کلیدواژه‌ها = حفاظت
تعداد مقالات: 6
2. تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-92

سید محمود میرعزیزی؛ ابوالفضل صادقپور فیروزآباد؛ علی اسدپور


4. بررسی رهیافت‌های مدیریت اثرات بازدیدکنندگان در مناطق تحت حفاظت

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-30

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده


5. مدلسازی پویایی جمعیت اردک سر سفید ) (Oxyura leucocephalaدر نرمافزار ( Stellaمطالعه موردی: تالابهای استان گلستان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-30

سیما سفیدیان؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


6. مدیریت راهبردی یوزپلنگ آسیایی در ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 131-181

محمدصادق فرهادینیا٭؛ هومن جوکار؛ افشین دانه کار؛ علیرضا جورابچیان