نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش سوزی مدلسازی خطر آتش سوزی با استفاده از آنالیز تصمیم گیری چند معیاره بر مبنای شاخص های ماهواره ای [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 121-134]
 • آغازگر عمومی شناسایی گوشت خواران بزرگ جثه بر اساس پلی مورفیسم طول ناحیه کنترل DNA میتوکندری در ایران [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 211-217]
 • آلایندههای محیط زیست بررسی آثار محیط زیستی واحد تولید اتوبوس شرکت ایران خودرو دیزل LINMAP و Entropy به روش تلفیقی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 145-156]
 • آلودگی هوا مدیریت ریسک محیط‌‌زیستی‌‌آلودگی‌‌ هوا‌ در انبار مرکزی شرکت پخش فرآورده‌‌های نفتی یزد و پهنه‌‌بندی آلودگی هوا با استفاده از GIS [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 103-114]
 • آلودگی هوا پیش‌بینی کوتاه‌مدت آلودگی ذرات معلق شهر اهواز با کمک شبکه‌های عصبی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 177-186]
 • آنالیز تصمیم گیری چند معیاره مدلسازی خطر آتش سوزی با استفاده از آنالیز تصمیم گیری چند معیاره بر مبنای شاخص های ماهواره ای [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 121-134]

ا

 • اثرات محیط زیستی بررسی آثار محیط زیستی واحد تولید اتوبوس شرکت ایران خودرو دیزل LINMAP و Entropy به روش تلفیقی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 145-156]
 • اثر و پاسخ بررسی قابلیت و کاربرد خدمات اکوسیستمی به عنوان شاخص های اکولوژیکی در مدل DPSIR (مطالعه نمونه: تالاب چغاخور) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 109-120]
 • اخلاق گرا بررسی اثر تمایلات اخلاق گرایانه افراد در میزان تمایل به پرداخت آنان به منظور بهره مندی از طبیعت (مطالعه موردی: پارک جنگلی شهید زارع ساری) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 183-194]
 • ارزش کارکردی تفریحی برآورد و مقایسه ارزش‌های کمی دو کارکرد تفریحی و حفاظتی در دریاچه سد لار [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 15-24]
 • ارزش کارکردی حفاظتی برآورد و مقایسه ارزش‌های کمی دو کارکرد تفریحی و حفاظتی در دریاچه سد لار [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 15-24]
 • ارزش‌گذاری اقتصادی برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در دو توده جنگلی خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 147-156]
 • ارزش‌گذاری مشروط برآورد و مقایسه ارزش‌های کمی دو کارکرد تفریحی و حفاظتی در دریاچه سد لار [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 15-24]
 • ارزش گذاری مشروط برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی سرخه حصار با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مقایسه آن با برآورد های مشابه در ایران [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 35-42]
 • ارزش گذاری مشروط بررسی اثر تمایلات اخلاق گرایانه افراد در میزان تمایل به پرداخت آنان به منظور بهره مندی از طبیعت (مطالعه موردی: پارک جنگلی شهید زارع ساری) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 183-194]
 • ارزیابی ارزیابی بصری کیفیت منظره‌ها بر اساس رهیافت ادراکی، الگویی برای مدیریت مطلوب‌تر مناطق طبیعی تفرجی (مطالعه موردی: مسیرهای پیاده‌روی حوضه‌آبخیز زیارت گرگان) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 3-14]
 • ارزیابی آثار محیط زیستی ارزیابی آثار محیط زیستی طرح جنگل داری با استفاده از مدل تخریب (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 63-72]
 • ارزیابی ریسک مدیریت ریسک بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی کارخانه سیمان شمال با استفاده از تکنیک ویلیام فاین [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 23-34]
 • ارزیابی ریسک محیط‌ زیستی ارزیابی ریسک محیط‌زیست طرح توسعه راه‌آهن غرب کشور به روش تلفیقی تصمیم‌گیری چند معیاره و YAPP [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 87-102]
 • ارزیابی صحت مقایسه الگوریتم‌های رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی تجربی پتانسیل انتقال تغییر پوشش سرزمین سواحل استان مازندران [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 167-176]
 • ارگانیک برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان به منظور بهره مندی از محصولات ارگانیک: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن (نمونه پژوهشی: خیار ارگانیک استان مازندران) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 97-108]
 • استان یزد نگرش جامعه میزبان به آثار محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی با تأکید بر شاخص های امنیت غذایی و اقتصادی (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 43-52]
 • اقتصاد روستایی نگرش جامعه میزبان به آثار محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی با تأکید بر شاخص های امنیت غذایی و اقتصادی (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 43-52]
 • اقلیم شهری بررسی آثار فضاهای سبز شهری بر دما و رطوبت نسبی محیط پیرامونی (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 53-62]
 • الگوی استقراری اثر هیدرولوژی بر فرایند شکل‌گیری استقرار پیش از تاریخ شهرک فیروزه در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 73-78]
 • الگوی مکانی بررسی الگوی مکانی پارک‌های تهران توسط سنجه‌های سیمای سرزمین [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 25-34]
 • امنیت غذایی نگرش جامعه میزبان به آثار محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی با تأکید بر شاخص های امنیت غذایی و اقتصادی (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 43-52]
 • انتقال فن آوری ارزیابی فن آوری های بهینه سازی تولید، تبدیل و مصرف انرژی با ملاحظات محیط زیستی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 157-170]
 • انرژی زمین‌گرمایی شناسایی پتانسیل‌های زمین‌گرمایی با استفاده از روش سنجش از دور حرارتی در خراسان جنوبی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 135-144]
 • اولویت بندی نیازهای فن آوری ارزیابی فن آوری های بهینه سازی تولید، تبدیل و مصرف انرژی با ملاحظات محیط زیستی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 157-170]
 • اولویت های شهروندان بررسی اولویت های شهروندان در بهسازی پارک ها و فضاهای سبز شهری در بیرجند [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 73-82]
 • ایران بررسی پراکنش زمانی- ‌مکانی دماهای فرین گرم در ایران [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 59-72]

ب

 • بازدیدکنندگان ارزیابی بصری کیفیت منظره‌ها بر اساس رهیافت ادراکی، الگویی برای مدیریت مطلوب‌تر مناطق طبیعی تفرجی (مطالعه موردی: مسیرهای پیاده‌روی حوضه‌آبخیز زیارت گرگان) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 3-14]
 • بازسازی ارزیابی آثار محیط زیستی طرح جنگل داری با استفاده از مدل تخریب (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 63-72]
 • باند مادون قرمز حرارتی شناسایی پتانسیل‌های زمین‌گرمایی با استفاده از روش سنجش از دور حرارتی در خراسان جنوبی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 135-144]
 • برنامه‏ریزی راهبردی تحلیل راهبردی وضعیت اقتصادی- اجتماعی حوضه تحت تاثیر تالاب بین‌المللی هامون [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 187-198]
 • بهسازی پارک ها بررسی اولویت های شهروندان در بهسازی پارک ها و فضاهای سبز شهری در بیرجند [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 73-82]
 • بیرجند بررسی اولویت های شهروندان در بهسازی پارک ها و فضاهای سبز شهری در بیرجند [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 73-82]

پ

 • پارامترهای شیمیایی ارایه راه‌کاری جدید برای مدیریت کیفی رودخانه سفیدرود بر مبنای روش تحلیل همبستگی کانونیک [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 79-86]
 • پارامترهای فیزیکی ارایه راه‌کاری جدید برای مدیریت کیفی رودخانه سفیدرود بر مبنای روش تحلیل همبستگی کانونیک [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 79-86]
 • پارک بررسی الگوی مکانی پارک‌های تهران توسط سنجه‌های سیمای سرزمین [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 25-34]
 • پارک جنگلی سرخه حصار برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی سرخه حصار با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مقایسه آن با برآورد های مشابه در ایران [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 35-42]
 • پارک جنگلی شهید زارع بررسی اثر تمایلات اخلاق گرایانه افراد در میزان تمایل به پرداخت آنان به منظور بهره مندی از طبیعت (مطالعه موردی: پارک جنگلی شهید زارع ساری) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 183-194]
 • پارک ملی گلستان تراکم و تنوع جامعه پرندگان آشیانه حفره‌ای در پارک ملی گلستان [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 157-166]
 • پارک‌های جنگلی تعلق مکانی، نگرش و رفتار محیط‌ زیستی گردشگران پارک‌های جنگلی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 35-46]
 • پایش پایداری تهیه سیاهه معیار‌ها و شاخص‌های پایش پایداری کارکردهای اکولوژیکی جنگل‌های شمال در سطح واحد مدیریت جنگل (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 137-146]
 • پدیده ریز‌گردها ارزیابی و تحلیل میزان فلزات سنگین Cd, Hg, Ni, Pb هوای محیط استان‌های در معرض ریزگرد و غبار در ایران (مطالعه موردی: 5 استان) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 115-124]
 • پرسپترون چندلایه شبکه عصبی مصنوعی مقایسه الگوریتم‌های رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی تجربی پتانسیل انتقال تغییر پوشش سرزمین سواحل استان مازندران [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 167-176]
 • پرندگان آشیان حفره‌ای تراکم و تنوع جامعه پرندگان آشیانه حفره‌ای در پارک ملی گلستان [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 157-166]
 • پروتکل کیوتو تأملی بر عملکرد جامعۀ بین‌المللی در برابر تغییرات آب‌وهوایی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 47-58]
 • پرومته ارایه مدلی جهت انتخاب تامین کننده سبز با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه ی موردی: شرکت های منتخب کاشی و سرامیک استان یزد) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 83-96]
 • پلی مورفیسم شناسایی گوشت خواران بزرگ جثه بر اساس پلی مورفیسم طول ناحیه کنترل DNA میتوکندری در ایران [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 211-217]
 • پیامد گرا بررسی اثر تمایلات اخلاق گرایانه افراد در میزان تمایل به پرداخت آنان به منظور بهره مندی از طبیعت (مطالعه موردی: پارک جنگلی شهید زارع ساری) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 183-194]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی کوتاه‌مدت آلودگی ذرات معلق شهر اهواز با کمک شبکه‌های عصبی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 177-186]
 • پیوستگی اکولوژیکی مروری تحلیلی بر چگونگی اندازه گیری پیوستگی اکولوژیکی به منظور حفاظت از تنوع زیستی در شهرها [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 195-210]

ت

 • تئوری گرف مروری تحلیلی بر چگونگی اندازه گیری پیوستگی اکولوژیکی به منظور حفاظت از تنوع زیستی در شهرها [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 195-210]
 • تالاب چغاخور بررسی قابلیت و کاربرد خدمات اکوسیستمی به عنوان شاخص های اکولوژیکی در مدل DPSIR (مطالعه نمونه: تالاب چغاخور) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 109-120]
 • تحلیل تصمیم گیری چند معیاره مقایسه گزینه های مختلف مدیریتی جهت حفاظت از گوزن زرد ایرانی با استفاده از روش تحلیل تصمیم گیری چند معیاره [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 3-12]
 • تحلیل همبستگی کانونیک ارایه راه‌کاری جدید برای مدیریت کیفی رودخانه سفیدرود بر مبنای روش تحلیل همبستگی کانونیک [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 79-86]
 • تراز تخلیه مدیریت کیفیت آب خروجی از مخزن سد کرخه با انتخاب تراز تخلیه مناسب [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 125-136]
 • تراکم تراکم و تنوع جامعه پرندگان آشیانه حفره‌ای در پارک ملی گلستان [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 157-166]
 • ترسیب کربن برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در دو توده جنگلی خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 147-156]
 • تعلق مکانی تعلق مکانی، نگرش و رفتار محیط‌ زیستی گردشگران پارک‌های جنگلی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 35-46]
 • تغییرات آب‌وهوایی تأملی بر عملکرد جامعۀ بین‌المللی در برابر تغییرات آب‌وهوایی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 47-58]
 • تکنیک ویلیام فاین مدیریت ریسک بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی کارخانه سیمان شمال با استفاده از تکنیک ویلیام فاین [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 23-34]
 • تمایل به پرداخت برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان به منظور بهره مندی از محصولات ارگانیک: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن (نمونه پژوهشی: خیار ارگانیک استان مازندران) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 97-108]
 • تمایل به پرداخت بررسی اثر تمایلات اخلاق گرایانه افراد در میزان تمایل به پرداخت آنان به منظور بهره مندی از طبیعت (مطالعه موردی: پارک جنگلی شهید زارع ساری) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 183-194]
 • تنوع تراکم و تنوع جامعه پرندگان آشیانه حفره‌ای در پارک ملی گلستان [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 157-166]
 • تنوع گونه ای بررسی اثر شدت بهره برداری بر تنوع و غنای گونه ای در اکوسیستم مرتعی شوراب استان گلستان [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 13-22]
 • تهران بررسی الگوی مکانی پارک‌های تهران توسط سنجه‌های سیمای سرزمین [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 25-34]

ج

 • جزیره خنکی بررسی آثار فضاهای سبز شهری بر دما و رطوبت نسبی محیط پیرامونی (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 53-62]
 • جنگل خیرود ارزیابی آثار محیط زیستی طرح جنگل داری با استفاده از مدل تخریب (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 63-72]
 • جنگل خیرود تهیه سیاهه معیار‌ها و شاخص‌های پایش پایداری کارکردهای اکولوژیکی جنگل‌های شمال در سطح واحد مدیریت جنگل (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 137-146]
 • جیوه ارزیابی و تحلیل میزان فلزات سنگین Cd, Hg, Ni, Pb هوای محیط استان‌های در معرض ریزگرد و غبار در ایران (مطالعه موردی: 5 استان) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 115-124]

چ

 • چرا بررسی اثر شدت بهره برداری بر تنوع و غنای گونه ای در اکوسیستم مرتعی شوراب استان گلستان [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 13-22]

ح

 • حفاظت تنوع زیستی مروری تحلیلی بر چگونگی اندازه گیری پیوستگی اکولوژیکی به منظور حفاظت از تنوع زیستی در شهرها [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 195-210]

خ

 • خدمات اکوسیستمی بررسی قابلیت و کاربرد خدمات اکوسیستمی به عنوان شاخص های اکولوژیکی در مدل DPSIR (مطالعه نمونه: تالاب چغاخور) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 109-120]
 • خدمت اکوسیستمی برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در دو توده جنگلی خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 147-156]

د

 • دریاچه لار برآورد و مقایسه ارزش‌های کمی دو کارکرد تفریحی و حفاظتی در دریاچه سد لار [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 15-24]
 • دشت نیشابور اثر هیدرولوژی بر فرایند شکل‌گیری استقرار پیش از تاریخ شهرک فیروزه در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 73-78]
 • دما و رطوبت نسبی بررسی آثار فضاهای سبز شهری بر دما و رطوبت نسبی محیط پیرامونی (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 53-62]
 • دوره برنز اثر هیدرولوژی بر فرایند شکل‌گیری استقرار پیش از تاریخ شهرک فیروزه در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 73-78]
 • دی ان ای میتوکندری شناسایی گوشت خواران بزرگ جثه بر اساس پلی مورفیسم طول ناحیه کنترل DNA میتوکندری در ایران [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 211-217]

ذ

 • ذرات معلق ارزیابی و تحلیل میزان فلزات سنگین Cd, Hg, Ni, Pb هوای محیط استان‌های در معرض ریزگرد و غبار در ایران (مطالعه موردی: 5 استان) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 115-124]
 • ذرات معلق 10 میکرونی پیش‌بینی کوتاه‌مدت آلودگی ذرات معلق شهر اهواز با کمک شبکه‌های عصبی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 177-186]

ر

 • راه‌آهن ارزیابی ریسک محیط‌زیست طرح توسعه راه‌آهن غرب کشور به روش تلفیقی تصمیم‌گیری چند معیاره و YAPP [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 87-102]
 • راه‌آهن غرب ایران ارزیابی ریسک محیط‌زیست طرح توسعه راه‌آهن غرب کشور به روش تلفیقی تصمیم‌گیری چند معیاره و YAPP [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 87-102]
 • رفتار محیط‌ زیستی تعلق مکانی، نگرش و رفتار محیط‌ زیستی گردشگران پارک‌های جنگلی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 35-46]
 • رگرسیون لجستیک مقایسه الگوریتم‌های رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی تجربی پتانسیل انتقال تغییر پوشش سرزمین سواحل استان مازندران [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 167-176]
 • رهیافت ادارکی ارزیابی بصری کیفیت منظره‌ها بر اساس رهیافت ادراکی، الگویی برای مدیریت مطلوب‌تر مناطق طبیعی تفرجی (مطالعه موردی: مسیرهای پیاده‌روی حوضه‌آبخیز زیارت گرگان) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 3-14]
 • روش LINMAP بررسی آثار محیط زیستی واحد تولید اتوبوس شرکت ایران خودرو دیزل LINMAP و Entropy به روش تلفیقی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 145-156]
 • روش YAPP ارزیابی ریسک محیط‌زیست طرح توسعه راه‌آهن غرب کشور به روش تلفیقی تصمیم‌گیری چند معیاره و YAPP [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 87-102]
 • روش دو مرحله ای هکمن برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان به منظور بهره مندی از محصولات ارگانیک: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن (نمونه پژوهشی: خیار ارگانیک استان مازندران) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 97-108]
 • روند زمانی‌ـ‌ مکانی بررسی پراکنش زمانی- ‌مکانی دماهای فرین گرم در ایران [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 59-72]

ز

 • زنجیره ی تامین سبز ارایه مدلی جهت انتخاب تامین کننده سبز با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه ی موردی: شرکت های منتخب کاشی و سرامیک استان یزد) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 83-96]
 • زی‌توده برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در دو توده جنگلی خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 147-156]

ژ

 • ژن ناحیه کنترل شناسایی گوشت خواران بزرگ جثه بر اساس پلی مورفیسم طول ناحیه کنترل DNA میتوکندری در ایران [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 211-217]

س

 • سامانه اطلاعات جغرافیایی ارزیابی ریسک محیط‌زیست طرح توسعه راه‌آهن غرب کشور به روش تلفیقی تصمیم‌گیری چند معیاره و YAPP [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 87-102]
 • سد کرخه مدیریت کیفیت آب خروجی از مخزن سد کرخه با انتخاب تراز تخلیه مناسب [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 125-136]
 • سرب ارزیابی و تحلیل میزان فلزات سنگین Cd, Hg, Ni, Pb هوای محیط استان‌های در معرض ریزگرد و غبار در ایران (مطالعه موردی: 5 استان) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 115-124]
 • سفیدرود ارایه راه‌کاری جدید برای مدیریت کیفی رودخانه سفیدرود بر مبنای روش تحلیل همبستگی کانونیک [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 79-86]
 • سنجش از دور مدلسازی خطر آتش سوزی با استفاده از آنالیز تصمیم گیری چند معیاره بر مبنای شاخص های ماهواره ای [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 121-134]
 • سنجش از دور حرارتی شناسایی پتانسیل‌های زمین‌گرمایی با استفاده از روش سنجش از دور حرارتی در خراسان جنوبی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 135-144]
 • سنجه‌های سیمای سرزمین بررسی الگوی مکانی پارک‌های تهران توسط سنجه‌های سیمای سرزمین [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 25-34]
 • سوات تحلیل راهبردی وضعیت اقتصادی- اجتماعی حوضه تحت تاثیر تالاب بین‌المللی هامون [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 187-198]
 • سواحل استان مازندران مقایسه الگوریتم‌های رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی تجربی پتانسیل انتقال تغییر پوشش سرزمین سواحل استان مازندران [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 167-176]
 • سیستان تحلیل راهبردی وضعیت اقتصادی- اجتماعی حوضه تحت تاثیر تالاب بین‌المللی هامون [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 187-198]
 • سیستم تحت خلا (VSS) معرفی موارد استفاده و مقایسه شبکه های جمع آوری فاضلاب متعارف و نامتعارف در جوامع کوچک [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 171-182]
 • سیستم تحت فشار (PSS) معرفی موارد استفاده و مقایسه شبکه های جمع آوری فاضلاب متعارف و نامتعارف در جوامع کوچک [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 171-182]
 • سیستم ثقلی با قطر کوچک (SDGS) و سیستم ساده شده (SS) معرفی موارد استفاده و مقایسه شبکه های جمع آوری فاضلاب متعارف و نامتعارف در جوامع کوچک [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 171-182]
 • سیمای سرزمین شهری مروری تحلیلی بر چگونگی اندازه گیری پیوستگی اکولوژیکی به منظور حفاظت از تنوع زیستی در شهرها [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 195-210]

ش

 • شاخص تهیه سیاهه معیار‌ها و شاخص‌های پایش پایداری کارکردهای اکولوژیکی جنگل‌های شمال در سطح واحد مدیریت جنگل (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 137-146]
 • شاخص اکولوژیکی بررسی قابلیت و کاربرد خدمات اکوسیستمی به عنوان شاخص های اکولوژیکی در مدل DPSIR (مطالعه نمونه: تالاب چغاخور) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 109-120]
 • شبکه جمع آوری فاضلاب معرفی موارد استفاده و مقایسه شبکه های جمع آوری فاضلاب متعارف و نامتعارف در جوامع کوچک [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 171-182]
 • شبکه جمع آوری فاضلاب متعارف و نامتعارف معرفی موارد استفاده و مقایسه شبکه های جمع آوری فاضلاب متعارف و نامتعارف در جوامع کوچک [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 171-182]
 • شبکه زیستگاهی مروری تحلیلی بر چگونگی اندازه گیری پیوستگی اکولوژیکی به منظور حفاظت از تنوع زیستی در شهرها [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 195-210]
 • شبکه عصبی تاخیردار پیش‌بینی کوتاه‌مدت آلودگی ذرات معلق شهر اهواز با کمک شبکه‌های عصبی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 177-186]
 • شبیه‌سازی اکسیژن محلول مدیریت کیفیت آب خروجی از مخزن سد کرخه با انتخاب تراز تخلیه مناسب [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 125-136]
 • شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد ارایه مدلی جهت انتخاب تامین کننده سبز با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه ی موردی: شرکت های منتخب کاشی و سرامیک استان یزد) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 83-96]
 • شهر اهواز پیش‌بینی کوتاه‌مدت آلودگی ذرات معلق شهر اهواز با کمک شبکه‌های عصبی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 177-186]

ص

 • صنعت سیمان مدیریت ریسک بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی کارخانه سیمان شمال با استفاده از تکنیک ویلیام فاین [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 23-34]

ط

 • طرح جنگل داری ارزیابی آثار محیط زیستی طرح جنگل داری با استفاده از مدل تخریب (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 63-72]

ع

 • عدد اولویت ریسک (RPN) مدیریت ریسک بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی کارخانه سیمان شمال با استفاده از تکنیک ویلیام فاین [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 23-34]
 • عملکرد محیطی ارایه مدلی جهت انتخاب تامین کننده سبز با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه ی موردی: شرکت های منتخب کاشی و سرامیک استان یزد) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 83-96]

غ

 • غنای گونه ای بررسی اثر شدت بهره برداری بر تنوع و غنای گونه ای در اکوسیستم مرتعی شوراب استان گلستان [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 13-22]

ف

 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی ریسک محیط‌زیست طرح توسعه راه‌آهن غرب کشور به روش تلفیقی تصمیم‌گیری چند معیاره و YAPP [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 87-102]
 • فشار بررسی قابلیت و کاربرد خدمات اکوسیستمی به عنوان شاخص های اکولوژیکی در مدل DPSIR (مطالعه نمونه: تالاب چغاخور) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 109-120]
 • فضاهای سبز شهری بررسی آثار فضاهای سبز شهری بر دما و رطوبت نسبی محیط پیرامونی (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 53-62]
 • فضاهای سبز شهری بررسی اولویت های شهروندان در بهسازی پارک ها و فضاهای سبز شهری در بیرجند [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 73-82]
 • فضای سبز بررسی الگوی مکانی پارک‌های تهران توسط سنجه‌های سیمای سرزمین [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 25-34]
 • فناوری های انرژی ارزیابی فن آوری های بهینه سازی تولید، تبدیل و مصرف انرژی با ملاحظات محیط زیستی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 157-170]
 • فیلترهای هوا (تفلونی و فایبرگلاس) ارزیابی و تحلیل میزان فلزات سنگین Cd, Hg, Ni, Pb هوای محیط استان‌های در معرض ریزگرد و غبار در ایران (مطالعه موردی: 5 استان) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 115-124]

ک

 • کادمیوم ارزیابی و تحلیل میزان فلزات سنگین Cd, Hg, Ni, Pb هوای محیط استان‌های در معرض ریزگرد و غبار در ایران (مطالعه موردی: 5 استان) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 115-124]
 • کارکرد گردشگری نگرش جامعه میزبان به آثار محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی با تأکید بر شاخص های امنیت غذایی و اقتصادی (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 43-52]
 • کارکردهای اکولوژیکی تهیه سیاهه معیار‌ها و شاخص‌های پایش پایداری کارکردهای اکولوژیکی جنگل‌های شمال در سطح واحد مدیریت جنگل (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 137-146]
 • کنوانسیون کلیات تأملی بر عملکرد جامعۀ بین‌المللی در برابر تغییرات آب‌وهوایی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 47-58]
 • کیفیت ارزیابی بصری کیفیت منظره‌ها بر اساس رهیافت ادراکی، الگویی برای مدیریت مطلوب‌تر مناطق طبیعی تفرجی (مطالعه موردی: مسیرهای پیاده‌روی حوضه‌آبخیز زیارت گرگان) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 3-14]

گ

 • گازهای گلخانه‌ای تأملی بر عملکرد جامعۀ بین‌المللی در برابر تغییرات آب‌وهوایی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 47-58]
 • گرگان بررسی اثر شدت بهره برداری بر تنوع و غنای گونه ای در اکوسیستم مرتعی شوراب استان گلستان [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 13-22]
 • گرماهای فرین بررسی پراکنش زمانی- ‌مکانی دماهای فرین گرم در ایران [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 59-72]
 • گوزن زرد ایرانی مقایسه گزینه های مختلف مدیریتی جهت حفاظت از گوزن زرد ایرانی با استفاده از روش تحلیل تصمیم گیری چند معیاره [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 3-12]
 • گوشت خواران شناسایی گوشت خواران بزرگ جثه بر اساس پلی مورفیسم طول ناحیه کنترل DNA میتوکندری در ایران [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 211-217]

ل

 • لایه‌بندی حرارتی مدیریت کیفیت آب خروجی از مخزن سد کرخه با انتخاب تراز تخلیه مناسب [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 125-136]

م

 • محوطه شهرک فیروزه اثر هیدرولوژی بر فرایند شکل‌گیری استقرار پیش از تاریخ شهرک فیروزه در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 73-78]
 • محیط زیست نگرش جامعه میزبان به آثار محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی با تأکید بر شاخص های امنیت غذایی و اقتصادی (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 43-52]
 • محیط زیست ارزیابی فن آوری های بهینه سازی تولید، تبدیل و مصرف انرژی با ملاحظات محیط زیستی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 157-170]
 • محیط زیست برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان به منظور بهره مندی از محصولات ارگانیک: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن (نمونه پژوهشی: خیار ارگانیک استان مازندران) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 97-108]
 • مخازن ذخیره‌سازی نفت مدیریت ریسک محیط‌‌زیستی‌‌آلودگی‌‌ هوا‌ در انبار مرکزی شرکت پخش فرآورده‌‌های نفتی یزد و پهنه‌‌بندی آلودگی هوا با استفاده از GIS [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 103-114]
 • مدل تخریب ارزیابی آثار محیط زیستی طرح جنگل داری با استفاده از مدل تخریب (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 63-72]
 • مدل توبیت برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان به منظور بهره مندی از محصولات ارگانیک: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن (نمونه پژوهشی: خیار ارگانیک استان مازندران) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 97-108]
 • مدلسازی با حداقل هزینه مروری تحلیلی بر چگونگی اندازه گیری پیوستگی اکولوژیکی به منظور حفاظت از تنوع زیستی در شهرها [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 195-210]
 • مدل‌سازی پتانسیل انتقال مقایسه الگوریتم‌های رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی تجربی پتانسیل انتقال تغییر پوشش سرزمین سواحل استان مازندران [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 167-176]
 • مدل لوجیت برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی سرخه حصار با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مقایسه آن با برآورد های مشابه در ایران [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 35-42]
 • مدل لوجیت برآورد و مقایسه ارزش‌های کمی دو کارکرد تفریحی و حفاظتی در دریاچه سد لار [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 15-24]
 • مدل نیرومحرکه بررسی قابلیت و کاربرد خدمات اکوسیستمی به عنوان شاخص های اکولوژیکی در مدل DPSIR (مطالعه نمونه: تالاب چغاخور) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 109-120]
 • مدیریت پایدار جنگل تهیه سیاهه معیار‌ها و شاخص‌های پایش پایداری کارکردهای اکولوژیکی جنگل‌های شمال در سطح واحد مدیریت جنگل (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 137-146]
 • مدیریت حیات وحش مقایسه گزینه های مختلف مدیریتی جهت حفاظت از گوزن زرد ایرانی با استفاده از روش تحلیل تصمیم گیری چند معیاره [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 3-12]
 • مدیریت ریسک محیط‌زیستی مدیریت ریسک محیط‌‌زیستی‌‌آلودگی‌‌ هوا‌ در انبار مرکزی شرکت پخش فرآورده‌‌های نفتی یزد و پهنه‌‌بندی آلودگی هوا با استفاده از GIS [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 103-114]
 • مدیریت ریسک محیط زیستی مدیریت ریسک بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی کارخانه سیمان شمال با استفاده از تکنیک ویلیام فاین [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 23-34]
 • مدیریت کیفیت آب ارایه راه‌کاری جدید برای مدیریت کیفی رودخانه سفیدرود بر مبنای روش تحلیل همبستگی کانونیک [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 79-86]
 • مرتع بررسی اثر شدت بهره برداری بر تنوع و غنای گونه ای در اکوسیستم مرتعی شوراب استان گلستان [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 13-22]
 • مسیر پیاده‌روی ارزیابی بصری کیفیت منظره‌ها بر اساس رهیافت ادراکی، الگویی برای مدیریت مطلوب‌تر مناطق طبیعی تفرجی (مطالعه موردی: مسیرهای پیاده‌روی حوضه‌آبخیز زیارت گرگان) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 3-14]
 • معیار تهیه سیاهه معیار‌ها و شاخص‌های پایش پایداری کارکردهای اکولوژیکی جنگل‌های شمال در سطح واحد مدیریت جنگل (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 137-146]
 • منظره‌ها ارزیابی بصری کیفیت منظره‌ها بر اساس رهیافت ادراکی، الگویی برای مدیریت مطلوب‌تر مناطق طبیعی تفرجی (مطالعه موردی: مسیرهای پیاده‌روی حوضه‌آبخیز زیارت گرگان) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 3-14]
 • میانگین گیری وزنی مرتب شده (OWA) ارایه مدلی جهت انتخاب تامین کننده سبز با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه ی موردی: شرکت های منتخب کاشی و سرامیک استان یزد) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 83-96]

ن

 • نرم افزار Facilitator مقایسه گزینه های مختلف مدیریتی جهت حفاظت از گوزن زرد ایرانی با استفاده از روش تحلیل تصمیم گیری چند معیاره [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 3-12]
 • نقشه‌ی دمای سطح زمین شناسایی پتانسیل‌های زمین‌گرمایی با استفاده از روش سنجش از دور حرارتی در خراسان جنوبی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 135-144]
 • نگرش محیط‌ زیستی تعلق مکانی، نگرش و رفتار محیط‌ زیستی گردشگران پارک‌های جنگلی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 35-46]
 • نمایه‎ی انحراف بهنجار شده‎ی دما بررسی پراکنش زمانی- ‌مکانی دماهای فرین گرم در ایران [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 59-72]
 • نیکل ارزیابی و تحلیل میزان فلزات سنگین Cd, Hg, Ni, Pb هوای محیط استان‌های در معرض ریزگرد و غبار در ایران (مطالعه موردی: 5 استان) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 115-124]

و

 • واحد تولید اتوبوس بررسی آثار محیط زیستی واحد تولید اتوبوس شرکت ایران خودرو دیزل LINMAP و Entropy به روش تلفیقی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 145-156]
 • وضعیت بررسی قابلیت و کاربرد خدمات اکوسیستمی به عنوان شاخص های اکولوژیکی در مدل DPSIR (مطالعه نمونه: تالاب چغاخور) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 109-120]
 • وضعیت اقتصادی- اجتماعی تحلیل راهبردی وضعیت اقتصادی- اجتماعی حوضه تحت تاثیر تالاب بین‌المللی هامون [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 187-198]

ه

 • هزینه اجتناب برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در دو توده جنگلی خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 147-156]
 • هواسپهر تأملی بر عملکرد جامعۀ بین‌المللی در برابر تغییرات آب‌وهوایی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 47-58]
 • هیدرولوژی اثر هیدرولوژی بر فرایند شکل‌گیری استقرار پیش از تاریخ شهرک فیروزه در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 73-78]