نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب ارزیابی آلودگی فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در آب و رسوبات سطحی تالاب ناصری (خرمشهر) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 127-140]
 • آق‌‌لاقان‌‌چای پهنه‌‌بندی خطر سیلاب در حوضه‌‌ی آبخیز آق‌‌لاقان‌‌چای با استفاده از مدل ANP [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 21-34]
 • آلودگی ارزیابی آلودگی فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در آب و رسوبات سطحی تالاب ناصری (خرمشهر) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 127-140]
 • آلودگی هوا مدل‌سازی انتشار مونواکسید کربن در شهر تبریز با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 255-270]
 • آلودگی هوای شهرها سخن سردبیر [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 4-4]
 • آمایش سرزمین ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان‌ها (مطالعه موردی: استان قزوین) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 99-110]
 • آمایش سرزمین منطقه‌بندی سرزمینی و تقسیم کار ملی؛ پیش نیاز تحقق اهداف آمایش سرزمین در ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 5-20]
 • آمایش سرزمین سنجش میزان همخوانی توسعه صنعتی با توان توسعه با به‌کارگیری روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در استان اردبیل [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 35-48]
 • آموزش محیط‌زیستی بررسی سطح دانش و رفتارهای محیط زیستی زنان روستایی در استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 205-217]
 • آنتروپی شانون تحلیل سطح تغذیه گرایی مخزن سد شیرین دره با استفاده از رویکرد آنتروپی فازی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 3-14]

ا

 • اثرات ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی سدها بر نواحی روستایی (مورد مطالعه: سد کارون سه) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 129-145]
 • اثرات فضایی بررسی اثرات فضایی صنعتی شدن بر کیفیت محیط‌زیست در استان‌های ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 273-284]
 • اثرات محیط‌زیستی ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی توسعه در منطقه حفاظت شده باشگل با کاربرد مدل تخریب سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 15-26]
 • اثربخشی ادراک شده نظریه تصویر و تصمیم خرید، ملاحظه نقش دغدغه‌‌های محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 345-355]
 • اراضی کشاورزی اثر تغییرات سنجه‌های سیمای سرزمین بر کیفیت آب تالاب بین‌المللی انزلی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 259-272]
 • اردستان تحلیل سیستم‌‌های سینوپتیک و بررسی روند تغییرات گرد و غبار (مطالعه موردی: اردستان) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 281-292]
 • ارزش اقتصادی مقایسه تحلیلی ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی تالاب‌های ایران در مقایسه با تجارب جهانی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 327-344]
 • ارزش‌های محیط‌زیست کاربرد داستان‌گویی به عنوان یک ابزار برنامه‌ریزی ارتباطی برای شناسایی و تفسیر ارزش‌های محیط‌زیستی، نمونه مطالعاتی استان یزد [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 219-233]
 • ارزش‌های محیطی نظریه تصویر و تصمیم خرید، ملاحظه نقش دغدغه‌‌های محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 345-355]
 • ارزش‌های مذهبی بررسی عوامل موثر بر حمایت از محیط‌زیست از طرف گردشگران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 195-208]
 • ارزیابی ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی توسعه در منطقه حفاظت شده باشگل با کاربرد مدل تخریب سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 15-26]
 • ارزیابی اثر تبیین اثرات توسعه‌ای سدهای بزرگ بر پایداری بوم نظام‌های کشاورزی (مورد مطالعه: سد سهند هشترود استان آذربایجان شرقی) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 299-312]
 • ارزیابی اثرات محیط‌زیستی ارایه شبکه دانش مبتنی بر ‌هستی‌شناسی برای ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 161-176]
 • ارزیابی توان‌ ارزیابی توان منطقه حفاظت شده میش داغ برای کاربری گردشگری با روش‌های PROMETTEE, AHP, ANP در محیط GIS [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 35-46]
 • ارزیابی چرخه حیات ارزیابی محیط زیستی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با استفاده از روش LCA [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 67-77]
 • ارزیابی چند معیاره به‌‌گزینی کریدور زیستگاهی گونه پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش تئوری مدار الکتریکی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 209-218]
 • ارزیابی ریسک خطر بررسی برخی فلزات سنگین در عضله میگوی سرتیز Metapenaeus affinis و ارزیابی ریسک خطر برای مصارف انسانی آن در استان هرمزگان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 245-254]
 • ارزیابی سرزمین ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست سنجنده‌های ETM+ و OLI (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 41-54]
 • استان خوزستان بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی طوفان‌‌های گرد و غبار در استان خوزستان (مطالعه موردی: شهرستان دزفول) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 301-311]
 • استان کرمانشاه بررسی سطح دانش و رفتارهای محیط زیستی زنان روستایی در استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 205-217]
 • استان هرمزگان ارزیابی آسیب‌پذیری مانگروها نسبت به بالا آمدن سطح آب دریا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 27-39]
 • اقتصاد ایران شبیه‌سازی پویایی خسارت‌های رفاهی آلودگی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 77-92]
 • اکوسیستم یکپارچگی بوم‌‌شناختی و مروری تحلیلی بر شاخص‌‌های آن [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 5-18]
 • اکوسیستم‌‌های طبیعی نقش سکونتگاه‏های روستایی در بروز چالش های محیط زیستی اکوسیستم های حساس (مطالعه موردی: دریاچه زریوار مریوان) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 79-90]
 • الزامات منطقه‌بندی سرزمینی و تقسیم کار ملی؛ پیش نیاز تحقق اهداف آمایش سرزمین در ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 5-20]
 • الکتر تری تدوین و اولویت‌‌بندی استراتژی‌‌های مدیریت پسماند با استفاده از الکتر تری (مطالعه موردی: سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 111-128]
 • الگوریتم حداکثر احتمال ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست سنجنده‌های ETM+ و OLI (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 41-54]
 • انتشار گاز دی‌اکسید کربن مقایسه‌ تاثیر انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر در انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک و کشورهای آسیایی فاقد ذخایر نفتی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 313-326]
 • اندازه‌‌گیری پیچیدگی اکوسیستم‌‌ها نظریه پیچیدگی و اندازه‌‌گیری پیچیدگی اکوسیستم‌‌ها در سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 19-34]
 • انرژی تجدیدپذیر مقایسه‌ تاثیر انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر در انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک و کشورهای آسیایی فاقد ذخایر نفتی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 313-326]
 • انرژی فسیلی مقایسه‌ تاثیر انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر در انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک و کشورهای آسیایی فاقد ذخایر نفتی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 313-326]
 • اهداف محیطی نظریه تصویر و تصمیم خرید، ملاحظه نقش دغدغه‌‌های محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 345-355]
 • اولویت‌‌بندی تدوین و اولویت‌‌بندی استراتژی‌‌های مدیریت پسماند با استفاده از الکتر تری (مطالعه موردی: سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 111-128]
 • اولویت‌های حفاظت رویکردهای نوین در حفاظت داخل زیستگاه گیاهان مناطق با اولویت گیاهی به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 143-160]
 • ایران بررسی توزیع مکانی و زمانی گردوغبار در ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 293-300]
 • ایران مقایسه تحلیلی ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی تالاب‌های ایران در مقایسه با تجارب جهانی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 327-344]
 • ایران مروری بر روند تحول شاخص‌های ارزیابی توسعه پایدار و عملکرد محیطی کشورها و جایگاه ایران در دنیا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 47-60]
 • ایران شاخص‌های توسعه و رابطه آن با عملکرد ‌محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 63-76]
 • ایران بررسی اثرات فضایی صنعتی شدن بر کیفیت محیط‌زیست در استان‌های ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 273-284]

ب

 • بایومپر ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن(Capra aegagrus aegagrus) در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 129-141]
 • برگ سیر بررسی توانایی برگ گیاه سیر و جاذب‌‌های سلولزی استخراج شده از گیاه گلرنگ در حذف یون‌‌های کادمیم از محلول‌‌های آبی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 235-244]
 • بهبهان ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست سنجنده‌های ETM+ و OLI (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 41-54]
 • بوم ‌نظام‌های کشاورزی تبیین اثرات توسعه‌ای سدهای بزرگ بر پایداری بوم نظام‌های کشاورزی (مورد مطالعه: سد سهند هشترود استان آذربایجان شرقی) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 299-312]

پ

 • پارامترهای هواشناسی بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی طوفان‌‌های گرد و غبار در استان خوزستان (مطالعه موردی: شهرستان دزفول) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 301-311]
 • پارک شهری توزیع فلزات سنگین در برگ و پوست درختان مورد استفاده در جنگلداری شهری همدان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 105-114]
 • پارک ملی کلاه قاضی ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پازن (Capra aegagrus Erxleben 1777) با استفاده از روش رگرسیون منطقی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 173-178]
 • پارک ملی گلستان به‌‌گزینی کریدور زیستگاهی گونه پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش تئوری مدار الکتریکی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 209-218]
 • پایداری تبیین اثرات توسعه‌ای سدهای بزرگ بر پایداری بوم نظام‌های کشاورزی (مورد مطالعه: سد سهند هشترود استان آذربایجان شرقی) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 299-312]
 • پکیج sdm تاثیر تغییرات اقلیمی در تعیین مناطق مطلوب زیستگاهی خرگوش‌‌های ایران؛ خرگوش غربی (Lepus europeus) و خرگوش شرقی (Lepus tolai) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 161-172]
 • پلنگ ایرانی به‌‌گزینی کریدور زیستگاهی گونه پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش تئوری مدار الکتریکی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 209-218]
 • پهنه‌‌بندی پهنه‌‌بندی خطر سیلاب در حوضه‌‌ی آبخیز آق‌‌لاقان‌‌چای با استفاده از مدل ANP [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 21-34]
 • پهنه‌‌بندی پهنه‌بندی پتانسیل خطر ‌بیابان‌‌زایی با استفاده از مدل مطلوبیت چند شاخصه [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 177-194]
 • پوست سبز پسته بررسی کارایی پوست سبز پسته به عنوان منعقدکننده گیاهی در حذف کدورت از آب [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 141-148]
 • پوشش گیاهی بررسی تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی در محدوده تالاب بین المللی گمیشان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 107-116]
 • پوشش گیاهی اثر تغییرات سنجه‌های سیمای سرزمین بر کیفیت آب تالاب بین‌المللی انزلی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 259-272]
 • پویایی سیستم شبیه‌سازی پویایی خسارت‌های رفاهی آلودگی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 77-92]
 • پویایی‌شناسی سیستم مدل‌سازی انتشار مونواکسید کربن در شهر تبریز با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 255-270]
 • پیش‌‌بینی انتشار گاز دی اکسیدکربن بررسی روند و پیش‌‌بینی انتشار گاز کربنیک در بخش‌‌های آلاینده (مطالعه موردی: ایران) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 147-155]
 • پیشروی به سمت خشکی ارزیابی آسیب‌پذیری مانگروها نسبت به بالا آمدن سطح آب دریا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 27-39]

ت

 • تئوری مدار الکتریکی به‌‌گزینی کریدور زیستگاهی گونه پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش تئوری مدار الکتریکی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 209-218]
 • تاب‌آوری سنجش تاب‌آوری و توان اکولوژی شهری در برابر زلزله با تاکید بر مولفه‌های محیطی (نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 91-105]
 • تالاب بررسی رابطه میان تغییرات گستره تالاب و رواناب سطحی حوزه‌ آبریز [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 117-128]
 • تالاب مقایسه تحلیلی ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی تالاب‌های ایران در مقایسه با تجارب جهانی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 327-344]
 • تالاب انزلی اثر تغییرات سنجه‌های سیمای سرزمین بر کیفیت آب تالاب بین‌المللی انزلی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 259-272]
 • تالاب گمیشان بررسی تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی در محدوده تالاب بین المللی گمیشان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 107-116]
 • تالاب ناصری ارزیابی آلودگی فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در آب و رسوبات سطحی تالاب ناصری (خرمشهر) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 127-140]
 • تبریز مدل‌سازی انتشار مونواکسید کربن در شهر تبریز با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 255-270]
 • تجارب جهانی مقایسه تحلیلی ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی تالاب‌های ایران در مقایسه با تجارب جهانی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 327-344]
 • تجزیه تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن(Capra aegagrus aegagrus) در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 129-141]
 • تجزیه و تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (ENFA) ارزیابی زیستگاه کبک (Alectoris chukar) به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی ((ENFA (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع اشکورات) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-186]
 • تحلیل ترکیبی فازی تحلیل سطح تغذیه گرایی مخزن سد شیرین دره با استفاده از رویکرد آنتروپی فازی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 3-14]
 • تحلیل عاملی بررسی آلودگی فلزات سنگین در ذرات‌‌معلق (PM10) (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 93-104]
 • تحلیل عاملی آشیان بوم‌‌شناختی تعیین مطلوبیت رویشگاه گل‌ ماهور (Verbascum stachydiforme L.) به روش تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک (ENFA) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 219-234]
 • تدوین استراتژی تدوین و اولویت‌‌بندی استراتژی‌‌های مدیریت پسماند با استفاده از الکتر تری (مطالعه موردی: سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 111-128]
 • تربیت‌منش مدلی برای مولفه‌های تربیت‌منش محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 149-160]
 • تربیت‌منش محیط‌زیستی مدلی برای مولفه‌های تربیت‌منش محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 149-160]
 • ترویج سنجش میزان آگاهی محیط‎زیستی و بررسی تاثیر آموزش محیط‎زیست در مدارس روستایی شهرستان چگنی، استان ‎لرستان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-190]
 • ترویج کشاورزی نگرش ‌محیط‌زیستی هنرجویان کشاورزی (مورد مطالعه: هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 157-170]
 • تصاویر ماهواره‌‌ای ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست سنجنده‌های ETM+ و OLI (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 41-54]
 • تصاویر ماهواره‌ای بررسی رابطه میان تغییرات گستره تالاب و رواناب سطحی حوزه‌ آبریز [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 117-128]
 • تصاویر ماهواره‌ای QuickBird بررسی کمی و کیفی فضای سبز شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای کوئیک برد (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری شهرکرد) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 247-258]
 • تصفیه آب بررسی کارایی پوست سبز پسته به عنوان منعقدکننده گیاهی در حذف کدورت از آب [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 141-148]
 • تصمیم خرید نظریه تصویر و تصمیم خرید، ملاحظه نقش دغدغه‌‌های محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 345-355]
 • تصمیم‌گیری چندشاخصه متداول‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در مسایل محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 87-98]
 • تصمیم‌‌گیری چند معیاره پهنه‌بندی پتانسیل خطر ‌بیابان‌‌زایی با استفاده از مدل مطلوبیت چند شاخصه [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 177-194]
 • تغییر اقلیم ارزیابی آسیب‌پذیری مانگروها نسبت به بالا آمدن سطح آب دریا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 27-39]
 • تغییر اقلیم بررسی اثر عوامل مورفو- اقلیمی بر دقت ریزمقیاس گردانی مدل چندگانه خطی SDSM (مطالعه موردی: ایستگاه‌های امیدیه و دزفول) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 271-280]
 • تغییر کاربری بررسی اثر تغییر کاربری/ پوشش اراضی بر عرضه خدمات زیستگاهی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده ارس سیستان) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 235-246]
 • تفسیر کاربرد داستان‌گویی به عنوان یک ابزار برنامه‌ریزی ارتباطی برای شناسایی و تفسیر ارزش‌های محیط‌زیستی، نمونه مطالعاتی استان یزد [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 219-233]
 • تقسیم کار ملی منطقه‌بندی سرزمینی و تقسیم کار ملی؛ پیش نیاز تحقق اهداف آمایش سرزمین در ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 5-20]
 • تکنولوژی پاک شبیه‌سازی پویایی خسارت‌های رفاهی آلودگی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 77-92]
 • تکنیک میک مک تبیین و سطح‌بندی عوامل موثر بر زیست‌‌پذیری با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری و تکنیک میک مک (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 49-62]
 • توزیع زمانی و مکانی بررسی توزیع مکانی و زمانی گردوغبار در ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 293-300]
 • توسعه ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی توسعه در منطقه حفاظت شده باشگل با کاربرد مدل تخریب سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 15-26]
 • توسعه پایدار نقش سکونتگاه‏های روستایی در بروز چالش های محیط زیستی اکوسیستم های حساس (مطالعه موردی: دریاچه زریوار مریوان) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 79-90]
 • توسعه پایدار مروری بر روند تحول شاخص‌های ارزیابی توسعه پایدار و عملکرد محیطی کشورها و جایگاه ایران در دنیا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 47-60]
 • توسعه صنعتی سنجش میزان همخوانی توسعه صنعتی با توان توسعه با به‌کارگیری روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در استان اردبیل [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 35-48]
 • توسعه محیط‌زیستی شاخص‌های توسعه شاخص‌های توسعه و رابطه آن با عملکرد ‌محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 63-76]

ج

 • جاذب‌های شیمیایی بررسی توانایی برگ گیاه سیر و جاذب‌‌های سلولزی استخراج شده از گیاه گلرنگ در حذف یون‌‌های کادمیم از محلول‌‌های آبی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 235-244]
 • جنگل بلوط زاگرس چالش‌‌های حفاظت از گونه بومی سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus) در جنگل‌‌های بلوط زاگرس [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 171-178]
 • جهت ارزیابی زیستگاه کبک (Alectoris chukar) به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی ((ENFA (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع اشکورات) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-186]
 • جوامع‌‌روستایی نقش سکونتگاه‏های روستایی در بروز چالش های محیط زیستی اکوسیستم های حساس (مطالعه موردی: دریاچه زریوار مریوان) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 79-90]

چ

 • چالش‌‌های حفاظت چالش‌‌های حفاظت از گونه بومی سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus) در جنگل‌‌های بلوط زاگرس [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 171-178]
 • چالش‌‌های محیط‌‌زیستی نقش سکونتگاه‏های روستایی در بروز چالش های محیط زیستی اکوسیستم های حساس (مطالعه موردی: دریاچه زریوار مریوان) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 79-90]
 • چنار توزیع فلزات سنگین در برگ و پوست درختان مورد استفاده در جنگلداری شهری همدان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 105-114]

ح

 • حفاظت رویکردهای نوین در حفاظت داخل زیستگاه گیاهان مناطق با اولویت گیاهی به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 143-160]

خ

 • خدمات زیستگاهی بررسی اثر تغییر کاربری/ پوشش اراضی بر عرضه خدمات زیستگاهی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده ارس سیستان) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 235-246]
 • خرگوش شرقی تاثیر تغییرات اقلیمی در تعیین مناطق مطلوب زیستگاهی خرگوش‌‌های ایران؛ خرگوش غربی (Lepus europeus) و خرگوش شرقی (Lepus tolai) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 161-172]
 • خرگوش غربی تاثیر تغییرات اقلیمی در تعیین مناطق مطلوب زیستگاهی خرگوش‌‌های ایران؛ خرگوش غربی (Lepus europeus) و خرگوش شرقی (Lepus tolai) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 161-172]
 • خسارت‌های رفاهی ناشی از آلودگی شبیه‌سازی پویایی خسارت‌های رفاهی آلودگی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 77-92]
 • خشکسالی بررسی رابطه میان تغییرات گستره تالاب و رواناب سطحی حوزه‌ آبریز [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 117-128]
 • خشکسالی تحلیل سیستم‌‌های سینوپتیک و بررسی روند تغییرات گرد و غبار (مطالعه موردی: اردستان) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 281-292]
 • خود سازمان‌‌دهی نظریه پیچیدگی و اندازه‌‌گیری پیچیدگی اکوسیستم‌‌ها در سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 19-34]
 • خوزستان بررسی اثر عوامل مورفو- اقلیمی بر دقت ریزمقیاس گردانی مدل چندگانه خطی SDSM (مطالعه موردی: ایستگاه‌های امیدیه و دزفول) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 271-280]

د

 • داستان‌گویی کاربرد داستان‌گویی به عنوان یک ابزار برنامه‌ریزی ارتباطی برای شناسایی و تفسیر ارزش‌های محیط‌زیستی، نمونه مطالعاتی استان یزد [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 219-233]
 • دانش‌آموز سنجش میزان آگاهی محیط‎زیستی و بررسی تاثیر آموزش محیط‎زیست در مدارس روستایی شهرستان چگنی، استان ‎لرستان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-190]
 • دانش‌آموزان متوسطه مدلی برای مولفه‌های تربیت‌منش محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 149-160]
 • دانش محیط‌زیستی بررسی سطح دانش و رفتارهای محیط زیستی زنان روستایی در استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 205-217]
 • دریاچه ‌‌زریوار نقش سکونتگاه‏های روستایی در بروز چالش های محیط زیستی اکوسیستم های حساس (مطالعه موردی: دریاچه زریوار مریوان) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 79-90]

ذ

 • ذرات گرد و غبار بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی طوفان‌‌های گرد و غبار در استان خوزستان (مطالعه موردی: شهرستان دزفول) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 301-311]

ر

 • رتبه‌‌بندی مروری بر روند تحول شاخص‌های ارزیابی توسعه پایدار و عملکرد محیطی کشورها و جایگاه ایران در دنیا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 47-60]
 • رتبه‌‌بندی شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر شاخص محیط‌زیست و رتبه‌بندی شاخص‌‌ها با مدل AHP [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 73-86]
 • رسوبات ارزیابی آلودگی فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در آب و رسوبات سطحی تالاب ناصری (خرمشهر) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 127-140]
 • رشد اقتصادی شبیه‌سازی پویایی خسارت‌های رفاهی آلودگی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 77-92]
 • رفتار دوستدار طبیعت کاربرد داستان‌گویی به عنوان یک ابزار برنامه‌ریزی ارتباطی برای شناسایی و تفسیر ارزش‌های محیط‌زیستی، نمونه مطالعاتی استان یزد [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 219-233]
 • رفتار محیط‌زیستی بررسی سطح دانش و رفتارهای محیط زیستی زنان روستایی در استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 205-217]
 • رفتارهای پایدار ارزیابی نقش طراحی معماری در ایجاد رفتارهای پایدار در کاربری مسکونی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 285-298]
 • رگرسیون منطقی دوتایی ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پازن (Capra aegagrus Erxleben 1777) با استفاده از روش رگرسیون منطقی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 173-178]
 • رواناب سطحی بررسی رابطه میان تغییرات گستره تالاب و رواناب سطحی حوزه‌ آبریز [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 117-128]
 • رودخانه گیوی چای انتخاب مناسب‌‌ترین موقعیت برای احداث سد با روش TOPSIS (منطقه مورد مطالعه: سد گیوی، استان اردبیل) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 55-65]
 • روش دلفی تبیین و سطح‌بندی عوامل موثر بر زیست‌‌پذیری با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری و تکنیک میک مک (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 49-62]
 • روش وزن‌دهی معکوس فاصله بررسی توزیع مکانی و زمانی گردوغبار در ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 293-300]
 • رویکردهای نوین رویکردهای نوین در حفاظت داخل زیستگاه گیاهان مناطق با اولویت گیاهی به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 143-160]

ز

 • زبان‌‌گنجشک توزیع فلزات سنگین در برگ و پوست درختان مورد استفاده در جنگلداری شهری همدان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 105-114]
 • زلزله سنجش تاب‌آوری و توان اکولوژی شهری در برابر زلزله با تاکید بر مولفه‌های محیطی (نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 91-105]
 • زمین‌های کشاورزی بررسی پتانسیل گیاه کنگر (Gundelia tournefortii) به عنوان جاذب فلزات سنگین در خاک‌های آلوده [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 115-126]
 • زنان روستایی بررسی سطح دانش و رفتارهای محیط زیستی زنان روستایی در استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 205-217]
 • زیست‌‌پذیری شهری تبیین و سطح‌بندی عوامل موثر بر زیست‌‌پذیری با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری و تکنیک میک مک (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 49-62]

س

 • ساختار سلسله مراتبی پهنه‌بندی پتانسیل خطر ‌بیابان‌‌زایی با استفاده از مدل مطلوبیت چند شاخصه [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 177-194]
 • ساختارهای زمین‌شناسی و سنگ‌شناسی انتخاب مناسب‌‌ترین موقعیت برای احداث سد با روش TOPSIS (منطقه مورد مطالعه: سد گیوی، استان اردبیل) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 55-65]
 • ساختگاه سد انتخاب مناسب‌‌ترین موقعیت برای احداث سد با روش TOPSIS (منطقه مورد مطالعه: سد گیوی، استان اردبیل) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 55-65]
 • سازمان پسماند تدوین و اولویت‌‌بندی استراتژی‌‌های مدیریت پسماند با استفاده از الکتر تری (مطالعه موردی: سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 111-128]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی بررسی کمی و کیفی فضای سبز شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای کوئیک برد (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری شهرکرد) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 247-258]
 • سد ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی سدها بر نواحی روستایی (مورد مطالعه: سد کارون سه) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 129-145]
 • سد سهند تبیین اثرات توسعه‌ای سدهای بزرگ بر پایداری بوم نظام‌های کشاورزی (مورد مطالعه: سد سهند هشترود استان آذربایجان شرقی) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 299-312]
 • سد شیرین‌‌دره تحلیل سطح تغذیه گرایی مخزن سد شیرین دره با استفاده از رویکرد آنتروپی فازی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 3-14]
 • سد گیوی انتخاب مناسب‌‌ترین موقعیت برای احداث سد با روش TOPSIS (منطقه مورد مطالعه: سد گیوی، استان اردبیل) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 55-65]
 • سرانه فضای سبز بررسی کمی و کیفی فضای سبز شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای کوئیک برد (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری شهرکرد) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 247-258]
 • سطح تغذیه‌‌گرایی تحلیل سطح تغذیه گرایی مخزن سد شیرین دره با استفاده از رویکرد آنتروپی فازی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 3-14]
 • سلسله مراتبی ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان‌ها (مطالعه موردی: استان قزوین) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 99-110]
 • سلولز بررسی توانایی برگ گیاه سیر و جاذب‌‌های سلولزی استخراج شده از گیاه گلرنگ در حذف یون‌‌های کادمیم از محلول‌‌های آبی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 235-244]
 • سن استیمیتور تحلیل سیستم‌‌های سینوپتیک و بررسی روند تغییرات گرد و غبار (مطالعه موردی: اردستان) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 281-292]
 • سنجاب ایرانی چالش‌‌های حفاظت از گونه بومی سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus) در جنگل‌‌های بلوط زاگرس [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 171-178]
 • سنجش ‌از دور بررسی کمی و کیفی فضای سبز شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای کوئیک برد (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری شهرکرد) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 247-258]
 • سنجش از دور بررسی تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی در محدوده تالاب بین المللی گمیشان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 107-116]
 • سنجش از دور بررسی ماهواره‌ها و سنجنده‌های شناسایی‌کننده گرد و غبار و هواویزها [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 61-72]
 • سنجنده بررسی ماهواره‌ها و سنجنده‌های شناسایی‌کننده گرد و غبار و هواویزها [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 61-72]
 • سنجه‌های سیمای سرزمین اثر تغییرات سنجه‌های سیمای سرزمین بر کیفیت آب تالاب بین‌المللی انزلی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 259-272]
 • سوخت فسیلی ارزیابی محیط زیستی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با استفاده از روش LCA [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 67-77]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی توزیع مکانی و زمانی گردوغبار در ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 293-300]
 • سیستم‌‌های پیچیده نظریه پیچیدگی و اندازه‌‌گیری پیچیدگی اکوسیستم‌‌ها در سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 19-34]
 • سیلاب پهنه‌‌بندی خطر سیلاب در حوضه‌‌ی آبخیز آق‌‌لاقان‌‌چای با استفاده از مدل ANP [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 21-34]
 • سیل- تغییر اقلیم سخن سردبیر [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 2-2]
 • سیمای‌‌سرزمین یکپارچگی بوم‌‌شناختی و مروری تحلیلی بر شاخص‌‌های آن [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 5-18]

ش

 • شاخص یکپارچگی بوم‌‌شناختی و مروری تحلیلی بر شاخص‌‌های آن [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 5-18]
 • شاخص ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان‌ها (مطالعه موردی: استان قزوین) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 99-110]
 • شاخص آلودگی بررسی آلودگی فلزات سنگین در ذرات‌‌معلق (PM10) (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 93-104]
 • شاخص زمین‌‌انباشتگی بررسی آلودگی فلزات سنگین در ذرات‌‌معلق (PM10) (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 93-104]
 • شاخص محیط‌زیستی ارزیابی محیط زیستی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با استفاده از روش LCA [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 67-77]
 • شاخص‌های توسعه پایدار شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر شاخص محیط‌زیست و رتبه‌بندی شاخص‌‌ها با مدل AHP [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 73-86]
 • شاخص‌‌های عملکرد محیطی مروری بر روند تحول شاخص‌های ارزیابی توسعه پایدار و عملکرد محیطی کشورها و جایگاه ایران در دنیا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 47-60]
 • شالیکاران بررسی نگرش و رفتار محیط زیستی مصرف نهاده‌های شیمیایی شالیکاران مازندران، مورد سوادکوه شمالی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 191-204]
 • شبکه دانش ارایه شبکه دانش مبتنی بر ‌هستی‌شناسی برای ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 161-176]
 • شبیه‌سازی مدل‌سازی انتشار مونواکسید کربن در شهر تبریز با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 255-270]
 • شبیه سازی بررسی اثر عوامل مورفو- اقلیمی بر دقت ریزمقیاس گردانی مدل چندگانه خطی SDSM (مطالعه موردی: ایستگاه‌های امیدیه و دزفول) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 271-280]
 • شدت ‌بیابان‌‌زایی پهنه‌بندی پتانسیل خطر ‌بیابان‌‌زایی با استفاده از مدل مطلوبیت چند شاخصه [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 177-194]
 • شهرستان چگنی سنجش میزان آگاهی محیط‎زیستی و بررسی تاثیر آموزش محیط‎زیست در مدارس روستایی شهرستان چگنی، استان ‎لرستان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-190]
 • شهرستان دزفول بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی طوفان‌‌های گرد و غبار در استان خوزستان (مطالعه موردی: شهرستان دزفول) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 301-311]
 • شهرستان گیوی انتخاب مناسب‌‌ترین موقعیت برای احداث سد با روش TOPSIS (منطقه مورد مطالعه: سد گیوی، استان اردبیل) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 55-65]
 • شیب ارزیابی زیستگاه کبک (Alectoris chukar) به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی ((ENFA (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع اشکورات) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-186]

ص

 • صحت کلی بررسی کمی و کیفی فضای سبز شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای کوئیک برد (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری شهرکرد) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 247-258]
 • صنعتی شدن بررسی اثرات فضایی صنعتی شدن بر کیفیت محیط‌زیست در استان‌های ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 273-284]

ط

 • طراحی معماری ارزیابی نقش طراحی معماری در ایجاد رفتارهای پایدار در کاربری مسکونی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 285-298]

ع

 • عملکرد محیط‌زیستی شاخص‌های توسعه و رابطه آن با عملکرد ‌محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 63-76]

ف

 • فاکتور انتقال بررسی پتانسیل گیاه کنگر (Gundelia tournefortii) به عنوان جاذب فلزات سنگین در خاک‌های آلوده [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 115-126]
 • فاکتور غنی‌‌شدگی بررسی آلودگی فلزات سنگین در ذرات‌‌معلق (PM10) (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 93-104]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر شاخص محیط‌زیست و رتبه‌بندی شاخص‌‌ها با مدل AHP [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 73-86]
 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای ANP)) سنجش تاب‌آوری و توان اکولوژی شهری در برابر زلزله با تاکید بر مولفه‌های محیطی (نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 91-105]
 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای دیمتل فازی سنجش میزان همخوانی توسعه صنعتی با توان توسعه با به‌کارگیری روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در استان اردبیل [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 35-48]
 • فرهنگ مصرف ارزیابی نقش طراحی معماری در ایجاد رفتارهای پایدار در کاربری مسکونی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 285-298]
 • فعالیت‌‌های انسانی نظریه پیچیدگی و اندازه‌‌گیری پیچیدگی اکوسیستم‌‌ها در سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 19-34]
 • فلزات سنگین بررسی آلودگی فلزات سنگین در ذرات‌‌معلق (PM10) (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 93-104]
 • فلزات سنگین بررسی پتانسیل گیاه کنگر (Gundelia tournefortii) به عنوان جاذب فلزات سنگین در خاک‌های آلوده [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 115-126]
 • فلزات سنگین ارزیابی آلودگی فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در آب و رسوبات سطحی تالاب ناصری (خرمشهر) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 127-140]
 • فلزات سنگین- استان هرمزگان بررسی برخی فلزات سنگین در عضله میگوی سرتیز Metapenaeus affinis و ارزیابی ریسک خطر برای مصارف انسانی آن در استان هرمزگان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 245-254]
 • فلزهای سنگین توزیع فلزات سنگین در برگ و پوست درختان مورد استفاده در جنگلداری شهری همدان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 105-114]

ق

 • قزوین ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان‌ها (مطالعه موردی: استان قزوین) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 99-110]
 • قصد رفتار حامی محیط‌زیست مسافران بررسی عوامل موثر بر حمایت از محیط‌زیست از طرف گردشگران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 195-208]

ک

 • کادمیم بررسی توانایی برگ گیاه سیر و جاذب‌‌های سلولزی استخراج شده از گیاه گلرنگ در حذف یون‌‌های کادمیم از محلول‌‌های آبی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 235-244]
 • کارایی بررسی کارایی پوست سبز پسته به عنوان منعقدکننده گیاهی در حذف کدورت از آب [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 141-148]
 • کاربری اراضی بررسی تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی در محدوده تالاب بین المللی گمیشان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 107-116]
 • کاربری اراضی اثر تغییرات سنجه‌های سیمای سرزمین بر کیفیت آب تالاب بین‌المللی انزلی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 259-272]
 • کاربری مسکونی ارزیابی نقش طراحی معماری در ایجاد رفتارهای پایدار در کاربری مسکونی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 285-298]
 • کارکرد یکپارچگی بوم‌‌شناختی و مروری تحلیلی بر شاخص‌‌های آن [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 5-18]
 • کارون سه ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی سدها بر نواحی روستایی (مورد مطالعه: سد کارون سه) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 129-145]
 • کبک ارزیابی زیستگاه کبک (Alectoris chukar) به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی ((ENFA (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع اشکورات) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-186]
 • کدورت بررسی کارایی پوست سبز پسته به عنوان منعقدکننده گیاهی در حذف کدورت از آب [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 141-148]
 • کریدور زیستگاهی به‌‌گزینی کریدور زیستگاهی گونه پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش تئوری مدار الکتریکی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 209-218]
 • کشاورزی ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست سنجنده‌های ETM+ و OLI (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 41-54]
 • کشورهای آسیایی فاقد ذخایر نفتی مقایسه‌ تاثیر انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر در انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک و کشورهای آسیایی فاقد ذخایر نفتی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 313-326]
 • کشورهای عضو اوپک مقایسه‌ تاثیر انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر در انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک و کشورهای آسیایی فاقد ذخایر نفتی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 313-326]
 • کلان‌شهر تبریز تبیین و سطح‌بندی عوامل موثر بر زیست‌‌پذیری با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری و تکنیک میک مک (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 49-62]
 • کنگر بررسی پتانسیل گیاه کنگر (Gundelia tournefortii) به عنوان جاذب فلزات سنگین در خاک‌های آلوده [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 115-126]
 • کیفیت آب تحلیل سطح تغذیه گرایی مخزن سد شیرین دره با استفاده از رویکرد آنتروپی فازی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 3-14]
 • کیفیت آب اثر تغییرات سنجه‌های سیمای سرزمین بر کیفیت آب تالاب بین‌المللی انزلی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 259-272]
 • کیفیت زیستگاه بررسی اثر تغییر کاربری/ پوشش اراضی بر عرضه خدمات زیستگاهی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده ارس سیستان) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 235-246]
 • کیفیت محیط زیست بررسی اثرات فضایی صنعتی شدن بر کیفیت محیط‌زیست در استان‌های ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 273-284]

گ

 • گردشگری‌ ارزیابی توان منطقه حفاظت شده میش داغ برای کاربری گردشگری با روش‌های PROMETTEE, AHP, ANP در محیط GIS [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 35-46]
 • گرد و غبار تحلیل سیستم‌‌های سینوپتیک و بررسی روند تغییرات گرد و غبار (مطالعه موردی: اردستان) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 281-292]
 • گرد و غبار بررسی ماهواره‌ها و سنجنده‌های شناسایی‌کننده گرد و غبار و هواویزها [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 61-72]
 • گردوغبار بررسی توزیع مکانی و زمانی گردوغبار در ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 293-300]
 • گل‌‌ماهور تعیین مطلوبیت رویشگاه گل‌ ماهور (Verbascum stachydiforme L.) به روش تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک (ENFA) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 219-234]
 • گیاهان رویکردهای نوین در حفاظت داخل زیستگاه گیاهان مناطق با اولویت گیاهی به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 143-160]
 • گیاه پالایی توزیع فلزات سنگین در برگ و پوست درختان مورد استفاده در جنگلداری شهری همدان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 105-114]
 • گیاه جاذب بررسی پتانسیل گیاه کنگر (Gundelia tournefortii) به عنوان جاذب فلزات سنگین در خاک‌های آلوده [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 115-126]
 • گیاه گلرنگ بررسی توانایی برگ گیاه سیر و جاذب‌‌های سلولزی استخراج شده از گیاه گلرنگ در حذف یون‌‌های کادمیم از محلول‌‌های آبی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 235-244]

ل

 • لندست بررسی تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی در محدوده تالاب بین المللی گمیشان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 107-116]

م

 • مازندران بررسی نگرش و رفتار محیط زیستی مصرف نهاده‌های شیمیایی شالیکاران مازندران، مورد سوادکوه شمالی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 191-204]
 • مانگرو ارزیابی آسیب‌پذیری مانگروها نسبت به بالا آمدن سطح آب دریا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 27-39]
 • ماهواره بررسی ماهواره‌ها و سنجنده‌های شناسایی‌کننده گرد و غبار و هواویزها [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 61-72]
 • محیط‌‌زیست شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر شاخص محیط‌زیست و رتبه‌بندی شاخص‌‌ها با مدل AHP [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 73-86]
 • محیط‌زیست سنجش میزان آگاهی محیط‎زیستی و بررسی تاثیر آموزش محیط‎زیست در مدارس روستایی شهرستان چگنی، استان ‎لرستان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-190]
 • محیط‌زیست متداول‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در مسایل محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 87-98]
 • محیط‌زیست شاخص‌های توسعه و رابطه آن با عملکرد ‌محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 63-76]
 • محیط زیست مدل‌سازی انتشار مونواکسید کربن در شهر تبریز با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 255-270]
 • محیط زیست سخن سردبیر [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 4-4]
 • مدل ANP پهنه‌‌بندی خطر سیلاب در حوضه‌‌ی آبخیز آق‌‌لاقان‌‌چای با استفاده از مدل ANP [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 21-34]
 • مدل ELECTRE نقش سکونتگاه‏های روستایی در بروز چالش های محیط زیستی اکوسیستم های حساس (مطالعه موردی: دریاچه زریوار مریوان) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 79-90]
 • مدل اجتماعی تاثیر تغییرات اقلیمی در تعیین مناطق مطلوب زیستگاهی خرگوش‌‌های ایران؛ خرگوش غربی (Lepus europeus) و خرگوش شرقی (Lepus tolai) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 161-172]
 • مدل تخریب ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی توسعه در منطقه حفاظت شده باشگل با کاربرد مدل تخریب سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 15-26]
 • مدل‌‌سازی توزیع گونه‌‌ای تاثیر تغییرات اقلیمی در تعیین مناطق مطلوب زیستگاهی خرگوش‌‌های ایران؛ خرگوش غربی (Lepus europeus) و خرگوش شرقی (Lepus tolai) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 161-172]
 • مد‌‌‌ل‌سازی زیستگاه ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پازن (Capra aegagrus Erxleben 1777) با استفاده از روش رگرسیون منطقی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 173-178]
 • مدل‌سازی ساختاری- تفسیری تبیین و سطح‌بندی عوامل موثر بر زیست‌‌پذیری با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری و تکنیک میک مک (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 49-62]
 • مدلسازی مطلوبیت زیستگاه ارزیابی زیستگاه کبک (Alectoris chukar) به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی ((ENFA (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع اشکورات) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-186]
 • مدل معادلات ساختاری بررسی نگرش و رفتار محیط زیستی مصرف نهاده‌های شیمیایی شالیکاران مازندران، مورد سوادکوه شمالی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 191-204]
 • مدل‌‌های تصمیم‌‌گیری شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر شاخص محیط‌زیست و رتبه‌بندی شاخص‌‌ها با مدل AHP [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 73-86]
 • مدل هیبریدی سنجش میزان همخوانی توسعه صنعتی با توان توسعه با به‌کارگیری روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در استان اردبیل [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 35-48]
 • مدیریت پسماند تدوین و اولویت‌‌بندی استراتژی‌‌های مدیریت پسماند با استفاده از الکتر تری (مطالعه موردی: سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 111-128]
 • مدیریت زیست بومی تبیین اثرات توسعه‌ای سدهای بزرگ بر پایداری بوم نظام‌های کشاورزی (مورد مطالعه: سد سهند هشترود استان آذربایجان شرقی) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 299-312]
 • مراتع کوهستانی تعیین مطلوبیت رویشگاه گل‌ ماهور (Verbascum stachydiforme L.) به روش تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک (ENFA) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 219-234]
 • مسئولیت اجتماعی نظریه تصویر و تصمیم خرید، ملاحظه نقش دغدغه‌‌های محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 345-355]
 • مصرف انرژی ارزیابی نقش طراحی معماری در ایجاد رفتارهای پایدار در کاربری مسکونی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 285-298]
 • مطلوبیت چند شاخصه پهنه‌بندی پتانسیل خطر ‌بیابان‌‌زایی با استفاده از مدل مطلوبیت چند شاخصه [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 177-194]
 • مطلوبیت رویشگاه تعیین مطلوبیت رویشگاه گل‌ ماهور (Verbascum stachydiforme L.) به روش تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک (ENFA) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 219-234]
 • مقایسه تحلیلی مقایسه تحلیلی ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی تالاب‌های ایران در مقایسه با تجارب جهانی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 327-344]
 • منابع محیط‌زیستی مقایسه تحلیلی ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی تالاب‌های ایران در مقایسه با تجارب جهانی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 327-344]
 • منطقه‌بندی سرزمینی منطقه‌بندی سرزمینی و تقسیم کار ملی؛ پیش نیاز تحقق اهداف آمایش سرزمین در ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 5-20]
 • منطقه جنگلی سنجش میزان آگاهی محیط‎زیستی و بررسی تاثیر آموزش محیط‎زیست در مدارس روستایی شهرستان چگنی، استان ‎لرستان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-190]
 • منطقه حفاظت شده‌ ارزیابی توان منطقه حفاظت شده میش داغ برای کاربری گردشگری با روش‌های PROMETTEE, AHP, ANP در محیط GIS [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 35-46]
 • منطقه حفاظت‌شده ارس سیستان بررسی اثر تغییر کاربری/ پوشش اراضی بر عرضه خدمات زیستگاهی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده ارس سیستان) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 235-246]
 • منطقه حفاظت شده باشگل ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی توسعه در منطقه حفاظت شده باشگل با کاربرد مدل تخریب سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 15-26]
 • منطقه حفاظت شده لشگردر ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن(Capra aegagrus aegagrus) در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 129-141]
 • منطقه شکار ممنوع اشکورات ارزیابی زیستگاه کبک (Alectoris chukar) به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی ((ENFA (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع اشکورات) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-186]
 • منطقه یک تهران سنجش تاب‌آوری و توان اکولوژی شهری در برابر زلزله با تاکید بر مولفه‌های محیطی (نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 91-105]
 • من کندال تحلیل سیستم‌‌های سینوپتیک و بررسی روند تغییرات گرد و غبار (مطالعه موردی: اردستان) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 281-292]
 • موضوع‌های چند رسانه‌ای ارایه شبکه دانش مبتنی بر ‌هستی‌شناسی برای ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 161-176]
 • مونوکسید کربن مدل‌سازی انتشار مونواکسید کربن در شهر تبریز با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 255-270]
 • میراث طبیعی رویکردهای نوین در حفاظت داخل زیستگاه گیاهان مناطق با اولویت گیاهی به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 143-160]
 • میش داغ‌ ارزیابی توان منطقه حفاظت شده میش داغ برای کاربری گردشگری با روش‌های PROMETTEE, AHP, ANP در محیط GIS [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 35-46]
 • میگوی سرتیز بررسی برخی فلزات سنگین در عضله میگوی سرتیز Metapenaeus affinis و ارزیابی ریسک خطر برای مصارف انسانی آن در استان هرمزگان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 245-254]

ن

 • نظام پایش ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان‌ها (مطالعه موردی: استان قزوین) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 99-110]
 • نظریه ارزش- باور- هنجار بررسی عوامل موثر بر حمایت از محیط‌زیست از طرف گردشگران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 195-208]
 • نظریه انتظار بررسی عوامل موثر بر حمایت از محیط‌زیست از طرف گردشگران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 195-208]
 • نظریه پیچیدگی نظریه پیچیدگی و اندازه‌‌گیری پیچیدگی اکوسیستم‌‌ها در سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 19-34]
 • نظریه تصویر نظریه تصویر و تصمیم خرید، ملاحظه نقش دغدغه‌‌های محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 345-355]
 • نگرش ‌‌محیط‌زیستی نگرش ‌محیط‌زیستی هنرجویان کشاورزی (مورد مطالعه: هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 157-170]
 • نگرش و رفتار محیط‌زیستی بررسی نگرش و رفتار محیط زیستی مصرف نهاده‌های شیمیایی شالیکاران مازندران، مورد سوادکوه شمالی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 191-204]
 • نواحی روستایی ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی سدها بر نواحی روستایی (مورد مطالعه: سد کارون سه) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 129-145]
 • نیروگاه سیکل ترکیبی یزد ارزیابی محیط زیستی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با استفاده از روش LCA [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 67-77]

و

 • وب معنایی ارایه شبکه دانش مبتنی بر ‌هستی‌شناسی برای ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در ایران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 161-176]

ه

 • هزینه بررسی کارایی پوست سبز پسته به عنوان منعقدکننده گیاهی در حذف کدورت از آب [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 141-148]
 • هماهنگی با طبیعت کاربرد داستان‌گویی به عنوان یک ابزار برنامه‌ریزی ارتباطی برای شناسایی و تفسیر ارزش‌های محیط‌زیستی، نمونه مطالعاتی استان یزد [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 219-233]
 • همدان ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن(Capra aegagrus aegagrus) در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 129-141]
 • همدان توزیع فلزات سنگین در برگ و پوست درختان مورد استفاده در جنگلداری شهری همدان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 105-114]
 • هنرجویان کشاورزی نگرش ‌محیط‌زیستی هنرجویان کشاورزی (مورد مطالعه: هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 157-170]
 • هنرستان کشاورزی نگرش ‌محیط‌زیستی هنرجویان کشاورزی (مورد مطالعه: هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 157-170]
 • هواویزها بررسی ماهواره‌ها و سنجنده‌های شناسایی‌کننده گرد و غبار و هواویزها [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 61-72]

ی

 • یادگیری دو‌ طرفه کاربرد داستان‌گویی به عنوان یک ابزار برنامه‌ریزی ارتباطی برای شناسایی و تفسیر ارزش‌های محیط‌زیستی، نمونه مطالعاتی استان یزد [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 219-233]
 • یکپارچگی بوم‌‌شناختی یکپارچگی بوم‌‌شناختی و مروری تحلیلی بر شاخص‌‌های آن [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 5-18]