نویسنده = امیر سعدالدین
تحلیل سطح تغذیه گرایی مخزن سد شیرین دره با استفاده از رویکرد آنتروپی فازی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 3-14

مهدی تیموری؛ واحدبردی شیخ؛ امیر سعدالدین


تدوین برنامه آمایش در راستای توسعه پایدار در حوضه آبخیز چهل‌چای

دوره 3، شماره 6، بهمن 1391، صفحه 27-36

محبوبه رحیمی٭؛ مجید اونق؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ امیر سعدالدین