دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، مجله ترویجی، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-98