اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عبدالرسول سلمان ماهینی

دکترای محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

a_mahiniyahoo.com
01732427040


سردبیر نشریه علمی- ترویجی «محیط زیست و توسعه»