راهبردهای مدیریت بصری منظر در محدوده پارک میان‌راهی خور و اطراف آن در استان خراسان‌جنوبی

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1390، صفحه 1-12

سید محمدرضا خلیل‌نژاد٭؛ بهناز امین‌زاده


انتخاب سیستماتیک لکه‌های حفاظتی استان گلستان با استفاده از روش نظام ارزیابی و اولویت‌بندی حفاظت (CAPS)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-12

عبدالرسول سلمان ماهینی؛ پریناز رشیدی٭؛ مجید مخدوم


سخن سردبیر

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 2-2


سخن سردبیر

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 2-2


سخن سردبیر

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 2-2


سخن سردبیر

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 2-2

نغمه مبرقعی


بررسی تاثیر تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندقلو در سه زون تفرج متمرکز، حفاظتی و تفرج گسترده

دوره 7، شماره 13، فروردین 1395، صفحه 3-10

سحر صادقی اشرافی؛ حسین وارسته مرادی؛ سید محمود عقیلی؛ فرشاد کیوان بهجو


بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر روی کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 3-18

یوسف محمدزاده؛ الهه مختاری؛ آرش اسوار


سخن سردبیر

دوره 7، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 3-3


سخن سردبیر

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 3-3

عبدالرسول سلمان ماهینی


الگوی سیستم مدیریت محیط زیستی با رویکرد اقدامات کنترل آلودگی صنایع مس

دوره 13، شماره 26، اسفند 1401، صفحه 3-20

10.22034/eiap.2023.169977

مهناز امراللهی جلال آبادی؛ محسن دهقانی قناتغستانی؛ ولی علی پور؛ پروانه پیکانپور


سخن سردبیر

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


سخن سردبیر

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


سخن سردبیر

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


سخن سردبیر

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


سخن سردبیر

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی