دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393 
3. بررسی الگوی مکانی پارک‌های تهران توسط سنجه‌های سیمای سرزمین

صفحه 25-34

لیلا سلیمان‌نژاد؛ جهانگیر فقهی*؛ مجید مخدوم؛ منوچهر نمیرانیان


7. اثر هیدرولوژی بر فرایند شکل‌گیری استقرار پیش از تاریخ شهرک فیروزه در دشت نیشابور

صفحه 73-78

حسن باصفا٭؛ علیرضا هژبری نوبری؛ حمید خطیب شهیدی؛ جواد نیستانی