نویسنده = کوروس خوشبخت
تبیین اثرات توسعه‌ای سدهای بزرگ بر پایداری بوم نظام‌های کشاورزی (مورد مطالعه: سد سهند هشترود استان آذربایجان شرقی)

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 299-312

هادی ویسی؛ فرهاد نوری نجفی؛ کوروس خوشبخت؛ رضا میرزایی تالار پشتی


ارزیابی آثار محیط‌زیستی آبزی‌پروری: فرا تحلیل ارزیابی چرخه‌حیات

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 103-144

مجید دکامین؛ هادی ویسی؛ هومان لیاقتی؛ کوروس خوشبخت