نویسنده = بهمن جباریان امیری
تعداد مقالات: 3
1. تعیین مناطق حساس و آسیبپذیر به چرای دام در جنگل (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-66

مریم اقنوم؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ بهمن جباریان امیری


2. پیشبینی تغییرات کاربری و پوشش زمین در شهرستان رشت با استفاده از مدل سلولهای خودکار و زنجیره مارکوف

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 139-401

سید صادق دژکام*؛ بهمن جباریان امیری؛ علی اصغر درویشصفت


3. ارزیابی آثار محیط زیستی طرح جنگل داری با استفاده از مدل تخریب (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 63-72

مریم اقنوم؛ جهانگیر فقهی*؛ مجید مخدوم؛ بهمن جباریان امیری