نویسنده = مهرداد میرسنجری
تعداد مقالات: 6
1. شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر شاخص محیط‌زیست و رتبه‌بندی شاخص‌‌ها با مدل AHP

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 73-86

میر مهرداد میرسنجری؛ فاطمه محمدیاری


2. ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن(Capra aegagrus aegagrus) در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 129-141

علیرضا ایلدرمی؛ فرزانه صفریان؛ میر مهرداد میرسنجری؛ محمد قربانی


3. برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-80

پریسا نوروزی فرد؛ میر مهرداد میرسنجری


4. بررسی ظرفیت زیستی وردپای اکولوژیکی شهرستان مشهد

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-88

علیرضا ایلدرمی؛ میرمهرداد میرسنجری؛ منصوره میری


5. بررسی تغییرات جمعیتی و اثرگذاری آن بر تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-14

میر مهرداد میرسنجری؛ سحر عابدیان