نویسنده = احمد عابدی سروستانی*
تعداد مقالات: 1
1. تعلق مکانی، نگرش و رفتار محیط‌ زیستی گردشگران پارک‌های جنگلی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 35-46

احمد عابدی سروستانی*