نویسنده = جهانگیر فقهی
ارزیابی توان تفرجی جهت طرح‌ریزی تفرجگاه جنگلی در کمربند سبز شمال تهران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 187-197

مهری محمودخانی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ امید بهمنی


ارزیابی تخریب تا پایداری اکوسیستم جنگل شهری (مطالعه موردی: سوزنی برگان پارک جنگلی سرخهحصار)

دوره 6، شماره 12، تیر 1395، صفحه 109-122

سارا تیموری؛ مجید مخدوم؛ جهانگیر فقهی؛ نادیا عباس زاده تهرانی


بررسی الگوی مکانی پارکها در بیستودو منطقه تهران توسط سنجههای سیمای سرزمین

دوره 6، شماره 12، تیر 1395، صفحه 123-134

لیلا سلیمان نژاد؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ منوچهر نمیرانیان


انتخاب گونه در طرحهای جنگلکاری براساس ارزیابی توان اکولوژیک در کمربند سبز شمال تهران

دوره 6، شماره 12، تیر 1395، صفحه 135-144

مهری محمودخانی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم


طراحی و مهندسی تفرجگاه جنگلی براساس راهکار خدمات تفصیلی در پارکها و مناطق حفاظت شده

دوره 7، شماره 13، فروردین 1395، صفحه 47-5

مهری محمودخانی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ امید بهمنی


سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی ) :(EDSSsبررسی مفاهیم، تحولات و چالشها از گذشته تا کنون

دوره 7، شماره 13، فروردین 1395، صفحه 175-188

علی جهانی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ محمود امید