کلیدواژه‌ها = توان اکولوژیک
تدوین برنامه آمایش در راستای توسعه پایدار در حوضه آبخیز چهل‌چای

دوره 3، شماره 6، بهمن 1391، صفحه 27-36

محبوبه رحیمی٭؛ مجید اونق؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ امیر سعدالدین