دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، مجله ترویجی، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-200 
1. سخن سردبیر

صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی