اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مریم شکری

دکترای مهندسی فیتو اکولوژی دانشگاه نور، مازندران

maryam.mnsafagmail.com


عضو هیات تحریریه نشریه علمی- پژوهشی «پژوهش های محیط زیست»