نویسنده = رضا مقدسی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین روش بهینه در برآورد ارزش اقتصادی رضایت از محیطزیست منطقه گردشگری سد طالقان

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-108

فاطمه صیادی؛ رضا مقدسی؛ حامد رفیعی


2. برآورد و مقایسه ارزش‌های کمی دو کارکرد تفریحی و حفاظتی در دریاچه سد لار

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 15-24

رضا مقدسی؛ فاطمه صیادی؛ حامد رفیعی