نویسنده = نغمه مبرقعی دینان
پایش تغییرات ساختاری در مقیاس زمانی- فضایی بیوم زاگرس ایران با استفاده از مبانی بوم شناسی سیمای سرزمین

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 67-80

مصطفی کشتکار؛ شهیندخت برق‌جلوه؛ نغمه مبرقعی دینان


سخن سردبیر

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 1-1

نغمه مبرقعی


سخن سردبیر

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 4-4

نغمه مبرقعی


سخن سردبیر

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 2-2

نغمه مبرقعی


ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان‌ها (مطالعه موردی: استان قزوین)

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 99-110

نغمه مبرقعی؛ هلن اقصایی؛ شهیندخت برق‌جلوه


برآورد مکانی ارزش اقتصادی کارکردهای حفاظت خاک و آب در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی حوزه سروآباد استان کردستان)

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 121-132

جلال هناره خلیانی؛ مجید مخدوم؛ منوچهر نمیرانیان؛ نغمه مبرقعی


ارزیابی ریسک محیط زیستی در پالایشگاه های گازی با استفاده از تلفیق روش شاخص گذاری و رویکرد تحلیل چندمعیاره

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 127-140

مهدی جلیلی قاضی زاده؛ مسعود طاهریون؛ علی قدیری؛ نغمه مبرقعی دینان


برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در دو توده جنگلی خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر)

دوره 5، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 147-156

ضیاءالدین باده‌یان*؛ زهرا مشایخی؛ لعبت زبردست؛ نغمه مبرقعی