دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391 
3. تحلیل شاخص‌‌‌های فیزیکی- شیمیایی و کیفیت آب آبیاری و شرب منابع آب زیر‌‌زمینی استان خراسان جنوبی

صفحه 13-24

قاسم رجایی٭؛ فاطمه حاجی‌زاده؛ عبد‌‌الرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا پور‌خباز