دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، مجله پژوهشی، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-349 
6. ارایه رهیافت هستی‌‌شناسی به‌‌منظور مدیریت دانش آمایش ‌‌سرزمین در ایران

صفحه 61-71

معصومه واحدی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیدحامد میرکریمی؛ ساناز صنایع گلدوز


15. تمایل به پرداخت دفع ضایعات لامپ‌‌های فلورسنت در ساکنان شهر ایلام

صفحه 169-180

فاطمه محمدیاری؛ کامران شایسته؛ امیر مدبری؛ فوزیه بیگ محمدی


19. ویژگی‌های مغناطیسی ذرات ‌معلق انباشته روی برگ چنار برای پایش آلودگی هوا در تهران

صفحه 219-232

سارا عباسی؛ عاتکه اصلانی؛ حبیب علیمحمدیان؛ سید محسن حسینی؛ نعمت اله خراسانی؛ عبدالرضا کرباسی


26. نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی محیط‌زیستی (مطالعه موردی: پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار)

صفحه 309-324

ثریا احمدی؛ اردوان زرندیان؛ سپیده یاسمی خیابانی؛ علیرضا رحمتی؛ قاسم قربانزاده؛ فریبا المطهری؛ نسرین سقازاده؛ الهه پورکریمی