نویسنده = جهانگیر فقهی
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی توان تفرجی جهت طرح‌ریزی تفرجگاه جنگلی در کمربند سبز شمال تهران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 187-197

مهری محمودخانی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ امید بهمنی


2. ارزیابی تخریب تا پایداری اکوسیستم جنگل شهری (مطالعه موردی: سوزنی برگان پارک جنگلی سرخهحصار)

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-122

سارا تیموری؛ مجید مخدوم؛ جهانگیر فقهی؛ نادیا عباس زاده تهرانی


3. بررسی الگوی مکانی پارکها در بیستودو منطقه تهران توسط سنجههای سیمای سرزمین

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-134

لیلا سلیمان نژاد؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ منوچهر نمیرانیان


4. انتخاب گونه در طرحهای جنگلکاری براساس ارزیابی توان اکولوژیک در کمربند سبز شمال تهران

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 135-144

مهری محمودخانی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم


5. طراحی و مهندسی تفرجگاه جنگلی براساس راهکار خدمات تفصیلی در پارکها و مناطق حفاظت شده

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-5

مهری محمودخانی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ امید بهمنی


6. سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی ) :(EDSSsبررسی مفاهیم، تحولات و چالشها از گذشته تا کنون

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 175-188

علی جهانی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ محمود امید