کلیدواژه‌ها = مدلسازی زیستگاه
مدلسازی نیازمندیهای زیستگاهی کفتار راهراه ) (Hyaena hyaenaدر منطقه حفاظت شده لشگر در، استان همدان

دوره 7، شماره 13، فروردین 1395، صفحه 11-20

سعید خاکی صحنه؛ افشین علیزاده شعبانی؛ محمد کابلی؛ زهرا نوری؛ عبدالله یاری


بررسی تاثیر مقیاس بر مدلسازی زیستگاه پلنگ در پارک ملی گلستان

دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 179-108

صدیقه عبداللهی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی