کلیدواژه‌ها = آثار محیطزیستی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی آثار محیطزیستی محلهای دفن پسماند با استفاده از معیارهای مکانیابی (مطالعه موردی: محل دفن پسماند شهر رشت)

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-70

فاطمه قنبری؛ نیلوفر عابدین زاده؛ حمیده آلیانی


2. ارزیابی کیفی آثار محیطزیستی و فرهنگی سد سلیمانشاه بر توسعه روستایی منطقه تحت پوشش سد

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 117-126

افسانه ملک حسینی؛ علی اصغر میرک زاده


3. تعیین مناطق حساس و آسیبپذیر به چرای دام در جنگل (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-66

مریم اقنوم؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ بهمن جباریان امیری