نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار محیطزیستی تعیین مناطق حساس و آسیبپذیر به چرای دام در جنگل (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 11-66]
 • آثار محیطزیستی شناسایی آثار محیطزیستی محلهای دفن پسماند با استفاده از معیارهای مکانیابی (مطالعه موردی: محل دفن پسماند شهر رشت) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 63-70]
 • آذربایجان شرقی برآورد ارزش حفاظتی رودخانه لیقوان چای با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 173-182]
 • آلودگی شناسایی آثار محیطزیستی محلهای دفن پسماند با استفاده از معیارهای مکانیابی (مطالعه موردی: محل دفن پسماند شهر رشت) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 63-70]
 • آلودگی محیطزیست برآورد میزان بهینه مالیات سبز بر انتشار دیاکسیدکربن در صنعت سیمان ایران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 39-50]
 • آلودگی هوا بررسی وجود رابطه علّیت میان رشد بخش صنعت و آلودگی هوا در اقتصاد ایران طی دوره 6431-98 [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 25-38]
 • آمایش سرزمین انتخاب گونه در طرحهای جنگلکاری براساس ارزیابی توان اکولوژیک در کمربند سبز شمال تهران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 135-144]
 • آنالیز خوشهبندی خاکستری رویکردی نوین در تلفیق سیستمهای تصمیمگیری چند معیاره و خوشهبندی خاکستری به منظور بهینه سازی مکانی ایستگاههای محیطبانی (مطالعه موردی: پناهگاه حیاتوحش نایبندان) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 41-79]

ا

 • ارزش حفاظتی برآورد ارزش حفاظتی رودخانه لیقوان چای با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 173-182]
 • ارزش گذاری مشروط برآورد ارزش حفاظتی رودخانه لیقوان چای با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 173-182]
 • ارزشگذاری مشروط تعیین روش بهینه در برآورد ارزش اقتصادی رضایت از محیطزیست منطقه گردشگری سد طالقان [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 97-108]
 • ارزیابی رتبه بندی مناطق حفاظت شده از لحاظ قابلیت اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 13-66]
 • ارزیابی آثار بصری معرفی یک روش کمی جهت ارزیابی آثار بصری برجهای شهر تهران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 212-223]
 • ارزیابی آثار محیطزیستی ارزیابی آثار عملیات چوبکشی به توده باقیمانده در جنگلهای کمتر دست خورده (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 69-72]
 • ارزیابی آثار محیطزیستی کاربرد تلفیق منطق فازی و روش ماتریس در ارزیابی آثار محیطزیستی (مطالعه موردی: بزرگراه شمال جنگل گلستان) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 113-161]
 • ارزیابی توان اکولوژیک ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توریسم با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه تنگ سولک بهمیی، کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 33-118]
 • ارزیابی توان اکولوژیک انتخاب گونه در طرحهای جنگلکاری براساس ارزیابی توان اکولوژیک در کمربند سبز شمال تهران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 135-144]
 • ارزیابی ریسک محیطزیستی کاربرد روشهای تصمیمگیری چند شاخصه در تجزیه و تحلیل مخاطرات محیطزیستی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: منطقه حله بوشهر) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 14-97]
 • ارزیابی ریسک محیطزیستی ارزیابی ریسک محیطزیستی تالابها با استفاده از روشهای TOPSIS و EFMEA (مطالعه موردی : تالاب بینالمللی گاوخونی) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 35-58]
 • استان اصفهان ارزیابی ریسک محیطزیستی تالابها با استفاده از روشهای TOPSIS و EFMEA (مطالعه موردی : تالاب بینالمللی گاوخونی) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 35-58]
 • استان مازندران بررسی نگرش و رفتار مسوولانه دانشجویان نسبت به محیطزیست (مطالعه موردی: دانشجویان استان مازندران) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 562-576]
 • اشباعساز امکان سنجی حذف ترکیبات آلی فرار از پساب با روش شناورسازی با هوای محلول [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 243-248]
 • اکوتوریسم رتبه بندی مناطق حفاظت شده از لحاظ قابلیت اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 13-66]
 • اکوتوریسم ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توریسم با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه تنگ سولک بهمیی، کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 33-118]
 • الکنو شناسایی آثار محیطزیستی محلهای دفن پسماند با استفاده از معیارهای مکانیابی (مطالعه موردی: محل دفن پسماند شهر رشت) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 63-70]
 • الگوی بهینه کشت رویکرد محیط زیستی در تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از مدل برنامهریزی آرمانی (مطالعه موردی: منطقه ورامین) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 169-172]
 • الگوی لاجیت برآورد ارزش حفاظتی رودخانه لیقوان چای با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 173-182]
 • الگوی مکانی بررسی الگوی مکانی پارکها در بیستودو منطقه تهران توسط سنجههای سیمای سرزمین [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 123-134]
 • امکان برداشت سالانه جنگل برآورد ظرفیت برد اکولوژیک اکوسیستمهای جنگلی (مطالعه موردی:جنگل خیرودکنار) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 72-96]
 • ایران ارزیابی آثار تغییر کاربری زمین بر آبهای سطحی با استفاده از مدل L-THIA در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-191]
 • ایران مدیریت راهبردی یوزپلنگ آسیایی در ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 131-181]
 • ایستگاه محیطبانی رویکردی نوین در تلفیق سیستمهای تصمیمگیری چند معیاره و خوشهبندی خاکستری به منظور بهینه سازی مکانی ایستگاههای محیطبانی (مطالعه موردی: پناهگاه حیاتوحش نایبندان) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 41-79]

ب

 • بخش حمل و نقل بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سوختهای فسیلی در بخش حمل و نقل درون شهری و برآورد میزان کاهش هزینه های خارجی و اجتماعی با جایگزینی گاز طبیعی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 15-24]
 • بخش گرازبن ارزیابی آثار عملیات چوبکشی به توده باقیمانده در جنگلهای کمتر دست خورده (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 69-72]
 • برج معرفی یک روش کمی جهت ارزیابی آثار بصری برجهای شهر تهران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 212-223]
 • بررسی آثار محیطزیستی بررسی اثرات محیطزیستی کشتارگاه نمونه تهران به روشهای تلفیقی AHP و TOPSIS [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 502-512]
 • برنامه ریزی آرمانی رویکرد محیط زیستی در تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از مدل برنامهریزی آرمانی (مطالعه موردی: منطقه ورامین) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 169-172]
 • برنامهریزی استراتژیک ارایه برنامه مدیریت محیطزیستی پسماندهای بیمارستانی شهر بندرعباس با استفاده از روش SWOTو ماتریس QSPM [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 3-17]
 • برنامهریزی شهری معرفی یک روش کمی جهت ارزیابی آثار بصری برجهای شهر تهران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 212-223]
 • بز وحشی بررسی تاثیر عشایر کوچرو بر مطلوبیت زیستگاه کل و بز در پارک ملی لار (Capraaegagrus aegagrus) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-111]
 • بهترین راهکارهای مدیریتی توسعه مدل شبیه سازی- بهینه سازی با استفاده از بهترین راهکارهای مدیریتی در کنترل رواناب شهری [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 51-62]
 • بوشهر همبستگی بین مقادیر هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای در درSolen roseomaculatus رسوبات و صدف تیغهای خوریات استان بوشهر [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 85-96]
 • بیمارستان بررسی نوآوری تکنولوژی بر صنعت بیمارستان از منظر آثار محیط زیستی با رویکرد معادلات ساختاری (مورد مطالعه: بیمارستانهای تامین اجتماعی استان مازندران) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 913-998]

پ

 • پارادایم نوین محیط زیستی بررسی نگرش و رفتار مسوولانه دانشجویان نسبت به محیطزیست (مطالعه موردی: دانشجویان استان مازندران) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 562-576]
 • پارک بررسی الگوی مکانی پارکها در بیستودو منطقه تهران توسط سنجههای سیمای سرزمین [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 123-134]
 • پارک کوهستانی طراحی محیطزیستی پارک کوهستانی با تاکید بر توسعه گردشگری طبیعت (نمونه موردی: پارک کوهستانی گلابدره منطقه یک تهران) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 9-11]
 • پارک ملی گلستان مدلسازی رابطه پراکنش پرندگان، صدای ناشی از ترافیک و سایر متغیرهای محیطی در حاشیه جاده پارک ملی گلستان [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 195-206]
 • پارک ملی لار بررسی تاثیر عشایر کوچرو بر مطلوبیت زیستگاه کل و بز در پارک ملی لار (Capraaegagrus aegagrus) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-111]
 • پایداری ارزیابی تخریب تا پایداری اکوسیستم جنگل شهری (مطالعه موردی: سوزنی برگان پارک جنگلی سرخهحصار) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 109-122]
 • پرندگان مدلسازی رابطه پراکنش پرندگان، صدای ناشی از ترافیک و سایر متغیرهای محیطی در حاشیه جاده پارک ملی گلستان [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 195-206]
 • پسماندهای بیمارستانی ارایه برنامه مدیریت محیطزیستی پسماندهای بیمارستانی شهر بندرعباس با استفاده از روش SWOTو ماتریس QSPM [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 3-17]
 • پلنگ بررسی تاثیر مقیاس بر مدلسازی زیستگاه پلنگ در پارک ملی گلستان [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 179-108]
 • پیشبینی پیشبینی تغییرات کاربری و پوشش زمین در شهرستان رشت با استفاده از مدل سلولهای خودکار و زنجیره مارکوف [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 139-401]

ت

 • تاب آوری معرفی روشی جهت ارزیابی و پایش «سلامت اکوسیستم» با بهکارگیری فناوری سنجش از دور [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 71-84]
 • تابع هاینه ترانسلوگ برآورد میزان بهینه مالیات سبز بر انتشار دیاکسیدکربن در صنعت سیمان ایران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 39-50]
 • تالاب گاوخونی ارزیابی ریسک محیطزیستی تالابها با استفاده از روشهای TOPSIS و EFMEA (مطالعه موردی : تالاب بینالمللی گاوخونی) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 35-58]
 • تجزیه و تحلیل تدوین راهبردهای مدیریتی فضای سبز منطقه 2شهر کرج [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 159-172]
 • تحلیل SWOT مدیریت راهبردی یوزپلنگ آسیایی در ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 131-181]
 • تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی)ENFA( بررسی تاثیر عشایر کوچرو بر مطلوبیت زیستگاه کل و بز در پارک ملی لار (Capraaegagrus aegagrus) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-111]
 • ترسیب بررسی و تعیین ترسیب کربن آلی در سه نوع خاک و با سه نوع پوشش گیاهی در قسمتی از اراضی استانهای قزوین و زنجان* [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-113]
 • ترکیبات آلی فرار امکان سنجی حذف ترکیبات آلی فرار از پساب با روش شناورسازی با هوای محلول [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 243-248]
 • تصمی گیر چند شاخصه کاربرد روشهای تصمیمگیری چند شاخصه در تجزیه و تحلیل مخاطرات محیطزیستی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: منطقه حله بوشهر) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 14-97]
 • تغییرات کاربری زمین ارزیابی آثار تغییر کاربری زمین بر آبهای سطحی با استفاده از مدل L-THIA در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-191]
 • تفرج ارزیابی تخریب تا پایداری اکوسیستم جنگل شهری (مطالعه موردی: سوزنی برگان پارک جنگلی سرخهحصار) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 109-122]
 • تفرج گسترده ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توریسم با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه تنگ سولک بهمیی، کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 33-118]
 • تفرج متمرکز ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توریسم با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه تنگ سولک بهمیی، کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 33-118]
 • تکنیک ترجیح بر اساس مشابهت به راه حل ایدهآل بررسی اثرات محیطزیستی کشتارگاه نمونه تهران به روشهای تلفیقی AHP و TOPSIS [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 502-512]
 • تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی بررسی اثرات محیطزیستی کشتارگاه نمونه تهران به روشهای تلفیقی AHP و TOPSIS [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 502-512]
 • تنوع زیستی مدلسازی آثار تغییر پوشش زمین بر کیفیت زیستگاه در سرزمین جنگلی سرولات و جواهردشت [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 183-194]
 • تهران بررسی الگوی مکانی پارکها در بیستودو منطقه تهران توسط سنجههای سیمای سرزمین [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 123-134]
 • توا معرفی روشی جهت ارزیابی و پایش «سلامت اکوسیستم» با بهکارگیری فناوری سنجش از دور [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 71-84]

ج

 • جاده مدلسازی رابطه پراکنش پرندگان، صدای ناشی از ترافیک و سایر متغیرهای محیطی در حاشیه جاده پارک ملی گلستان [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 195-206]
 • جزیره قشم تحلیلی بر دانه بندی مکان آشیانه گذاری لاکپشتهای دریایی منقار عقابی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 752-761]
 • جنگل خیرود تعیین مناطق حساس و آسیبپذیر به چرای دام در جنگل (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 11-66]
 • جنگل خیرودکنار برآورد ظرفیت برد اکولوژیک اکوسیستمهای جنگلی (مطالعه موردی:جنگل خیرودکنار) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 72-96]
 • جنگلشهری ارزیابی تخریب تا پایداری اکوسیستم جنگل شهری (مطالعه موردی: سوزنی برگان پارک جنگلی سرخهحصار) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 109-122]

چ

 • چرای دام تعیین مناطق حساس و آسیبپذیر به چرای دام در جنگل (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 11-66]

ح

 • حفاظت مدیریت راهبردی یوزپلنگ آسیایی در ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 131-181]
 • حوزه دید معرفی یک روش کمی جهت ارزیابی آثار بصری برجهای شهر تهران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 212-223]

خ

 • خلیج فارس همبستگی بین مقادیر هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای در درSolen roseomaculatus رسوبات و صدف تیغهای خوریات استان بوشهر [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 85-96]

د

 • دانه بندی تحلیلی بر دانه بندی مکان آشیانه گذاری لاکپشتهای دریایی منقار عقابی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 752-761]
 • دراستیک شناسایی آثار محیطزیستی محلهای دفن پسماند با استفاده از معیارهای مکانیابی (مطالعه موردی: محل دفن پسماند شهر رشت) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 63-70]
 • دشت ورامی رویکرد محیط زیستی در تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از مدل برنامهریزی آرمانی (مطالعه موردی: منطقه ورامین) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 169-172]
 • دیاکسید کربن برآورد میزان بهینه مالیات سبز بر انتشار دیاکسیدکربن در صنعت سیمان ایران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 39-50]
 • دیمتل رویکردی نوین در تلفیق سیستمهای تصمیمگیری چند معیاره و خوشهبندی خاکستری به منظور بهینه سازی مکانی ایستگاههای محیطبانی (مطالعه موردی: پناهگاه حیاتوحش نایبندان) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 41-79]

ر

 • رس بررسی و تعیین ترسیب کربن آلی در سه نوع خاک و با سه نوع پوشش گیاهی در قسمتی از اراضی استانهای قزوین و زنجان* [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-113]
 • رضایت محیطزیستی تعیین روش بهینه در برآورد ارزش اقتصادی رضایت از محیطزیست منطقه گردشگری سد طالقان [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 97-108]
 • رفتار محیط زیستی بررسی نگرش و رفتار مسوولانه دانشجویان نسبت به محیطزیست (مطالعه موردی: دانشجویان استان مازندران) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 562-576]
 • رواناب شهری توسعه مدل شبیه سازی- بهینه سازی با استفاده از بهترین راهکارهای مدیریتی در کنترل رواناب شهری [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 51-62]
 • رودخانه لیقوان چای برآورد ارزش حفاظتی رودخانه لیقوان چای با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 173-182]
 • روش ارایه برنامه مدیریت محیطزیستی پسماندهای بیمارستانی شهر بندرعباس با استفاده از روش SWOTو ماتریس QSPM [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 3-17]
 • روش AHP کاربرد روشهای تصمیمگیری چند شاخصه در تجزیه و تحلیل مخاطرات محیطزیستی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: منطقه حله بوشهر) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 14-97]
 • روش TOPSIS کاربرد روشهای تصمیمگیری چند شاخصه در تجزیه و تحلیل مخاطرات محیطزیستی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: منطقه حله بوشهر) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 14-97]
 • روش اقتصادی برآورد میزان بهینه مالیات سبز بر انتشار دیاکسیدکربن در صنعت سیمان ایران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 39-50]
 • روش چکلیست سنجشی همطرازی بررسی اثرات محیطزیستی کشتارگاه نمونه تهران به روشهای تلفیقی AHP و TOPSIS [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 502-512]
 • روش سلسله مراتبی کاربرد تلفیق منطق فازی و روش ماتریس در ارزیابی آثار محیطزیستی (مطالعه موردی: بزرگراه شمال جنگل گلستان) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 113-161]
 • روش ماتریس کاربرد تلفیق منطق فازی و روش ماتریس در ارزیابی آثار محیطزیستی (مطالعه موردی: بزرگراه شمال جنگل گلستان) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 113-161]
 • روش هیشائو بررسی وجود رابطه علّیت میان رشد بخش صنعت و آلودگی هوا در اقتصاد ایران طی دوره 6431-98 [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 25-38]
 • روند تغییرات فضای سبز تحلیل تغییرات کمی و کیفی فضایسبز منطقه یک شهر تبریز در فاصله سالهای 8631تا 8611شمسی با استفاده از سامانه سنجش از دور [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 145-158]
 • ریسک کاربرد روشهای تصمیمگیری چند شاخصه در تجزیه و تحلیل مخاطرات محیطزیستی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: منطقه حله بوشهر) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 14-97]

ز

 • زادآوری و توده باقیمانده ارزیابی آثار عملیات چوبکشی به توده باقیمانده در جنگلهای کمتر دست خورده (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 69-72]
 • زخم ارزیابی آثار عملیات چوبکشی به توده باقیمانده در جنگلهای کمتر دست خورده (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 69-72]
 • زنجیره مارکوف پیشبینی تغییرات کاربری و پوشش زمین در شهرستان رشت با استفاده از مدل سلولهای خودکار و زنجیره مارکوف [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 139-401]

س

 • ساختار معرفی روشی جهت ارزیابی و پایش «سلامت اکوسیستم» با بهکارگیری فناوری سنجش از دور [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 71-84]
 • ستون حباب امکان سنجی حذف ترکیبات آلی فرار از پساب با روش شناورسازی با هوای محلول [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 243-248]
 • سدطالقان تعیین روش بهینه در برآورد ارزش اقتصادی رضایت از محیطزیست منطقه گردشگری سد طالقان [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 97-108]
 • سرولات و جواهردشت مدلسازی آثار تغییر پوشش زمین بر کیفیت زیستگاه در سرزمین جنگلی سرولات و جواهردشت [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 183-194]
 • سلامت اکوسیستم معرفی روشی جهت ارزیابی و پایش «سلامت اکوسیستم» با بهکارگیری فناوری سنجش از دور [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 71-84]
 • سلولهای خودکار پیشبینی تغییرات کاربری و پوشش زمین در شهرستان رشت با استفاده از مدل سلولهای خودکار و زنجیره مارکوف [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 139-401]
 • سنجش از دور معرفی روشی جهت ارزیابی و پایش «سلامت اکوسیستم» با بهکارگیری فناوری سنجش از دور [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 71-84]
 • سنجش از دور تحلیل تغییرات کمی و کیفی فضایسبز منطقه یک شهر تبریز در فاصله سالهای 8631تا 8611شمسی با استفاده از سامانه سنجش از دور [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 145-158]
 • سنجه های سیمای سرزمین بررسی الگوی مکانی پارکها در بیستودو منطقه تهران توسط سنجههای سیمای سرزمین [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 123-134]

ش

 • شاخ معرفی روشی جهت ارزیابی و پایش «سلامت اکوسیستم» با بهکارگیری فناوری سنجش از دور [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 71-84]
 • شاخص تحلیل تغییرات کمی و کیفی فضایسبز منطقه یک شهر تبریز در فاصله سالهای 8631تا 8611شمسی با استفاده از سامانه سنجش از دور [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 145-158]
 • شادابی ارزیابی تخریب تا پایداری اکوسیستم جنگل شهری (مطالعه موردی: سوزنی برگان پارک جنگلی سرخهحصار) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 109-122]
 • شناورسازی با هوای محلول امکان سنجی حذف ترکیبات آلی فرار از پساب با روش شناورسازی با هوای محلول [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 243-248]
 • شهر بندرعباس ارایه برنامه مدیریت محیطزیستی پسماندهای بیمارستانی شهر بندرعباس با استفاده از روش SWOTو ماتریس QSPM [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 3-17]
 • شهرستان تبریز به کارگیری روشهای سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی پالایشگاه نفت تبریز [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 413-456]
 • شهرستان رشت پیشبینی تغییرات کاربری و پوشش زمین در شهرستان رشت با استفاده از مدل سلولهای خودکار و زنجیره مارکوف [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 139-401]

ص

 • صدای ترافیک مدلسازی رابطه پراکنش پرندگان، صدای ناشی از ترافیک و سایر متغیرهای محیطی در حاشیه جاده پارک ملی گلستان [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 195-206]
 • صدمه بهرهبرداری ارزیابی آثار عملیات چوبکشی به توده باقیمانده در جنگلهای کمتر دست خورده (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 69-72]
 • صنعت بررسی وجود رابطه علّیت میان رشد بخش صنعت و آلودگی هوا در اقتصاد ایران طی دوره 6431-98 [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 25-38]

ط

 • طراحی منظر طراحی محیطزیستی پارک کوهستانی با تاکید بر توسعه گردشگری طبیعت (نمونه موردی: پارک کوهستانی گلابدره منطقه یک تهران) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 9-11]
 • طرح جامع تحلیل تغییرات کمی و کیفی فضایسبز منطقه یک شهر تبریز در فاصله سالهای 8631تا 8611شمسی با استفاده از سامانه سنجش از دور [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 145-158]
 • طرحریزی راهبردی مدیریت راهبردی یوزپلنگ آسیایی در ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 131-181]

ظ

 • ظرفیت برد اکولوژیک برآورد ظرفیت برد اکولوژیک اکوسیستمهای جنگلی (مطالعه موردی:جنگل خیرودکنار) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 72-96]

ع

 • عشایر کوچرو بررسی تاثیر عشایر کوچرو بر مطلوبیت زیستگاه کل و بز در پارک ملی لار (Capraaegagrus aegagrus) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-111]
 • علیت گرنجری بررسی وجود رابطه علّیت میان رشد بخش صنعت و آلودگی هوا در اقتصاد ایران طی دوره 6431-98 [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 25-38]

ف

 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی مناطق حفاظت شده از لحاظ قابلیت اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 13-66]
 • فرایند تحلیل شبکهای رویکردی نوین در تلفیق سیستمهای تصمیمگیری چند معیاره و خوشهبندی خاکستری به منظور بهینه سازی مکانی ایستگاههای محیطبانی (مطالعه موردی: پناهگاه حیاتوحش نایبندان) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 41-79]
 • فضای سبز بررسی الگوی مکانی پارکها در بیستودو منطقه تهران توسط سنجههای سیمای سرزمین [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 123-134]
 • فضای سبز تدوین راهبردهای مدیریتی فضای سبز منطقه 2شهر کرج [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 159-172]

ک

 • کاربری زمین مدلسازی آثار تغییر پوشش زمین بر کیفیت زیستگاه در سرزمین جنگلی سرولات و جواهردشت [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 183-194]
 • کاربری و پوشش پیشبینی تغییرات کاربری و پوشش زمین در شهرستان رشت با استفاده از مدل سلولهای خودکار و زنجیره مارکوف [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 139-401]
 • کربن آلی بررسی و تعیین ترسیب کربن آلی در سه نوع خاک و با سه نوع پوشش گیاهی در قسمتی از اراضی استانهای قزوین و زنجان* [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-113]
 • کشتارگاه بررسی اثرات محیطزیستی کشتارگاه نمونه تهران به روشهای تلفیقی AHP و TOPSIS [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 502-512]
 • کشتارگاه نمونه تهران بررسی اثرات محیطزیستی کشتارگاه نمونه تهران به روشهای تلفیقی AHP و TOPSIS [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 502-512]
 • کلرات بررسی و تعیین ترسیب کربن آلی در سه نوع خاک و با سه نوع پوشش گیاهی در قسمتی از اراضی استانهای قزوین و زنجان* [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-113]
 • کمربند سبز انتخاب گونه در طرحهای جنگلکاری براساس ارزیابی توان اکولوژیک در کمربند سبز شمال تهران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 135-144]
 • کمیسازی معرفی یک روش کمی جهت ارزیابی آثار بصری برجهای شهر تهران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 212-223]
 • کوبیدگی خاک ارزیابی تخریب تا پایداری اکوسیستم جنگل شهری (مطالعه موردی: سوزنی برگان پارک جنگلی سرخهحصار) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 109-122]

گ

 • گاز طبیعی فشرده بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سوختهای فسیلی در بخش حمل و نقل درون شهری و برآورد میزان کاهش هزینه های خارجی و اجتماعی با جایگزینی گاز طبیعی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 15-24]
 • گازهای گلخانهای بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سوختهای فسیلی در بخش حمل و نقل درون شهری و برآورد میزان کاهش هزینه های خارجی و اجتماعی با جایگزینی گاز طبیعی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 15-24]
 • گچ بررسی و تعیین ترسیب کربن آلی در سه نوع خاک و با سه نوع پوشش گیاهی در قسمتی از اراضی استانهای قزوین و زنجان* [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-113]
 • گردشگری بر پایه طبیعتگردی طراحی محیطزیستی پارک کوهستانی با تاکید بر توسعه گردشگری طبیعت (نمونه موردی: پارک کوهستانی گلابدره منطقه یک تهران) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 9-11]
 • گونههای گیاهی بررسی و تعیین ترسیب کربن آلی در سه نوع خاک و با سه نوع پوشش گیاهی در قسمتی از اراضی استانهای قزوین و زنجان* [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-113]

ل

 • لاکپشت دریایی منقارعقابی تحلیلی بر دانه بندی مکان آشیانه گذاری لاکپشتهای دریایی منقار عقابی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 752-761]
 • لانه گزینی تحلیلی بر دانه بندی مکان آشیانه گذاری لاکپشتهای دریایی منقار عقابی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 752-761]

م

 • مالیات سبا برآورد میزان بهینه مالیات سبز بر انتشار دیاکسیدکربن در صنعت سیمان ایران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 39-50]
 • متغیرهای محیطزیست مدلسازی رابطه پراکنش پرندگان، صدای ناشی از ترافیک و سایر متغیرهای محیطی در حاشیه جاده پارک ملی گلستان [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 195-206]
 • محل دفن شناسایی آثار محیطزیستی محلهای دفن پسماند با استفاده از معیارهای مکانیابی (مطالعه موردی: محل دفن پسماند شهر رشت) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 63-70]
 • محیط زیست رویکرد محیط زیستی در تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از مدل برنامهریزی آرمانی (مطالعه موردی: منطقه ورامین) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 169-172]
 • محیط زیست بررسی نگرش و رفتار مسوولانه دانشجویان نسبت به محیطزیست (مطالعه موردی: دانشجویان استان مازندران) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 562-576]
 • محیط زیستی بررسی نوآوری تکنولوژی بر صنعت بیمارستان از منظر آثار محیط زیستی با رویکرد معادلات ساختاری (مورد مطالعه: بیمارستانهای تامین اجتماعی استان مازندران) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 913-998]
 • مدل L-THIA ارزیابی آثار تغییر کاربری زمین بر آبهای سطحی با استفاده از مدل L-THIA در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-191]
 • مدلسازی مدلسازی آثار تغییر پوشش زمین بر کیفیت زیستگاه در سرزمین جنگلی سرولات و جواهردشت [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 183-194]
 • مدلسازی مدلسازی رابطه پراکنش پرندگان، صدای ناشی از ترافیک و سایر متغیرهای محیطی در حاشیه جاده پارک ملی گلستان [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 195-206]
 • مدلسازی زیستگاه بررسی تاثیر مقیاس بر مدلسازی زیستگاه پلنگ در پارک ملی گلستان [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 179-108]
 • مدلسازی هیدرولوژیکی ارزیابی آثار تغییر کاربری زمین بر آبهای سطحی با استفاده از مدل L-THIA در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-191]
 • مدل های تصمیم گیری چند معیاره به کارگیری روشهای سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی پالایشگاه نفت تبریز [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 413-456]
 • مدل ویژه انتخاب گونه در طرحهای جنگلکاری براساس ارزیابی توان اکولوژیک در کمربند سبز شمال تهران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 135-144]
 • مراکز آموزش عالی بررسی نگرش و رفتار مسوولانه دانشجویان نسبت به محیطزیست (مطالعه موردی: دانشجویان استان مازندران) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 562-576]
 • مسیر چوبکشی ارزیابی آثار عملیات چوبکشی به توده باقیمانده در جنگلهای کمتر دست خورده (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 69-72]
 • مشخصههای آثار کاربرد تلفیق منطق فازی و روش ماتریس در ارزیابی آثار محیطزیستی (مطالعه موردی: بزرگراه شمال جنگل گلستان) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 113-161]
 • مطلوبیت زیستگاه بررسی تاثیر عشایر کوچرو بر مطلوبیت زیستگاه کل و بز در پارک ملی لار (Capraaegagrus aegagrus) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-111]
 • معیارهای مکانیابی شناسایی آثار محیطزیستی محلهای دفن پسماند با استفاده از معیارهای مکانیابی (مطالعه موردی: محل دفن پسماند شهر رشت) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 63-70]
 • مقیاسهای مکانی بررسی تاثیر مقیاس بر مدلسازی زیستگاه پلنگ در پارک ملی گلستان [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 179-108]
 • مکانیابی انتخاب گونه در طرحهای جنگلکاری براساس ارزیابی توان اکولوژیک در کمربند سبز شمال تهران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 135-144]
 • مکان یابی پالایشگاه نفت به کارگیری روشهای سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی پالایشگاه نفت تبریز [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 413-456]
 • مناطق آسیبپذیر تعیین مناطق حساس و آسیبپذیر به چرای دام در جنگل (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 11-66]
 • مناطق حفاظت شده رتبه بندی مناطق حفاظت شده از لحاظ قابلیت اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 13-66]
 • منطق بولین ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توریسم با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه تنگ سولک بهمیی، کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 33-118]
 • منطق فازی کاربرد تلفیق منطق فازی و روش ماتریس در ارزیابی آثار محیطزیستی (مطالعه موردی: بزرگراه شمال جنگل گلستان) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 113-161]
 • منطقه حفاظت شده حله بوشهر کاربرد روشهای تصمیمگیری چند شاخصه در تجزیه و تحلیل مخاطرات محیطزیستی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: منطقه حله بوشهر) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 14-97]
 • منطقه گرگان ارزیابی آثار تغییر کاربری زمین بر آبهای سطحی با استفاده از مدل L-THIA در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-191]
 • منطقه گلاب دره طراحی محیطزیستی پارک کوهستانی با تاکید بر توسعه گردشگری طبیعت (نمونه موردی: پارک کوهستانی گلابدره منطقه یک تهران) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 9-11]
 • منظر معرفی یک روش کمی جهت ارزیابی آثار بصری برجهای شهر تهران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 212-223]

ن

 • نگرش محیط زیستی بررسی نگرش و رفتار مسوولانه دانشجویان نسبت به محیطزیست (مطالعه موردی: دانشجویان استان مازندران) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 562-576]
 • نهر فیروزآبادی توسعه مدل شبیه سازی- بهینه سازی با استفاده از بهترین راهکارهای مدیریتی در کنترل رواناب شهری [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 51-62]
 • نوآوری بررسی نوآوری تکنولوژی بر صنعت بیمارستان از منظر آثار محیط زیستی با رویکرد معادلات ساختاری (مورد مطالعه: بیمارستانهای تامین اجتماعی استان مازندران) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 913-998]
 • نوآوری تکنولوژی بررسی نوآوری تکنولوژی بر صنعت بیمارستان از منظر آثار محیط زیستی با رویکرد معادلات ساختاری (مورد مطالعه: بیمارستانهای تامین اجتماعی استان مازندران) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 913-998]

ه

 • هدایت الکتریکی بررسی و تعیین ترسیب کربن آلی در سه نوع خاک و با سه نوع پوشش گیاهی در قسمتی از اراضی استانهای قزوین و زنجان* [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 111-113]
 • هزینههای اجتماعی بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سوختهای فسیلی در بخش حمل و نقل درون شهری و برآورد میزان کاهش هزینه های خارجی و اجتماعی با جایگزینی گاز طبیعی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 15-24]
 • هزینههای خارجی بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سوختهای فسیلی در بخش حمل و نقل درون شهری و برآورد میزان کاهش هزینه های خارجی و اجتماعی با جایگزینی گاز طبیعی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 15-24]
 • هکمن دومرحلهای تعیین روش بهینه در برآورد ارزش اقتصادی رضایت از محیطزیست منطقه گردشگری سد طالقان [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 97-108]
 • هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای همبستگی بین مقادیر هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای در درSolen roseomaculatus رسوبات و صدف تیغهای خوریات استان بوشهر [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 85-96]

ی

 • یگان محیط زیستی انتخاب گونه در طرحهای جنگلکاری براساس ارزیابی توان اکولوژیک در کمربند سبز شمال تهران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 135-144]
 • یگانهای همگن اکولوژیک برآورد ظرفیت برد اکولوژیک اکوسیستمهای جنگلی (مطالعه موردی:جنگل خیرودکنار) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 72-96]
 • یوزپلنگ آسیایی مدیریت راهبردی یوزپلنگ آسیایی در ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 131-181]