اعضای هیات تحریریه

مجله پژوهشی

مدیر مسئول

دکتر مجید مخدوم

دکترای محیط زیست دانشگاه تهران، ایران

mmakhdoumgmail.com
021- 66950848


مدیرمسئول و عضو هیات تحریریه هر دو نشریه پژوهشی و ترویجی انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

 نشریه علمی- ترویجی «محیط زیست و توسعه»

نشریه علمی پژوهشی «پژوهش های محیط زیست» (سردبیر)