کلیدواژه‌ها = ARDL
تاثیر شاخص‌های اکولوژیکی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 301-315

عباس عبدشاهی؛ عباس میرزایی؛ نوید کارگر ده بیدی


آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط‌زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده)

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 103-114

محمدرضا لطفعلی پور؛ محمود هوشمند؛ الهام اعلامی؛ یدالله بستان


بررسی عوامل موثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در ایران؛ با تاکید بر آثار بیانیه 21 ریو

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 153-164

حامد رفیعی؛ شیوا غزنوی؛ ایرج صالح