهای جنگلی (مطالعه موردی:جنگل خیرودکنار)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 72-96

ضیاءالدین بادهیان؛ مجید مخدوم؛ محمود زبیری؛ محمدرضا مروی مهاجر


44. مدیریت ریسک بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی کارخانه سیمان شمال با استفاده از تکنیک ویلیام فاین

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 23-34

سید علی جوزی*؛ فریده عتابی؛ هدیه هنرمند


45. بررسی الگوی مکانی پارک‌های تهران توسط سنجه‌های سیمای سرزمین

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-34

لیلا سلیمان‌نژاد؛ جهانگیر فقهی*؛ مجید مخدوم؛ منوچهر نمیرانیان


46. تحلیل شاخص‌‌‌های فیزیکی- شیمیایی و کیفیت آب آبیاری و شرب منابع آب زیر‌‌زمینی استان خراسان جنوبی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 13-24

قاسم رجایی٭؛ فاطمه حاجی‌زاده؛ عبد‌‌الرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا پور‌خباز


47. بررسی تغییرات ساختار ی ناشی از جاده در پارک ملی گلستان در فاصله سال های 1366 تا 1389 با استفاده از متریک های اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 11-20

لعبت زبردست٭؛ احمدرضا یاوری؛ اسماعیل صالحی؛ مجید مخدوم


49. ارزیابی اکوتوریسم در جنگل‌های اطراف تالاب زریبار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 19-30

مجید مخدوم؛ جهانگیر فقهی؛ مرتضی شریفی


50. ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده ارسباران در فاصله زمانی 2002، 2006 و 2008 میلادی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 23-33

لعبت زبردست٭؛ حمیدرضا جعفری؛ ضیاءالدین باده‌یان؛ مریم عاشق معلا