نویسنده = زهرا عابدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه مالی (مبتنی بر بازار پول و بازار سرمایه) در اثرگذاری رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیستی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-146

حسینعلی فاخر؛ زهرا عابدی؛ مجید احمدیان؛ بیتا شایگانی