کلیدواژه‌ها = م دلسازی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی پویایی جمعیت اردک سر سفید ) (Oxyura leucocephalaدر نرمافزار ( Stellaمطالعه موردی: تالابهای استان گلستان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-30

سیما سفیدیان؛ عبدالرسول سلمان ماهینی