اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد جعفری

دکترای مرتعداری دانشگاه تهران، ایران

jafaryut.ac.ir
026 32223044


عضو هیات تحریریه نشریه علمی- پژوهشی «پژوهش های محیط زیست»