نویسنده = لعبت زبردست
تعداد مقالات: 3
2. بررسی قابلیت و کاربرد خدمات اکوسیستمی به عنوان شاخص های اکولوژیکی در مدل DPSIR (مطالعه نمونه: تالاب چغاخور)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-120

فاطمه جهانی شکیب*؛ بهرام ملک محمدی؛ لعبت زبردست؛ فاطمه عادلی


3. برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در دو توده جنگلی خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 147-156

ضیاءالدین باده‌یان*؛ زهرا مشایخی؛ لعبت زبردست؛ نغمه مبرقعی