اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد جعفری

دکترای مرتعداری دانشگاه تهران، ایران

jafaryatut.ac.ir
026 32223044


عضو هیات تحریریه نشریه علمی- پژوهشی «پژوهش های محیط زیست»