موضوعات = سایر موارد
شناسایی، کمی‌سازی و پیش‌بینی الگوهای سیمای سرزمین در مکان و زمان

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 43-60

احسان رحیمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری مورد مطالعه: منطقه 18 تهران

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 45-58

محمد غفاریان؛ طاهر پریزادی؛ علی شمایی؛ محمد رضا خطیبی زاده؛ امین شهسوار


بررسی تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از تحلیل‌های مولفه و فاکتور اصلی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 71-80

روح اله نوری؛ محمدرضا وصالی ناصح؛ عباس اکبرزاده


بررسی ارتباط شاخص‌های سیمای سرزمین با فراوانی گونه پرندگان در لکه‌های جنگلی شهرستان گرگان

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 127-134

فاطمه ستایشی؛ حسین وارسته مرادی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی