کلیدواژه‌ها = اصول طراحی منظر در مناطق حفاظت شده
اصول طراح ی منظرطبیعی در مناطق حفاظت شده با تأکید بر اصول و معیارهای IUCN(1)

دوره 2، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 75-85

دکتر محمدرضا بمانیان؛ ، فریال احمدی؛ سارا پور یوسف زاده