نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌پذیری ارزیابی کاربری زمین شهری با توجه به خطرات زلزله (نمونه موردی: ناحیه 4، منطقه 20) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 77-86]

ا

 • ارزش حفاظتی برآورد تمایل پرداخت افراد برای حفاظت از گونه نادر و در حال انقراض یوزپلنگ آسیایی در ایران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 21-28]
 • ارزش‏گذاری خدمات اکوسیستمی امکان سنجی تلفیق دو مقوله ارزیابی آثار توسعه و ارزش‏گذاری خدمات اکوسیستمی ‏در‏ ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 49-64]
 • ارزیابی آثار توسعه امکان سنجی تلفیق دو مقوله ارزیابی آثار توسعه و ارزش‏گذاری خدمات اکوسیستمی ‏در‏ ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 49-64]
 • ارزیابی توان اکولوژیکی ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه سجافی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و منطق فازی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 29-40]
 • ارزیابی چند متغیره مکان یابی برای تفرج متمرکز در منطقه چاهنیمه (شهرستان زابل) با استفاده از سیستم تصمیم گیری چند متغیره [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]
 • ارزیابی خسارت وارده به محیط‏زیست امکان سنجی تلفیق دو مقوله ارزیابی آثار توسعه و ارزش‏گذاری خدمات اکوسیستمی ‏در‏ ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 49-64]
 • ارزیابی منظر راهبردهای مدیریت بصری منظر در محدوده پارک میان‌راهی خور و اطراف آن در استان خراسان‌جنوبی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-12]
 • از همگسیختگی بررسی تغییرات ساختار ی ناشی از جاده در پارک ملی گلستان در فاصله سال های 1366 تا 1389 با استفاده از متریک های اکولوژی سیمای سرزمین [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 11-20]
 • اصول طراحی منظر در مناطق حفاظت شده اصول طراح ی منظرطبیعی در مناطق حفاظت شده با تأکید بر اصول و معیارهای IUCN(1) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 75-85]
 • اکولوژی سیمای سرزمین بررسی تغییرات ساختار ی ناشی از جاده در پارک ملی گلستان در فاصله سال های 1366 تا 1389 با استفاده از متریک های اکولوژی سیمای سرزمین [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 11-20]
 • اندازه‌گیری بررسی روش‌شناختی مقیاس در مطالعات محیطی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 35-48]

ب

 • بخش پاتم تعیین کیفیت منظر و نقاط چشم‏انداز به منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 13-20]
 • بردار قطری کوواریانس ماتریس بررسی روش‌شناختی مقیاس در مطالعات محیطی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 35-48]
 • بهسازی اکولوژیک بررسی خودترمیمی اکوسیستم‌های‌ طبیعی تخریب شده توسط سیل جهت توسعه روش‌های کاربردی بهسازی اکولوژیک مطالعه موردی: تفرجگاه گلستان – پارک ملی گلستان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-16]

پ

 • پارک ملی گلستان بررسی خودترمیمی اکوسیستم‌های‌ طبیعی تخریب شده توسط سیل جهت توسعه روش‌های کاربردی بهسازی اکولوژیک مطالعه موردی: تفرجگاه گلستان – پارک ملی گلستان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-16]
 • پارک ملی گلستان مدل سازی ارجحیت زیستگاهی دارکوب خال دار کوچک در فصل تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی در پارک ملی گلستان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-10]
 • پارک ملی گلستان بررسی تغییرات ساختار ی ناشی از جاده در پارک ملی گلستان در فاصله سال های 1366 تا 1389 با استفاده از متریک های اکولوژی سیمای سرزمین [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 11-20]
 • پارک ملی گلستان ارزیابی اثرات بزرگراه آسیایی تهران- مشهد بر جامعه پرندگان در پارک ملی گلستان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 21-34]
 • پارک میان‌راهی خور راهبردهای مدیریت بصری منظر در محدوده پارک میان‌راهی خور و اطراف آن در استان خراسان‌جنوبی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-12]
 • پارک‌های میان‌راهی راهبردهای مدیریت بصری منظر در محدوده پارک میان‌راهی خور و اطراف آن در استان خراسان‌جنوبی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-12]
 • پرندگان ارزیابی اثرات بزرگراه آسیایی تهران- مشهد بر جامعه پرندگان در پارک ملی گلستان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 21-34]
 • پهنه بندی مکان یابی برای تفرج متمرکز در منطقه چاهنیمه (شهرستان زابل) با استفاده از سیستم تصمیم گیری چند متغیره [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]

ت

 • تجربه بازدید برنامه مدیریت بهینه تفرجی، ابزاری جهت کاربرد مفهوم ظرفیت برد در مدیریت پایدار مناطق تفرجی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 65-76]
 • تراکم ارزیابی اثرات بزرگراه آسیایی تهران- مشهد بر جامعه پرندگان در پارک ملی گلستان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 21-34]
 • تصاویر چند زمانه برآورد سطح زیر کشت محصول در استان قزوین با به کارگیری تصاویر چند زمانه IRS-LISS III [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 87-96]
 • تغییرات ساختاری بررسی تغییرات ساختار ی ناشی از جاده در پارک ملی گلستان در فاصله سال های 1366 تا 1389 با استفاده از متریک های اکولوژی سیمای سرزمین [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 11-20]
 • تفرجگاه گلستان بررسی خودترمیمی اکوسیستم‌های‌ طبیعی تخریب شده توسط سیل جهت توسعه روش‌های کاربردی بهسازی اکولوژیک مطالعه موردی: تفرجگاه گلستان – پارک ملی گلستان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-16]
 • تمایل پرداخت برآورد تمایل پرداخت افراد برای حفاظت از گونه نادر و در حال انقراض یوزپلنگ آسیایی در ایران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 21-28]
 • تنوع ارزیابی اثرات بزرگراه آسیایی تهران- مشهد بر جامعه پرندگان در پارک ملی گلستان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 21-34]

ج

 • جاده ارزیابی اثرات بزرگراه آسیایی تهران- مشهد بر جامعه پرندگان در پارک ملی گلستان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 21-34]

چ

 • چشم‏انداز تعیین کیفیت منظر و نقاط چشم‏انداز به منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 13-20]

خ

 • خودترمیمی اکوسیستم بررسی خودترمیمی اکوسیستم‌های‌ طبیعی تخریب شده توسط سیل جهت توسعه روش‌های کاربردی بهسازی اکولوژیک مطالعه موردی: تفرجگاه گلستان – پارک ملی گلستان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-16]

د

 • دارکوب خال دار کوچک مدل سازی ارجحیت زیستگاهی دارکوب خال دار کوچک در فصل تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی در پارک ملی گلستان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-10]
 • درخت طبقه بندی مدل سازی ارجحیت زیستگاهی دارکوب خال دار کوچک در فصل تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی در پارک ملی گلستان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-10]

ز

 • زلزله ارزیابی کاربری زمین شهری با توجه به خطرات زلزله (نمونه موردی: ناحیه 4، منطقه 20) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 77-86]

س

 • سـامانهاطلاعات جغرافیایی ارزیابی چند معیاره تناسب اراضی برای کاربری کشاورزی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه قزوین) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 51-60]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه سجافی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و منطق فازی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 29-40]
 • سطح زیر کشت برآورد سطح زیر کشت محصول در استان قزوین با به کارگیری تصاویر چند زمانه IRS-LISS III [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 87-96]
 • سنجش از دور برآورد سطح زیر کشت محصول در استان قزوین با به کارگیری تصاویر چند زمانه IRS-LISS III [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 87-96]
 • سیستم اطلاعات مکانی ارائه مدل جدید تلفیقی مکان یابی مبتنی بر منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (نمونه موردی شهرک صنعتی بیرجند) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 61-74]
 • سیل بررسی خودترمیمی اکوسیستم‌های‌ طبیعی تخریب شده توسط سیل جهت توسعه روش‌های کاربردی بهسازی اکولوژیک مطالعه موردی: تفرجگاه گلستان – پارک ملی گلستان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-16]

ش

 • شیب بررسی روش‌شناختی مقیاس در مطالعات محیطی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 35-48]

ظ

 • ظرفیت برد تفرجی برنامه مدیریت بهینه تفرجی، ابزاری جهت کاربرد مفهوم ظرفیت برد در مدیریت پایدار مناطق تفرجی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 65-76]

ف

 • فازی ارائه مدل جدید تلفیقی مکان یابی مبتنی بر منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (نمونه موردی شهرک صنعتی بیرجند) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 61-74]
 • فراینـد تحلیـل سلـسله مراتبـی ارزیابی چند معیاره تناسب اراضی برای کاربری کشاورزی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه قزوین) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 51-60]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارائه مدل جدید تلفیقی مکان یابی مبتنی بر منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (نمونه موردی شهرک صنعتی بیرجند) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 61-74]
 • فصل تولیدمثل و غیر تولیدمثل مدل سازی ارجحیت زیستگاهی دارکوب خال دار کوچک در فصل تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی در پارک ملی گلستان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-10]

ک

 • کاربری زمین ارزیابی کاربری زمین شهری با توجه به خطرات زلزله (نمونه موردی: ناحیه 4، منطقه 20) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 77-86]
 • کـاربریکـشاورزی ارزیابی چند معیاره تناسب اراضی برای کاربری کشاورزی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه قزوین) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 51-60]

گ

 • گردشگری پایدار ساحلی مکان یابی برای تفرج متمرکز در منطقه چاهنیمه (شهرستان زابل) با استفاده از سیستم تصمیم گیری چند متغیره [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]

م

 • ماهوارهRS برآورد سطح زیر کشت محصول در استان قزوین با به کارگیری تصاویر چند زمانه IRS-LISS III [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 87-96]
 • مدل اکولوژیک حرفی ارزیابی چند معیاره تناسب اراضی برای کاربری کشاورزی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه قزوین) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 51-60]
 • مدل‌های محیطی بررسی روش‌شناختی مقیاس در مطالعات محیطی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 35-48]
 • مدیریت بصری منظر راهبردهای مدیریت بصری منظر در محدوده پارک میان‌راهی خور و اطراف آن در استان خراسان‌جنوبی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-12]
 • مدیریت پایدار برنامه مدیریت بهینه تفرجی، ابزاری جهت کاربرد مفهوم ظرفیت برد در مدیریت پایدار مناطق تفرجی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 65-76]
 • مقیاس بررسی روش‌شناختی مقیاس در مطالعات محیطی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 35-48]
 • مکان یابی ارائه مدل جدید تلفیقی مکان یابی مبتنی بر منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (نمونه موردی شهرک صنعتی بیرجند) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 61-74]
 • مناطق حفاظت شده اصول طراح ی منظرطبیعی در مناطق حفاظت شده با تأکید بر اصول و معیارهای IUCN(1) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 75-85]
 • منطق فازی ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه سجافی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و منطق فازی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 29-40]
 • منطق فازی مکان یابی برای تفرج متمرکز در منطقه چاهنیمه (شهرستان زابل) با استفاده از سیستم تصمیم گیری چند متغیره [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]
 • منطقه چاه نیمه مکان یابی برای تفرج متمرکز در منطقه چاهنیمه (شهرستان زابل) با استفاده از سیستم تصمیم گیری چند متغیره [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]
 • منطقه سجافی ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه سجافی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و منطق فازی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 29-40]
 • منطقه قـزوین ارزیابی چند معیاره تناسب اراضی برای کاربری کشاورزی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه قزوین) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 51-60]
 • منظر تعیین کیفیت منظر و نقاط چشم‏انداز به منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 13-20]
 • منظر طبیعی اصول طراح ی منظرطبیعی در مناطق حفاظت شده با تأکید بر اصول و معیارهای IUCN(1) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 75-85]
 • منظره تعیین کیفیت منظر و نقاط چشم‏انداز به منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 13-20]

ن

 • نرم‌افزارRADIUS ارزیابی کاربری زمین شهری با توجه به خطرات زلزله (نمونه موردی: ناحیه 4، منطقه 20) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 77-86]

ی

 • یگان‏های محیط‏زیستی تعیین کیفیت منظر و نقاط چشم‏انداز به منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 13-20]
 • یوزپلنگ آسیایی برآورد تمایل پرداخت افراد برای حفاظت از گونه نادر و در حال انقراض یوزپلنگ آسیایی در ایران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 21-28]