نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار اقتصادی آثار اقتصادی- اجتماعی و محیط زیستی سکونتگاههای مشمول جابه‌جایی ناشی از ایجاد سدها (مطالعه موردی سد گتوند علیا، رودخانه کارون) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-66]

ا

 • اجتماعی و فرهنگی آثار اقتصادی- اجتماعی و محیط زیستی سکونتگاههای مشمول جابه‌جایی ناشی از ایجاد سدها (مطالعه موردی سد گتوند علیا، رودخانه کارون) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-66]
 • ارزش تفرجی کاربرد روش دومرحله‌ای هکمن در بررسی عوامل مؤثر بر ارزش تفرجی منطقه کوهستانی درکه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 43-52]
 • ارزش جنگل برآورد ارزش کارکرد حفاظت از مواد مغذی خاک در اکوسیستم‌های جنگلی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 3-12]
 • ارزشگذاری مشروط کاربرد روش دومرحله‌ای هکمن در بررسی عوامل مؤثر بر ارزش تفرجی منطقه کوهستانی درکه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 43-52]
 • ارزیابی آثار ارزیابی آثار محیط‌زیستی پروژه‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر جهانگردی بین‌المللی خلیج‌فارس) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 83-92]
 • ارزیابی آثار محیط‌زیستی بررسی کاربرد مدل دسته‌بندی چند معیاره Electre- TRI در تعیین اهمیت آثار محیط‌زیستی (مطالعه موردی: ارزیابی آثار محیط‌زیستی طرح سد و شبکه آبیاری- زهکشی اردبیل) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-42]
 • ارزیابی اثرهای محیط‌زیستی ارزیابی اثرهای محیط‌زیستی توسعه (EIA) بر منطقه حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از مدل تخریب [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 13-23]
 • ارزیابی توان اکولوژیک تهیه مدل ویژه ارزیابی توان اکولوژیک برای برنامه‌ریزی راهبردی در جنگل خیرود [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 13-18]
 • ارزیابی توان اکولوژیکی ارزیابی اکوتوریسم در جنگل‌های اطراف تالاب زریبار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 19-30]
 • ارزیابی چند معیاره انتخاب سیستماتیک لکه‌های حفاظتی استان گلستان با استفاده از روش نظام ارزیابی و اولویت‌بندی حفاظت (CAPS) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-12]
 • ارزیابی روند ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده ارسباران در فاصله زمانی 2002، 2006 و 2008 میلادی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-33]
 • اسکان مجدد آثار اقتصادی- اجتماعی و محیط زیستی سکونتگاههای مشمول جابه‌جایی ناشی از ایجاد سدها (مطالعه موردی سد گتوند علیا، رودخانه کارون) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-66]
 • اکوتوریسم ارزیابی اکوتوریسم در جنگل‌های اطراف تالاب زریبار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 19-30]
 • اکولوژی منظر شبکه اکولوژیکی شهر تبریز و راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و توسعه آن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 43-52]
 • الگوی توبیت کاربرد روش دومرحله‌ای هکمن در بررسی عوامل مؤثر بر ارزش تفرجی منطقه کوهستانی درکه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 43-52]
 • اهمیت آثار محیط‌زیستی بررسی کاربرد مدل دسته‌بندی چند معیاره Electre- TRI در تعیین اهمیت آثار محیط‌زیستی (مطالعه موردی: ارزیابی آثار محیط‌زیستی طرح سد و شبکه آبیاری- زهکشی اردبیل) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-42]

ب

 • برنامه‌ریزی راهبردی تهیه مدل ویژه ارزیابی توان اکولوژیک برای برنامه‌ریزی راهبردی در جنگل خیرود [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 13-18]
 • برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی برنامه‌ریزی راهبردی توسعه حفاظت محیط‌زیست در مناطق حفاظت شده دریایی (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده مند- استان بوشهر) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 53-66]

پ

 • پارک جنگلی آبیدر بررسی توان تفرجی پارک جنگلی آبیدر با استفاده از GIS [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 35-42]
 • پوشش‌های جنگلی ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده ارسباران در فاصله زمانی 2002، 2006 و 2008 میلادی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-33]

ت

 • تالاب بین‌المللی رود شور ارزیابی آثار محیط‌زیستی پروژه‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر جهانگردی بین‌المللی خلیج‌فارس) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 83-92]
 • تصاویر ماهواره‌ای ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده ارسباران در فاصله زمانی 2002، 2006 و 2008 میلادی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-33]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره بررسی کاربرد مدل دسته‌بندی چند معیاره Electre- TRI در تعیین اهمیت آثار محیط‌زیستی (مطالعه موردی: ارزیابی آثار محیط‌زیستی طرح سد و شبکه آبیاری- زهکشی اردبیل) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-42]
 • تغییر کاربری اراضی ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده ارسباران در فاصله زمانی 2002، 2006 و 2008 میلادی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-33]
 • توسعه پایدار ارزیابی اثرهای محیط‌زیستی توسعه (EIA) بر منطقه حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از مدل تخریب [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 13-23]

ج

 • جای پای بوم‌شناختی مقایسه تطبیقی- تحلیلی روشهای سنجش توسعه پایدار [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 67-82]
 • جریان واریزه‌ای بررسی و ممیزی مخاطرات محیطی دامنه‌های مشرف به شهر همدان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]
 • جنگل‌های اطراف تالاب زریبار ارزیابی اکوتوریسم در جنگل‌های اطراف تالاب زریبار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 19-30]

ح

 • حفاظت خاک برآورد ارزش کارکرد حفاظت از مواد مغذی خاک در اکوسیستم‌های جنگلی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 3-12]

خ

 • خدمات اکوسیستمی برآورد ارزش کارکرد حفاظت از مواد مغذی خاک در اکوسیستم‌های جنگلی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 3-12]
 • خیرود کنار برآورد ارزش کارکرد حفاظت از مواد مغذی خاک در اکوسیستم‌های جنگلی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 3-12]

د

 • دالان شبکه اکولوژیکی شهر تبریز و راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و توسعه آن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 43-52]
 • درکه کاربرد روش دومرحله‌ای هکمن در بررسی عوامل مؤثر بر ارزش تفرجی منطقه کوهستانی درکه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 43-52]

ر

 • روش CAPS انتخاب سیستماتیک لکه‌های حفاظتی استان گلستان با استفاده از روش نظام ارزیابی و اولویت‌بندی حفاظت (CAPS) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-12]
 • روش دومرحله‌ای هکمن کاربرد روش دومرحله‌ای هکمن در بررسی عوامل مؤثر بر ارزش تفرجی منطقه کوهستانی درکه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 43-52]
 • روش سوات برنامه‌ریزی راهبردی توسعه حفاظت محیط‌زیست در مناطق حفاظت شده دریایی (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده مند- استان بوشهر) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 53-66]
 • روشهای سنجش پایداری مقایسه تطبیقی- تحلیلی روشهای سنجش توسعه پایدار [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 67-82]
 • روش هزینه جایگزین برآورد ارزش کارکرد حفاظت از مواد مغذی خاک در اکوسیستم‌های جنگلی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 3-12]
 • ریزش بررسی و ممیزی مخاطرات محیطی دامنه‌های مشرف به شهر همدان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]

ز

 • زون حفاظت شده برنامه‌ریزی راهبردی توسعه حفاظت محیط‌زیست در مناطق حفاظت شده دریایی (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده مند- استان بوشهر) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 53-66]

س

 • سامانه اطلاعات جغرافیایی ارزیابی اکوتوریسم در جنگل‌های اطراف تالاب زریبار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 19-30]
 • سد آثار اقتصادی- اجتماعی و محیط زیستی سکونتگاههای مشمول جابه‌جایی ناشی از ایجاد سدها (مطالعه موردی سد گتوند علیا، رودخانه کارون) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-66]
 • سد گتوند علیا آثار اقتصادی- اجتماعی و محیط زیستی سکونتگاههای مشمول جابه‌جایی ناشی از ایجاد سدها (مطالعه موردی سد گتوند علیا، رودخانه کارون) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-66]
 • سنجش از دور ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده ارسباران در فاصله زمانی 2002، 2006 و 2008 میلادی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-33]
 • سولیفلکسیون بررسی و ممیزی مخاطرات محیطی دامنه‌های مشرف به شهر همدان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی و ممیزی مخاطرات محیطی دامنه‌های مشرف به شهر همدان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی توان تفرجی پارک جنگلی آبیدر با استفاده از GIS [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 35-42]

ش

 • شاخص آسیب‌پذیری محیط‌زیست مقایسه تطبیقی- تحلیلی روشهای سنجش توسعه پایدار [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 67-82]
 • شاخص پایداری محیط‌زیست مقایسه تطبیقی- تحلیلی روشهای سنجش توسعه پایدار [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 67-82]
 • شاخص توسعه انسانی مقایسه تطبیقی- تحلیلی روشهای سنجش توسعه پایدار [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 67-82]
 • شبکه اکولوژیک شهری شبکه اکولوژیکی شهر تبریز و راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و توسعه آن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 43-52]
 • شهر تبریز شبکه اکولوژیکی شهر تبریز و راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و توسعه آن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 43-52]
 • شیرین و میناب ارزیابی آثار محیط‌زیستی پروژه‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر جهانگردی بین‌المللی خلیج‌فارس) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 83-92]

ک

 • کارکردهای جنگل تهیه مدل ویژه ارزیابی توان اکولوژیک برای برنامه‌ریزی راهبردی در جنگل خیرود [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 13-18]

گ

 • گردشگری ارزیابی آثار محیط‌زیستی پروژه‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر جهانگردی بین‌المللی خلیج‌فارس) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 83-92]
 • گلستان انتخاب سیستماتیک لکه‌های حفاظتی استان گلستان با استفاده از روش نظام ارزیابی و اولویت‌بندی حفاظت (CAPS) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-12]

ل

 • لغزش بررسی و ممیزی مخاطرات محیطی دامنه‌های مشرف به شهر همدان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]
 • لکه شبکه اکولوژیکی شهر تبریز و راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و توسعه آن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 43-52]
 • لکه‌های حفاظتی انتخاب سیستماتیک لکه‌های حفاظتی استان گلستان با استفاده از روش نظام ارزیابی و اولویت‌بندی حفاظت (CAPS) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-12]

م

 • ماتریس شبکه اکولوژیکی شهر تبریز و راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و توسعه آن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 43-52]
 • محیط‌زیست ساحلی ارزیابی آثار محیط‌زیستی پروژه‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر جهانگردی بین‌المللی خلیج‌فارس) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 83-92]
 • مخاطرات محیطی بررسی و ممیزی مخاطرات محیطی دامنه‌های مشرف به شهر همدان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]
 • مدل بررسی کاربرد مدل دسته‌بندی چند معیاره Electre- TRI در تعیین اهمیت آثار محیط‌زیستی (مطالعه موردی: ارزیابی آثار محیط‌زیستی طرح سد و شبکه آبیاری- زهکشی اردبیل) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-42]
 • مدل تخریب ارزیابی اثرهای محیط‌زیستی توسعه (EIA) بر منطقه حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از مدل تخریب [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 13-23]
 • مدل سوآت آثار اقتصادی- اجتماعی و محیط زیستی سکونتگاههای مشمول جابه‌جایی ناشی از ایجاد سدها (مطالعه موردی سد گتوند علیا، رودخانه کارون) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-66]
 • مدل موزاییکی شبکه اکولوژیکی شهر تبریز و راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و توسعه آن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 43-52]
 • مدل ویژه تهیه مدل ویژه ارزیابی توان اکولوژیک برای برنامه‌ریزی راهبردی در جنگل خیرود [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 13-18]
 • مشخصه‌های سیمای سرزمین انتخاب سیستماتیک لکه‌های حفاظتی استان گلستان با استفاده از روش نظام ارزیابی و اولویت‌بندی حفاظت (CAPS) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-12]
 • منطقه حفاظت شده ارسباران ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده ارسباران در فاصله زمانی 2002، 2006 و 2008 میلادی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-33]
 • منطقه حفاظت شده اشترانکوه ارزیابی اثرهای محیط‌زیستی توسعه (EIA) بر منطقه حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از مدل تخریب [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 13-23]
 • منطقه حفاظت شده مند برنامه‌ریزی راهبردی توسعه حفاظت محیط‌زیست در مناطق حفاظت شده دریایی (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده مند- استان بوشهر) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 53-66]
 • مواد مغذی خاک برآورد ارزش کارکرد حفاظت از مواد مغذی خاک در اکوسیستم‌های جنگلی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 3-12]

ن

 • ناپایداری بررسی و ممیزی مخاطرات محیطی دامنه‌های مشرف به شهر همدان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]