اعضای هیات تحریریه

مجله پژوهشی

سردبیر

دکتر مجید مخدوم

ارزیابی محیط زیست دانشگاه تهران، ایران

mmakhdimgmail.com
021-66950848


مدیرمسئول و عضو هیات تحریریه هر دو نشریه پژوهشی و ترویجی انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

 نشریه علمی- ترویجی «محیط زیست و توسعه»

نشریه علمی پژوهشی «پژوهش های محیط زیست» (سردبیر)