کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 5
1. مکان یابی چند معیاری محل دفن مواد زاید ساختمانی با استفاده از رویکردANP فازی و WLC (مطالعه ی موردی: شهر گرگان)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-16

سیدعلی تقی زاده دیوا؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


2. مدل‌سازی ارزیابی و پهنه‌بندی توان اکوتوریسم با منطق فازی، FAHP و TOPSIS (مطالعه موردی: شهرستان شاهرود)

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 17-30

جهانبخش بالیست؛ حمیده حیدرزاده؛ بهرام ملک محمدی


3. کاربرد تلفیق منطق فازی و روش ماتریس در ارزیابی آثار محیطزیستی (مطالعه موردی: بزرگراه شمال جنگل گلستان)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-161

نیره عزیزی؛ مسعود طاهریون؛ نسترن عظیمی


4. ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه سجافی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و منطق فازی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 29-40

سارا نری میسا٭؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ سیدمحمدتقی ساداتیپور


5. مکان یابی برای تفرج متمرکز در منطقه چاهنیمه (شهرستان زابل) با استفاده از سیستم تصمیم گیری چند متغیره

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 41-50

ملیحه عرفانی٭؛ طاهره اردکانی؛ آسیه صادقی؛ ، احمد پهلوانروی