اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهرام حسن زاده کیابی

دکترای آبزیان دانشگاه شهید بهشتی، ایران

b-kiabisbu.ac.ir
021 29903193


عضو هیات تحریریه نشریه علمی- پژوهشی «پژوهش های محیط زیست»

عضو هیات تحریریه نشریه علمی- ترویجی «محیط زیست و توسعه»