نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبشار مارگون برآورد ارزش اقتصادی آبشار مارگون در استان فارس از دیدگاه کارکرد تفرجگاهی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 207-216]
 • آب و هوای دیرین تغییرات پوشش گیاهی و آب و هوای دیرین در طی گذار آخرین دوره یخبندان- هولوسن (مطالعه موردی: دریاچه نئور در شمال‌غرب ایران) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 3-12]
 • آثار محیط‌زیستی آثار محیط‌زیستی عملیات چوب‌کشی بر به هم‌خوردگی ظاهری و نفوذپذیری خاک در جنگل خیرود [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 55-64]
 • آسیب های محیط زیستی دیدگاه اجمالی محیط‌زیست کشور (شرایط و گرایش‌ها)(1) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 37-42]
 • آلودگی ارزیابی اثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر محیط‌زیست [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 103-114]

ا

 • اثرات محیطزیستی ارزیابی محیطزیستی و استراتژیک بزرگترین دفنگاه غیربهداشتی زباله شمال ایران (سراوان) با استفاده از تحلیل SWOT [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 83-92]
 • اثربخشی بررسی اثربخشی استقرار سیستم‌های مدیریت محیط‌زیست (EMS) در بهبود عملکرد محیط‌زیستی واحدهای صنعتی در ایران [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 23-34]
 • ارزش اقتصادی مقایسه ارزش تفرجی «پارک ملی سرخه‌حصار» و «منطقه حفاظت ‌شده گنو» با استفاده از روش هزینه سفر [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 125-136]
 • ارزش اکوتوریستی برآورد ارزش اقتصادی آبشار مارگون در استان فارس از دیدگاه کارکرد تفرجگاهی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 207-216]
 • ارزش‌گذاری مشروط برآورد ارزش اقتصادی آبشار مارگون در استان فارس از دیدگاه کارکرد تفرجگاهی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 207-216]
 • ارزیابی آثار توسعه کاربرد ماتریس ریاضی در ارزیابی آثار توسعه کارخانه کمپوست (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 117-130]
 • ارزیابی آثار محیط‏زیستی ارزیابی اثرات محیط‏زیستی بهره‌برداری حاصل از قطع درختان بر روی توده باقیمانده (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 115-124]
 • ارزیابی ریسک ارزیابی ریسک محیط‌‌زیستی واحد یوتیلیتی فازهای 15 و 16 منطقه پارس‌جنوبی با استفاده از روش EFMEA [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 59-72]
 • استان گلستان مدل‌سازی پراکنش دلیجه کوچک (Falco naumanni) در استان گلستان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 149-156]
 • استحکام خاک آثار محیط‌زیستی عملیات چوب‌کشی بر به هم‌خوردگی ظاهری و نفوذپذیری خاک در جنگل خیرود [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 55-64]
 • اطلاعات واکاوی الگوهای نشر اطلاعات محیط‌زیستی (مطالعه موردی: سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 43-54]
 • اکوسیستم رودخانه مقایسه روش‌های تعیین حقابه محیط‌زیستی رودخانه‌ها و پیشنهاد رویکرد مناسب برای کاربرد در ایران با استفاده از روش تصمیم‌گیری تاپسیس [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 3-14]
 • اکولوژی سیمای‌ سرزمین تغییرات مکانی- زمانی از طریق محاسبه متریک‌های سیمای سرزمین و به کارگیری ماتریس خطای طبقه‌بندی شده منطقه حفاظت شده دنا [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-1]
 • الگوهای جوی مطالعه الگوهای جوی و تعیین کانون‌های گرد و غبار مؤثر در شرایط بسیار ناسالم کیفیت هوای تهران [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 147-160]
 • الگوهای نشر واکاوی الگوهای نشر اطلاعات محیط‌زیستی (مطالعه موردی: سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 43-54]
 • الگوی لوجیت برآورد ارزش اقتصادی آبشار مارگون در استان فارس از دیدگاه کارکرد تفرجگاهی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 207-216]
 • ایران تغییرات پوشش گیاهی و آب و هوای دیرین در طی گذار آخرین دوره یخبندان- هولوسن (مطالعه موردی: دریاچه نئور در شمال‌غرب ایران) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 3-12]

ب

 • بحران محیط زیستی دیدگاه اجمالی محیط‌زیست کشور (شرایط و گرایش‌ها)(1) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 37-42]
 • بردارهای کنشی و واکنشی محیط زیست دیدگاه اجمالی محیط‌زیست کشور (شرایط و گرایش‌ها)(1) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 37-42]
 • برنامهریزی ارایه الگوی مدیریت محیطزیستی کارخانههای تایرسازی به روش ششسیگما (مطالعه موردی: شرکت ایران یاسا) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 81-90]
 • برنامهریزی استراتژیک ارزیابی محیطزیستی و استراتژیک بزرگترین دفنگاه غیربهداشتی زباله شمال ایران (سراوان) با استفاده از تحلیل SWOT [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 83-92]
 • به هم‌خوردگی خاک آثار محیط‌زیستی عملیات چوب‌کشی بر به هم‌خوردگی ظاهری و نفوذپذیری خاک در جنگل خیرود [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 55-64]
 • بوم‎شناسی سیمای‎سرزمین ارزیابی عملکرد بوم‎شناختی دالان رود درۀ شهری (تهران: دالان رود درۀ درکه) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 91-104]

پ

 • پارادایم محیط‏زیستی نو بررسی نگرش محیط‏زیستی شهروندان شهر تبریز براساس پارادایم محیط ‏زیستی نو [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 173-186]
 • پارک ملی سرخه‌حصار مقایسه ارزش تفرجی «پارک ملی سرخه‌حصار» و «منطقه حفاظت ‌شده گنو» با استفاده از روش هزینه سفر [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 125-136]
 • پارک ملی گلستان مدل‌سازی زیستگاه کفچه‌مار (Naja naja oxiana) در پارک ملی گلستان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 139-148]
 • پایداری محیطی ارزیابی عملکرد بوم‎شناختی دالان رود درۀ شهری (تهران: دالان رود درۀ درکه) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 91-104]
 • پرچین‌ها تراکم و تنوع جامعه پرندگان در پرچین‌های اطراف مزارع کشاورزی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 161-172]
 • پرندگان تراکم و تنوع جامعه پرندگان در پرچین‌های اطراف مزارع کشاورزی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 161-172]
 • پرندگان اثر حاشیه بر جامعه پرندگان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 183-194]
 • پرندگان آب‌زی مقایسه تغییرات تعداد گونه و جمعیت پرندگان جوجه‌آور دریاچه ارومیه در دو سال 1360 و 1390 [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 195-204]

ت

 • تحلیل SWOT ارزیابی محیطزیستی و استراتژیک بزرگترین دفنگاه غیربهداشتی زباله شمال ایران (سراوان) با استفاده از تحلیل SWOT [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 83-92]
 • تحلیل توپوگرافی تحلیل ساختاری داده‌های کمی با کاربرد ECHELON ANALYSIS (مطالعه موردی: اولویت‌بندی مناطق از نظر غنای پرندگان در استان گلستان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 157-168]
 • تحلیل عامل آشیان بوم‌شناختی مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش (Ovis Orientalis) با استفاده از رویکرد تحلیل عامل آشیان بوم‌شناختی در منطقه حفاظت شده کوه‌بافق [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 169-182]
 • تراکم اثر حاشیه بر جامعه پرندگان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 183-194]
 • تصمیم‌گیری چند‌معیاره مقایسه روش‌های تعیین حقابه محیط‌زیستی رودخانه‌ها و پیشنهاد رویکرد مناسب برای کاربرد در ایران با استفاده از روش تصمیم‌گیری تاپسیس [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 3-14]
 • تعداد گونه مقایسه تغییرات تعداد گونه و جمعیت پرندگان جوجه‌آور دریاچه ارومیه در دو سال 1360 و 1390 [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 195-204]
 • تغییرات سطحی تحلیل ساختاری داده‌های کمی با کاربرد ECHELON ANALYSIS (مطالعه موردی: اولویت‌بندی مناطق از نظر غنای پرندگان در استان گلستان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 157-168]
 • تغییرات کاربری بررسی رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره‌سو، استان گلستان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 15-24]
 • تغییر اقلیم تغییرات پوشش گیاهی و آب و هوای دیرین در طی گذار آخرین دوره یخبندان- هولوسن (مطالعه موردی: دریاچه نئور در شمال‌غرب ایران) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 3-12]
 • تنوع اثر حاشیه بر جامعه پرندگان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 183-194]
 • تنوع گونه‌ای بررسی برخی از آثار محیط‌زیستی نبکای گونه کلیر Capparis decidua)) در منطقه جاسک [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 131-138]
 • تهران مطالعه الگوهای جوی و تعیین کانون‌های گرد و غبار مؤثر در شرایط بسیار ناسالم کیفیت هوای تهران [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 147-160]
 • توسعه پایدار مقایسه روش‌های سنجش توسعه پایدار منطقه‌ای با استفاده از شاخص‌های ترکیبی (مطالعه موردی: استان‌های کشور ایران) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 45-58]
 • توسعه پایدار بررسی و ارزیابی پروژه میان‌گذر دریاچه ارومیه از دیدگاه توسعه پایدار منطقه‌ای [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 25-36]
 • توسعه منطقه‌ای بررسی و ارزیابی پروژه میان‌گذر دریاچه ارومیه از دیدگاه توسعه پایدار منطقه‌ای [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 25-36]
 • توسعۀ شهری ارزیابی عملکرد بوم‎شناختی دالان رود درۀ شهری (تهران: دالان رود درۀ درکه) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 91-104]
 • تیپ‌های اراضی مقایسه کارایی واحدهای برنامه‌ریزی حاصل از تلفیق تیپ‌های گیاهی با تیپ‌های اراضی و طبقات ارتفاعی در انتخاب مناطق حفاظت شده جدید (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 93-102]

ج

 • جاسک بررسی برخی از آثار محیط‌زیستی نبکای گونه کلیر Capparis decidua)) در منطقه جاسک [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 131-138]
 • جریان آب محیط‌زیستی مقایسه روش‌های تعیین حقابه محیط‌زیستی رودخانه‌ها و پیشنهاد رویکرد مناسب برای کاربرد در ایران با استفاده از روش تصمیم‌گیری تاپسیس [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 3-14]
 • جمعیت زادآور مقایسه تغییرات تعداد گونه و جمعیت پرندگان جوجه‌آور دریاچه ارومیه در دو سال 1360 و 1390 [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 195-204]
 • جنگل خیرود ارزیابی اثرات محیط‏زیستی بهره‌برداری حاصل از قطع درختان بر روی توده باقیمانده (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 115-124]
 • جهت‏گیری ارزشی بررسی نگرش محیط‏زیستی شهروندان شهر تبریز براساس پارادایم محیط ‏زیستی نو [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 173-186]

ح

 • حاشیه اثر حاشیه بر جامعه پرندگان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 183-194]
 • حداکثر آنتروپی مدل‌سازی پراکنش دلیجه کوچک (Falco naumanni) در استان گلستان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 149-156]
 • حقابه محیط‌زیستی مقایسه روش‌های تعیین حقابه محیط‌زیستی رودخانه‌ها و پیشنهاد رویکرد مناسب برای کاربرد در ایران با استفاده از روش تصمیم‌گیری تاپسیس [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 3-14]

خ

 • خروج چوب آثار محیط‌زیستی عملیات چوب‌کشی بر به هم‌خوردگی ظاهری و نفوذپذیری خاک در جنگل خیرود [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 55-64]
 • خسارت به توده سرپا ارزیابی اثرات محیط‏زیستی بهره‌برداری حاصل از قطع درختان بر روی توده باقیمانده (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 115-124]

د

 • داده‌های تلفیقی ارزیابی اثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر محیط‌زیست [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 103-114]
 • دریاچه ارومیه مقایسه تغییرات تعداد گونه و جمعیت پرندگان جوجه‌آور دریاچه ارومیه در دو سال 1360 و 1390 [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 195-204]
 • دریاچه‌ زریوار ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب دریاچه‌ زریوار با استفاده از شاخص‌های کیفی NSFWQI OWQI, CWQI, [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 137-146]
 • دلیجه کوچک مدل‌سازی پراکنش دلیجه کوچک (Falco naumanni) در استان گلستان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 149-156]
 • دوره دیریخبندان تغییرات پوشش گیاهی و آب و هوای دیرین در طی گذار آخرین دوره یخبندان- هولوسن (مطالعه موردی: دریاچه نئور در شمال‌غرب ایران) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 3-12]
 • دیانای میتوکندری تبارشناسی زیرگونه های گرگ براساس نشانگرهای میتوکندریایی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 13-22]

ر

 • رشد پایدار بررسی و ارزیابی پروژه میان‌گذر دریاچه ارومیه از دیدگاه توسعه پایدار منطقه‌ای [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 25-36]
 • رفتار زیست محیطی(مصرف برق برق) نقش نگرش های زیست محیطی در شکل دهی رفتار زیست محیطی مصرف برق (مطالعه موردی:شهر گرگان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 1-1]
 • رگرسیون منطقی مدل‌سازی زیستگاه کفچه‌مار (Naja naja oxiana) در پارک ملی گلستان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 139-148]
 • روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن بر محیط‌‌زیست ارزیابی ریسک محیط‌‌زیستی واحد یوتیلیتی فازهای 15 و 16 منطقه پارس‌جنوبی با استفاده از روش EFMEA [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 59-72]
 • روش تحلیل‌ عاملی مقایسه روش‌های سنجش توسعه پایدار منطقه‌ای با استفاده از شاخص‌های ترکیبی (مطالعه موردی: استان‌های کشور ایران) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 45-58]
 • روش مک‌گراناهان مقایسه روش‌های سنجش توسعه پایدار منطقه‌ای با استفاده از شاخص‌های ترکیبی (مطالعه موردی: استان‌های کشور ایران) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 45-58]
 • روش موریس مقایسه روش‌های سنجش توسعه پایدار منطقه‌ای با استفاده از شاخص‌های ترکیبی (مطالعه موردی: استان‌های کشور ایران) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 45-58]
 • روش هزینه سفر مقایسه ارزش تفرجی «پارک ملی سرخه‌حصار» و «منطقه حفاظت ‌شده گنو» با استفاده از روش هزینه سفر [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 125-136]
 • ریزگرد بررسی برخی از آثار محیط‌زیستی نبکای گونه کلیر Capparis decidua)) در منطقه جاسک [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 131-138]

ژ

 • ژن CO1 تبارشناسی زیرگونه های گرگ براساس نشانگرهای میتوکندریایی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 13-22]
 • ژن ND1 تبارشناسی زیرگونه های گرگ براساس نشانگرهای میتوکندریایی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 13-22]
 • ژن سیتوکروم b تبارشناسی زیرگونه های گرگ براساس نشانگرهای میتوکندریایی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 13-22]

س

 • سامانه اطلاعات جغرافیایی کاربرد ماتریس ریاضی در ارزیابی آثار توسعه کارخانه کمپوست (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 117-130]
 • سد مقایسه روش‌های تعیین حقابه محیط‌زیستی رودخانه‌ها و پیشنهاد رویکرد مناسب برای کاربرد در ایران با استفاده از روش تصمیم‌گیری تاپسیس [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 3-14]
 • سراوان ارزیابی محیطزیستی و استراتژیک بزرگترین دفنگاه غیربهداشتی زباله شمال ایران (سراوان) با استفاده از تحلیل SWOT [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 83-92]
 • سرمایه اقتصادی بررسی نگرش محیط‏زیستی شهروندان شهر تبریز براساس پارادایم محیط ‏زیستی نو [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 173-186]
 • سرمایه فرهنگی بررسی نگرش محیط‏زیستی شهروندان شهر تبریز براساس پارادایم محیط ‏زیستی نو [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 173-186]
 • سنجش از دور تغییرات مکانی- زمانی از طریق محاسبه متریک‌های سیمای سرزمین و به کارگیری ماتریس خطای طبقه‌بندی شده منطقه حفاظت شده دنا [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-1]
 • سیستم مدیریت محیط‌زیست‌ بررسی اثربخشی استقرار سیستم‌های مدیریت محیط‌زیست (EMS) در بهبود عملکرد محیط‌زیستی واحدهای صنعتی در ایران [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 23-34]

ش

 • شاخص‌های ترکیبی مقایسه روش‌های سنجش توسعه پایدار منطقه‌ای با استفاده از شاخص‌های ترکیبی (مطالعه موردی: استان‌های کشور ایران) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 45-58]
 • شاخص‌های کیفی (NSFWQI ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب دریاچه‌ زریوار با استفاده از شاخص‌های کیفی NSFWQI OWQI, CWQI, [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 137-146]
 • شبکه عصبی مصنوعی بررسی رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره‌سو، استان گلستان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 15-24]
 • شبکه مناطق حفاظت شده مقایسه کارایی واحدهای برنامه‌ریزی حاصل از تلفیق تیپ‌های گیاهی با تیپ‌های اراضی و طبقات ارتفاعی در انتخاب مناطق حفاظت شده جدید (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 93-102]
 • شرکت تایرسازی ایران یاسا ارایه الگوی مدیریت محیطزیستی کارخانههای تایرسازی به روش ششسیگما (مطالعه موردی: شرکت ایران یاسا) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 81-90]
 • ششسیگما ارایه الگوی مدیریت محیطزیستی کارخانههای تایرسازی به روش ششسیگما (مطالعه موردی: شرکت ایران یاسا) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 81-90]

ط

 • طبقات ارتفاعی مقایسه کارایی واحدهای برنامه‌ریزی حاصل از تلفیق تیپ‌های گیاهی با تیپ‌های اراضی و طبقات ارتفاعی در انتخاب مناطق حفاظت شده جدید (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 93-102]
 • طراحی اکولوژیکی ارتقای کیفیت عملکرد اکولوژیکی و زیبایی شناختی منظر روددره‌های شهری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (رود‌دره کن، شهر تهران) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 105-116]

ع

 • عدد اولویت ریسک ارزیابی ریسک محیط‌‌زیستی واحد یوتیلیتی فازهای 15 و 16 منطقه پارس‌جنوبی با استفاده از روش EFMEA [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 59-72]
 • عملکرد محیط‌زیستی بررسی اثربخشی استقرار سیستم‌های مدیریت محیط‌زیست (EMS) در بهبود عملکرد محیط‌زیستی واحدهای صنعتی در ایران [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 23-34]
 • عناصر بوم‎شناختی ارزیابی عملکرد بوم‎شناختی دالان رود درۀ شهری (تهران: دالان رود درۀ درکه) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 91-104]

ف

 • فازهای 15 و 16 پارس‌جنوبی ارزیابی ریسک محیط‌‌زیستی واحد یوتیلیتی فازهای 15 و 16 منطقه پارس‌جنوبی با استفاده از روش EFMEA [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 59-72]
 • فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی ارتقای کیفیت عملکرد اکولوژیکی و زیبایی شناختی منظر روددره‌های شهری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (رود‌دره کن، شهر تهران) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 105-116]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی بررسی و ارزیابی پروژه میان‌گذر دریاچه ارومیه از دیدگاه توسعه پایدار منطقه‌ای [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 25-36]
 • فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی اثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر محیط‌زیست [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 103-114]

ق

 • قره‌‌سو بررسی رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره‌سو، استان گلستان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 15-24]
 • قطع درخت ارزیابی اثرات محیط‏زیستی بهره‌برداری حاصل از قطع درختان بر روی توده باقیمانده (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 115-124]

ک

 • کارایی شبکه مقایسه کارایی واحدهای برنامه‌ریزی حاصل از تلفیق تیپ‌های گیاهی با تیپ‌های اراضی و طبقات ارتفاعی در انتخاب مناطق حفاظت شده جدید (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 93-102]
 • کانون‌های گرد وغبار مطالعه الگوهای جوی و تعیین کانون‌های گرد و غبار مؤثر در شرایط بسیار ناسالم کیفیت هوای تهران [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 147-160]
 • کفچه‌مار مدل‌سازی زیستگاه کفچه‌مار (Naja naja oxiana) در پارک ملی گلستان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 139-148]
 • کلیر بررسی برخی از آثار محیط‌زیستی نبکای گونه کلیر Capparis decidua)) در منطقه جاسک [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 131-138]
 • کمی‌سازی داده‌های مکانی تحلیل ساختاری داده‌های کمی با کاربرد ECHELON ANALYSIS (مطالعه موردی: اولویت‌بندی مناطق از نظر غنای پرندگان در استان گلستان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 157-168]
 • کیفیت آب زیرزمینی بررسی رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره‌سو، استان گلستان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 15-24]
 • کیفیت محصول ارایه الگوی مدیریت محیطزیستی کارخانههای تایرسازی به روش ششسیگما (مطالعه موردی: شرکت ایران یاسا) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 81-90]
 • کیفیت هوا مطالعه الگوهای جوی و تعیین کانون‌های گرد و غبار مؤثر در شرایط بسیار ناسالم کیفیت هوای تهران [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 147-160]

گ

 • گرده‌شناسی تغییرات پوشش گیاهی و آب و هوای دیرین در طی گذار آخرین دوره یخبندان- هولوسن (مطالعه موردی: دریاچه نئور در شمال‌غرب ایران) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 3-12]
 • گرگان نقش نگرش های زیست محیطی در شکل دهی رفتار زیست محیطی مصرف برق (مطالعه موردی:شهر گرگان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 1-1]
 • گرگان تراکم و تنوع جامعه پرندگان در پرچین‌های اطراف مزارع کشاورزی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 161-172]
 • گوسفندوحشی مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش (Ovis Orientalis) با استفاده از رویکرد تحلیل عامل آشیان بوم‌شناختی در منطقه حفاظت شده کوه‌بافق [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 169-182]

م

 • مؤلفه‌های ساختاری تحلیل ساختاری داده‌های کمی با کاربرد ECHELON ANALYSIS (مطالعه موردی: اولویت‌بندی مناطق از نظر غنای پرندگان در استان گلستان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 157-168]
 • ماتریس خطا تغییرات مکانی- زمانی از طریق محاسبه متریک‌های سیمای سرزمین و به کارگیری ماتریس خطای طبقه‌بندی شده منطقه حفاظت شده دنا [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-1]
 • ماتریس ریاضی کاربرد ماتریس ریاضی در ارزیابی آثار توسعه کارخانه کمپوست (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 117-130]
 • متریک تغییرات مکانی- زمانی از طریق محاسبه متریک‌های سیمای سرزمین و به کارگیری ماتریس خطای طبقه‌بندی شده منطقه حفاظت شده دنا [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-1]
 • محیط‌زیست ارزیابی اثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر محیط‌زیست [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 103-114]
 • محیط‌زیست واکاوی الگوهای نشر اطلاعات محیط‌زیستی (مطالعه موردی: سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 43-54]
 • محیط‏زیست بررسی نگرش محیط‏زیستی شهروندان شهر تبریز براساس پارادایم محیط ‏زیستی نو [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 173-186]
 • مدل ماوای بوم‌شناختی مدل‌سازی پراکنش دلیجه کوچک (Falco naumanni) در استان گلستان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 149-156]
 • مدل مطلوبیت زیستگاه مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش (Ovis Orientalis) با استفاده از رویکرد تحلیل عامل آشیان بوم‌شناختی در منطقه حفاظت شده کوه‌بافق [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 169-182]
 • مدیریت محیطزیست ارایه الگوی مدیریت محیطزیستی کارخانههای تایرسازی به روش ششسیگما (مطالعه موردی: شرکت ایران یاسا) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 81-90]
 • مدیریت یکپارچه منابع آب مقایسه روش‌های تعیین حقابه محیط‌زیستی رودخانه‌ها و پیشنهاد رویکرد مناسب برای کاربرد در ایران با استفاده از روش تصمیم‌گیری تاپسیس [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 3-14]
 • مطلوب بودن زیستگاه مدل‌سازی زیستگاه کفچه‌مار (Naja naja oxiana) در پارک ملی گلستان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 139-148]
 • معیارهای اکولوژیکی ارتقای کیفیت عملکرد اکولوژیکی و زیبایی شناختی منظر روددره‌های شهری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (رود‌دره کن، شهر تهران) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 105-116]
 • معیارهای زیبایی‌شناسی ارتقای کیفیت عملکرد اکولوژیکی و زیبایی شناختی منظر روددره‌های شهری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (رود‌دره کن، شهر تهران) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 105-116]
 • مفاهیم واکاوی الگوهای نشر اطلاعات محیط‌زیستی (مطالعه موردی: سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 43-54]
 • مقاومت به نفوذ آثار محیط‌زیستی عملیات چوب‌کشی بر به هم‌خوردگی ظاهری و نفوذپذیری خاک در جنگل خیرود [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 55-64]
 • مکان‌یابی کاربرد ماتریس ریاضی در ارزیابی آثار توسعه کارخانه کمپوست (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 117-130]
 • منابع و کانال‌های اطلاعاتی واکاوی الگوهای نشر اطلاعات محیط‌زیستی (مطالعه موردی: سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 43-54]
 • منطقه حفاظت شده کوه‌بافق مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش (Ovis Orientalis) با استفاده از رویکرد تحلیل عامل آشیان بوم‌شناختی در منطقه حفاظت شده کوه‌بافق [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 169-182]
 • منطقه حفاظت ‌شده گنو مقایسه ارزش تفرجی «پارک ملی سرخه‌حصار» و «منطقه حفاظت ‌شده گنو» با استفاده از روش هزینه سفر [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 125-136]
 • میانگذر دریاچه ارومیه بررسی و ارزیابی پروژه میان‌گذر دریاچه ارومیه از دیدگاه توسعه پایدار منطقه‌ای [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 25-36]

ن

 • ناحیه کنترل تبارشناسی زیرگونه های گرگ براساس نشانگرهای میتوکندریایی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 13-22]
 • نبکا بررسی برخی از آثار محیط‌زیستی نبکای گونه کلیر Capparis decidua)) در منطقه جاسک [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 131-138]
 • نگرش بررسی نگرش محیط‏زیستی شهروندان شهر تبریز براساس پارادایم محیط ‏زیستی نو [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 173-186]
 • نگرش زیست محیطی خاص (انرژی) نقش نگرش های زیست محیطی در شکل دهی رفتار زیست محیطی مصرف برق (مطالعه موردی:شهر گرگان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 1-1]
 • نگرش زیست محیطی عام نقش نگرش های زیست محیطی در شکل دهی رفتار زیست محیطی مصرف برق (مطالعه موردی:شهر گرگان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 1-1]

و

 • واحد برنامه‌ریزی مقایسه کارایی واحدهای برنامه‌ریزی حاصل از تلفیق تیپ‌های گیاهی با تیپ‌های اراضی و طبقات ارتفاعی در انتخاب مناطق حفاظت شده جدید (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 93-102]
 • واحدهای صنعتی بررسی اثربخشی استقرار سیستم‌های مدیریت محیط‌زیست (EMS) در بهبود عملکرد محیط‌زیستی واحدهای صنعتی در ایران [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 23-34]
 • واحد یوتیلیتی ارزیابی ریسک محیط‌‌زیستی واحد یوتیلیتی فازهای 15 و 16 منطقه پارس‌جنوبی با استفاده از روش EFMEA [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 59-72]
 • وضعیت محیط‌زیست کشور دیدگاه اجمالی محیط‌زیست کشور (شرایط و گرایش‌ها)(1) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 37-42]

ه

 • هولوسن پیشین تغییرات پوشش گیاهی و آب و هوای دیرین در طی گذار آخرین دوره یخبندان- هولوسن (مطالعه موردی: دریاچه نئور در شمال‌غرب ایران) [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 3-12]