دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهمن 1390 
7. ارزیابی چند معیاره تناسب اراضی برای کاربری کشاورزی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه قزوین)

صفحه 51-60

سعیده جوانمردی٭؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ احمدرضا یاوری؛ حمیدرضا پورخباز


9. اصول طراح ی منظرطبیعی در مناطق حفاظت شده با تأکید بر اصول و معیارهای IUCN(1)

صفحه 75-85

دکتر محمدرضا بمانیان؛ ، فریال احمدی؛ سارا پور یوسف زاده