دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، مجله پژوهشی، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-312 
13. مدلی برای مولفه‌های تربیت‌منش محیط‌زیستی

صفحه 149-160

مسعود عبداله رش؛ محمدحسن صیف؛ سید محمد شبیری؛ معروف خلیلی


14. ارایه شبکه دانش مبتنی بر ‌هستی‌شناسی برای ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در ایران

صفحه 161-176

ساناز صنایع گلدوز؛ مجید مخدوم؛ حمیدرضا جعفری؛ حسن اصیلیان مهابادی