دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-336 
7. بررسی ظرفیت زیستی وردپای اکولوژیکی شهرستان مشهد

صفحه 77-88

علیرضا ایلدرمی؛ میرمهرداد میرسنجری؛ منصوره میری


20. مدل علی عوامل موثر در رفتارهای حفاظت از محیط زیست ( مورد مطالعه: گردشگران داخلی استان فارس)

صفحه 239-250

محمد حسن صیف؛ احمد رستگار؛ سعید طالبی؛ طاهره کریمی فرد؛ مرضیه تاجوران