دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، فروردین 1395 
1. بررسی تاثیر تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندقلو در سه زون تفرج متمرکز، حفاظتی و تفرج گسترده

صفحه 3-10

سحر صادقی اشرافی؛ حسین وارسته مرادی؛ سید محمود عقیلی؛ فرشاد کیوان بهجو


2. مدلسازی نیازمندیهای زیستگاهی کفتار راهراه ) (Hyaena hyaenaدر منطقه حفاظت شده لشگر در، استان همدان

صفحه 11-20

سعید خاکی صحنه؛ افشین علیزاده شعبانی؛ محمد کابلی؛ زهرا نوری؛ عبدالله یاری


9. برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی ناژوان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

صفحه 85-92

امید کرمی؛ ایرج صالح؛ حامد رفیعی؛ مهدی حسینپور نادری


10. مدلسازی پراکنش آلودگی هوای پالایشگاه نفت آبادان با نرمافزار SCREEN

صفحه 93-102

فائزه هدایتی راد؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی


14. تحلیل پیامدهای انسانی و محیطزیستی نیروگاهها با روش تلفیقی دلفی و AHP

صفحه 139-150

سید علی جوزی؛ شبنم صفاریان؛ محسن شفیعی؛ آرام اکبری


16. پیشبینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل LCM

صفحه 163-174

سامره فلاحتکار؛ سید محسن حسینی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ شمس اله ایوبی