نویسنده = لیلا سلیمان نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی مکانی پارکها در بیستودو منطقه تهران توسط سنجههای سیمای سرزمین

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-134

لیلا سلیمان نژاد؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ منوچهر نمیرانیان