دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، مجله ترویجی، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-75