نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبخوان کرج بررسی نقش تغییر کاربری اراضی در کیفیت منابع آب زیرزمینی و ارتباط آن با توان اکولوژیکی با استفاده از سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 151-162]
 • آبزی‌پروری ارزیابی آثار محیط‌زیستی آبزی‌پروری: فرا تحلیل ارزیابی چرخه‌حیات [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 103-144]
 • آبشویی مطالعه اثر کود فسفات آمونیوم بر روی اسیدیته و شوری خاک های آهکی و قابلیت دستیابی زیستی ارسنیک با استفاده از ستون های خاک(مطالعه موردی منطقه قروه) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-14]
 • آثار محیط‌زیستی ارزیابی آثار محیط‌زیستی آبزی‌پروری: فرا تحلیل ارزیابی چرخه‌حیات [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 103-144]
 • آثار محیطزیستی ارزیابی کیفی آثار محیطزیستی و فرهنگی سد سلیمانشاه بر توسعه روستایی منطقه تحت پوشش سد [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 117-126]
 • آزمون انتخاب آزمون انتخاب- لاجیت شرطی: الگویی نوین در برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان محیط‌زیست [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 115-126]
 • آشکارسازی تغییرات پایش تغییرات ناشی از احداث سد شیرین دره بر پوشش و کاربری اراضی پایین دست حوزه آبخیز [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 191-202]
 • آلودگی آب بررسی تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از تحلیل‌های مولفه و فاکتور اصلی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 71-80]
 • آلودگی خاک مطالعه اثر کود فسفات آمونیوم بر روی اسیدیته و شوری خاک های آهکی و قابلیت دستیابی زیستی ارسنیک با استفاده از ستون های خاک(مطالعه موردی منطقه قروه) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-14]
 • آلودگی هوا مدلسازی پراکنش آلودگی هوای پالایشگاه نفت آبادان با نرمافزار SCREEN [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-102]
 • آلودگی هوا واکاوی شرایط همدید- ترمودینامیک آلودگی هوای شهر اصفهان (مطالعه موردی: 13-15 آذر 1391) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 249-259]
 • آموزش محیط‌زیست تدوین مدل مفهومی توسعه آموزش محیط زیست با ارزیابی عوامل راهبردی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 3-16]
 • آنالیز فاکتور اصلی بررسی تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از تحلیل‌های مولفه و فاکتور اصلی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 71-80]
 • آنالیز مولفه اصلی بررسی تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از تحلیل‌های مولفه و فاکتور اصلی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 71-80]

ا

 • اردبیل ارزیابی و برنامه‎ریزی اقتصادی سیستم‎ جمع‎آوری و حمل‌ونقل‎ زباله‎ شهرهای اردبیل و دهدشت [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-44]
 • ارزش تفرجی برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی ناژوان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 85-92]
 • ارزش‌گذاری آزمون انتخاب- لاجیت شرطی: الگویی نوین در برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان محیط‌زیست [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 115-126]
 • ارزشگذاری مشروط برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی ناژوان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 85-92]
 • ارزیابی ارزیابی کیفی آثار محیطزیستی و فرهنگی سد سلیمانشاه بر توسعه روستایی منطقه تحت پوشش سد [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 117-126]
 • ارزیابی تدوین مدل مفهومی توسعه آموزش محیط زیست با ارزیابی عوامل راهبردی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 3-16]
 • ارزیابی تأثیر فاکتورهای غیر اکولوژیک در ارزیابی توان طبیعت‌گردی با استفاده از GIS (مطالعه موردی : سامان عرفی قوری قلعه در شهرستان پاوه) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 169-180]
 • ارزیابی ارزیابی عملکرد شهرداری آمل در راستای تحقق توسعه ‌پایدار شهری با تاکید برحفظ و نگهداری فضای سبز [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 225-236]
 • ارزیابی آثار محیط‌زیستی ارزیابی آثار محیط‌زیستی توسعه بر منطقه حفاظت شده کرکس با استفاده از مدل تخریب [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 91-102]
 • ارزیابی توان ارزیابی توان محیطزیستی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی با تأکید بر مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضی (مطالعه موردی: منطقه کریت) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 57-68]
 • ارزیابی توان اکولوژیکی بررسی نقش تغییر کاربری اراضی در کیفیت منابع آب زیرزمینی و ارتباط آن با توان اکولوژیکی با استفاده از سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 151-162]
 • ارزیابی چرخه‌حیات ارزیابی آثار محیط‌زیستی آبزی‌پروری: فرا تحلیل ارزیابی چرخه‌حیات [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 103-144]
 • ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی درآمدی بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی و کاربرد آن در نظام برنامه‌ریزی کشور [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 37-50]
 • ارسنیک مطالعه اثر کود فسفات آمونیوم بر روی اسیدیته و شوری خاک های آهکی و قابلیت دستیابی زیستی ارسنیک با استفاده از ستون های خاک(مطالعه موردی منطقه قروه) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-14]
 • استان مازندران معرفی کاربردی مدلسازی پروژههای :REDDراهکاری برای کاهش پیامدهای تغییر اقلیم [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 183-202]
 • اسیدیته مطالعه اثر کود فسفات آمونیوم بر روی اسیدیته و شوری خاک های آهکی و قابلیت دستیابی زیستی ارسنیک با استفاده از ستون های خاک(مطالعه موردی منطقه قروه) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-14]
 • اصفهان برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی ناژوان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 85-92]
 • اصفهان واکاوی شرایط همدید- ترمودینامیک آلودگی هوای شهر اصفهان (مطالعه موردی: 13-15 آذر 1391) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 249-259]
 • اقدامهای توسعهای ارزیابی کیفی آثار محیطزیستی و فرهنگی سد سلیمانشاه بر توسعه روستایی منطقه تحت پوشش سد [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 117-126]
 • اکولوژی سیمای سرزمین طراحی و مهندسی تفرجگاه جنگلی براساس راهکار خدمات تفصیلی در پارکها و مناطق حفاظت شده [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 47-5]
 • الگوریتم ژنتیک مقایسه تخصیص اکوسیستمی کاربری سرزمین با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رویکرد تخصیص چند هدفه [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 157-168]
 • الگوسازی انتخاب آزمون انتخاب- لاجیت شرطی: الگویی نوین در برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان محیط‌زیست [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 115-126]
 • اندازه دولت نقش اندازه دولت بر کیفیت محیط‌زیست در کشورهای صادرکننده نفت [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-14]
 • اندازه دولت نقش اندازه دولت بر کیفیت محیط‌زیست در کشورهای صادرکننده نفت [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-14]
 • اولویت‌بندی رویکردی بر اولویت‌بندی مناطق مناسب حفاظت با روش تحلیل کمبود‌‌های حفاظتی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 73-83]
 • ایران ارزیابی آثار محیط‌زیستی آبزی‌پروری: فرا تحلیل ارزیابی چرخه‌حیات [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 103-144]
 • ایمنیصنعتی ارایه برنامه مدیریت ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی در سالن رنگ و رنگپاشی شرکت میهن خودرو [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 127-138]
 • اینورژن واکاوی شرایط همدید- ترمودینامیک آلودگی هوای شهر اصفهان (مطالعه موردی: 13-15 آذر 1391) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 249-259]

ب

 • بازدیدکنندگان الگوی بررسی ویژگیهای اجتماعی- روانی بازدیدکنندگان پارکهای جنگلی به عنوان ابزار مدیریت پارکها (مطالعه موردی: پارک جنگلی دلند) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 69-76]
 • بافر بررسی اثر برداشت آب از چاه‌های بهره‌برداری پیرامون دریاچه پریشان بر افت تراز آب سطحی و زیرزمینی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 237-248]
 • برنامه‌ریزی چند معیاره اولویت‌بندی گزینه‌های تفکیک زباله از مبدأ با استفاده از روش تاپسیس (مطالعه موردی، شهرک شهید رجایی شهر تهران) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 31-42]
 • برنامه‌های مدیریتی بررسی رهیافت‌های مدیریت اثرات بازدیدکنندگان در مناطق تحت حفاظت [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 15-30]
 • بلوار آیتا... کاشانی بررسی غنا و تنوع گونهای درختی و درختچهای در بلوار آیتا... کاشانی شهرکرد [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 77-84]
 • بهسازی اکولوژیک بررسی خودترمیمی اکوسیستم‌های‌ طبیعی تخریب شده توسط سیل جهت توسعه روش‌های کاربردی بهسازی اکولوژیک(مطالعه موردی: ‌تفرجگاه گلستان- پارک ملی گلستان) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 145-156]
 • بوم‌شناسی سیمای‌سرزمین بررسی قابلیت‌های مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی توسعه شهری با کاربرد نمایه‌های عامل نسبی و بوم‌شناختی سیمای‌سرزمین(مطالعه موردی: شهر ساحلی هشتپر) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 181-190]

پ

 • پارک جنگلی طراحی و مهندسی تفرجگاه جنگلی براساس راهکار خدمات تفصیلی در پارکها و مناطق حفاظت شده [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 47-5]
 • پارک جنگلی دلند الگوی بررسی ویژگیهای اجتماعی- روانی بازدیدکنندگان پارکهای جنگلی به عنوان ابزار مدیریت پارکها (مطالعه موردی: پارک جنگلی دلند) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 69-76]
 • پارک جنگلی سراوان تحلیل گسترش گردشگری بر اساس مدل SWOT (مطالعه موردی: احداث موزۀ میراث روستایی در پارک جنگلی سراوان) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 215-224]
 • پارک ملی گلستان بررسی تنوع و الگوی تلفات جاده‌ای حیات‌وحش در پارک ملی گلستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 215-224]
 • پارک ملی گلستان بررسی خودترمیمی اکوسیستم‌های‌ طبیعی تخریب شده توسط سیل جهت توسعه روش‌های کاربردی بهسازی اکولوژیک(مطالعه موردی: ‌تفرجگاه گلستان- پارک ملی گلستان) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 145-156]
 • پارک ناژوان برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی ناژوان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 85-92]
 • پارکهای جنگلی الگوی بررسی ویژگیهای اجتماعی- روانی بازدیدکنندگان پارکهای جنگلی به عنوان ابزار مدیریت پارکها (مطالعه موردی: پارک جنگلی دلند) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 69-76]
 • پالایشگاه مدلسازی پراکنش آلودگی هوای پالایشگاه نفت آبادان با نرمافزار SCREEN [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-102]
 • پراکندگی مدلسازی نیازمندیهای زیستگاهی کفتار راهراه ) (Hyaena hyaenaدر منطقه حفاظت شده لشگر در، استان همدان [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 11-20]
 • پرندگان بررسی تاثیر تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندقلو در سه زون تفرج متمرکز، حفاظتی و تفرج گسترده [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 3-10]
 • پرندگان بررسی تنوع و الگوی تلفات جاده‌ای حیات‌وحش در پارک ملی گلستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 215-224]
 • پرنده بررسی ارتباط شاخص‌های سیمای سرزمین با فراوانی گونه پرندگان در لکه‌های جنگلی شهرستان گرگان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 127-134]
 • پروتکل کیوتو ارزیابی پیامدهای اقتصادی- ‌محیط‌زیستی گرمایش جهانی با تاکید بر دستاوردهای اجرای پروتکل کیوتو در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 17-23]
 • پهنه‌بندی پهنه‌بندی خاک‌های متاثر از آبیاری با فاضلاب با استفاده از روش درون‌یابی (IDW) (مطالعه موردی: جنوب شهرستان ری) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 81-90]
 • پهنه‌بندی رویکردی بر اولویت‌بندی مناطق مناسب حفاظت با روش تحلیل کمبود‌‌های حفاظتی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 73-83]
 • پویایی جمعیت مدلسازی پویایی جمعیت اردک سر سفید ) (Oxyura leucocephalaدر نرمافزار ( Stellaمطالعه موردی: تالابهای استان گلستان [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 21-30]
 • پیامدهای انسانی و محیطزیستی تحلیل پیامدهای انسانی و محیطزیستی نیروگاهها با روش تلفیقی دلفی و AHP [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 139-150]

ت

 • تاب‌آوری پهنه‌بندی تاب‌آوری بافت‌های شهری در برابر زلزله با استفاده از منطق فازی و FAHP (مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 61-72]
 • تاپسیس اولویت‌بندی گزینه‌های تفکیک زباله از مبدأ با استفاده از روش تاپسیس (مطالعه موردی، شهرک شهید رجایی شهر تهران) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 31-42]
 • تحلیل تکثیر خطا کاربرد تحلیل حساسیت و تکثیر خطا در تصمیم‌گیری‌های فضایی چند معیاری (مطالعه موردی: مکان‌یابی توسعه شهری در استان تهران) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 203-214]
 • تحلیل حساسیت کاربرد تحلیل حساسیت و تکثیر خطا در تصمیم‌گیری‌های فضایی چند معیاری (مطالعه موردی: مکان‌یابی توسعه شهری در استان تهران) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 203-214]
 • تحلیل خلاء رویکردی بر اولویت‌بندی مناطق مناسب حفاظت با روش تحلیل کمبود‌‌های حفاظتی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 73-83]
 • تحلیل فضایی تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری مورد مطالعه: منطقه 18 تهران [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 45-58]
 • تخصیص کاربری مقایسه تخصیص اکوسیستمی کاربری سرزمین با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رویکرد تخصیص چند هدفه [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 157-168]
 • تراز سطح آب بررسی اثر برداشت آب از چاه‌های بهره‌برداری پیرامون دریاچه پریشان بر افت تراز آب سطحی و زیرزمینی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 237-248]
 • تراکم بررسی تاثیر تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندقلو در سه زون تفرج متمرکز، حفاظتی و تفرج گسترده [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 3-10]
 • تصادفات حیات وحش بررسی تنوع و الگوی تلفات جاده‌ای حیات‌وحش در پارک ملی گلستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 215-224]
 • تصمیمگیری سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی ) :(EDSSsبررسی مفاهیم، تحولات و چالشها از گذشته تا کنون [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 175-188]
 • تصمیم‌گیری چند معیاری کاربرد تحلیل حساسیت و تکثیر خطا در تصمیم‌گیری‌های فضایی چند معیاری (مطالعه موردی: مکان‌یابی توسعه شهری در استان تهران) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 203-214]
 • تغییر آب‌وهوا ارزیابی پیامدهای اقتصادی- ‌محیط‌زیستی گرمایش جهانی با تاکید بر دستاوردهای اجرای پروتکل کیوتو در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 17-23]
 • تغییرات فصلی بررسی تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از تحلیل‌های مولفه و فاکتور اصلی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 71-80]
 • تغییرات کاربری اراضی بررسی نقش تغییر کاربری اراضی در کیفیت منابع آب زیرزمینی و ارتباط آن با توان اکولوژیکی با استفاده از سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 151-162]
 • تغییرات کیفیت آب زیرزمینی بررسی نقش تغییر کاربری اراضی در کیفیت منابع آب زیرزمینی و ارتباط آن با توان اکولوژیکی با استفاده از سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 151-162]
 • تغییرات مکانی- زمانی سیماهای سرزمین" شناسایی، کمی‌سازی و پیش‌بینی الگوهای سیمای سرزمین در مکان و زمان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 43-60]
 • تغییر پوشش/ کاربری اراضی پایش تغییرات ناشی از احداث سد شیرین دره بر پوشش و کاربری اراضی پایین دست حوزه آبخیز [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 191-202]
 • تغییر کاربری/ پوشش اراضی پیشبینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل LCM [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 163-174]
 • تفرج بررسی تاثیر تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندقلو در سه زون تفرج متمرکز، حفاظتی و تفرج گسترده [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 3-10]
 • تفرج متمرکز طراحی و مهندسی تفرجگاه جنگلی براساس راهکار خدمات تفصیلی در پارکها و مناطق حفاظت شده [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 47-5]
 • تفکیک از مبدأ اولویت‌بندی گزینه‌های تفکیک زباله از مبدأ با استفاده از روش تاپسیس (مطالعه موردی، شهرک شهید رجایی شهر تهران) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 31-42]
 • تقاضای تفرجی تأثیر فاکتورهای غیر اکولوژیک در ارزیابی توان طبیعت‌گردی با استفاده از GIS (مطالعه موردی : سامان عرفی قوری قلعه در شهرستان پاوه) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 169-180]
 • تکنیک دلفی تحلیل پیامدهای انسانی و محیطزیستی نیروگاهها با روش تلفیقی دلفی و AHP [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 139-150]
 • تناسب اراضی ارزیابی توان اکوتوریسم شهرستان بیرجند بر اساس طراحی سناریو و الگوریتم Fuzzy_OWA [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 31-46]
 • تنوع بررسی تاثیر تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندقلو در سه زون تفرج متمرکز، حفاظتی و تفرج گسترده [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 3-10]
 • تنوع‌زیستی گیاهی مقایسه شاخص‌های مختلف تنوع‌زیستی در طرح‌های مختلف نمونه‌برداری (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 135-144]
 • تنوع گونه‌ای بررسی اثر کاهش آب دریاچه ارومیه بر ترکیب جامعه و تنوع گونه‌ای پرندگان آب‌زی تالاب ‌کانی‌برازان در سال‌های 1374، 1384 و 1394 [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 59-70]
 • تنوع گونهای بررسی غنا و تنوع گونهای درختی و درختچهای در بلوار آیتا... کاشانی شهرکرد [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 77-84]
 • توسعه پایدار تدوین مدل مفهومی توسعه آموزش محیط زیست با ارزیابی عوامل راهبردی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 3-16]
 • توسعه پایدار ارزیابی آثار محیط‌زیستی توسعه بر منطقه حفاظت شده کرکس با استفاده از مدل تخریب [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 91-102]
 • توسعه پایدار به سوی یک نظام یکپارچه برای حفاظت و مدیریت سیمای سرزمین: رویکردهای نوین [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 29-36]
 • توسعه‌ پایدار شهری ارزیابی عملکرد شهرداری آمل در راستای تحقق توسعه ‌پایدار شهری با تاکید برحفظ و نگهداری فضای سبز [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 225-236]

ج

 • جاده بررسی تنوع و الگوی تلفات جاده‌ای حیات‌وحش در پارک ملی گلستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 215-224]
 • جنگل فندقلو بررسی تاثیر تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندقلو در سه زون تفرج متمرکز، حفاظتی و تفرج گسترده [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 3-10]
 • جنوب شهرستان ری پهنه‌بندی خاک‌های متاثر از آبیاری با فاضلاب با استفاده از روش درون‌یابی (IDW) (مطالعه موردی: جنوب شهرستان ری) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 81-90]

چ

 • چالشهای طراحی سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی ) :(EDSSsبررسی مفاهیم، تحولات و چالشها از گذشته تا کنون [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 175-188]
 • چاه‌های غیرمجاز بررسی اثر برداشت آب از چاه‌های بهره‌برداری پیرامون دریاچه پریشان بر افت تراز آب سطحی و زیرزمینی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 237-248]

ح

 • حد مجاز پهنه‌بندی خاک‌های متاثر از آبیاری با فاضلاب با استفاده از روش درون‌یابی (IDW) (مطالعه موردی: جنوب شهرستان ری) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 81-90]
 • حفاظت مدلسازی پویایی جمعیت اردک سر سفید ) (Oxyura leucocephalaدر نرمافزار ( Stellaمطالعه موردی: تالابهای استان گلستان [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 21-30]
 • حفاظت بررسی رهیافت‌های مدیریت اثرات بازدیدکنندگان در مناطق تحت حفاظت [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 15-30]

خ

 • خاک آهکی مطالعه اثر کود فسفات آمونیوم بر روی اسیدیته و شوری خاک های آهکی و قابلیت دستیابی زیستی ارسنیک با استفاده از ستون های خاک(مطالعه موردی منطقه قروه) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-14]
 • خودترمیمی اکوسیستم بررسی خودترمیمی اکوسیستم‌های‌ طبیعی تخریب شده توسط سیل جهت توسعه روش‌های کاربردی بهسازی اکولوژیک(مطالعه موردی: ‌تفرجگاه گلستان- پارک ملی گلستان) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 145-156]

د

 • داده‌های تابلویی نقش اندازه دولت بر کیفیت محیط‌زیست در کشورهای صادرکننده نفت [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-14]
 • داده‌های تابلویی نقش اندازه دولت بر کیفیت محیط‌زیست در کشورهای صادرکننده نفت [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-14]
 • دبی تخلیه چاه بررسی اثر برداشت آب از چاه‌های بهره‌برداری پیرامون دریاچه پریشان بر افت تراز آب سطحی و زیرزمینی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 237-248]
 • دریاچه ارومیه بررسی اثر کاهش آب دریاچه ارومیه بر ترکیب جامعه و تنوع گونه‌ای پرندگان آب‌زی تالاب ‌کانی‌برازان در سال‌های 1374، 1384 و 1394 [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 59-70]
 • دریاچه پریشان بررسی اثر برداشت آب از چاه‌های بهره‌برداری پیرامون دریاچه پریشان بر افت تراز آب سطحی و زیرزمینی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 237-248]
 • دستیابی زیستی مطالعه اثر کود فسفات آمونیوم بر روی اسیدیته و شوری خاک های آهکی و قابلیت دستیابی زیستی ارسنیک با استفاده از ستون های خاک(مطالعه موردی منطقه قروه) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-14]
 • دهدشت ارزیابی و برنامه‎ریزی اقتصادی سیستم‎ جمع‎آوری و حمل‌ونقل‎ زباله‎ شهرهای اردبیل و دهدشت [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-44]
 • دیدگاه اسلامی الگوی اسلامی پایبندی حفاظت از مشترکات جهانی محیط‌زیست با تأکید بر مسئولیت‌های مشترک و تعهدات متفاوت کشورهای شمال و جنوب [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 15-28]
 • دیلمان پیشبینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل LCM [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 163-174]

ذ

 • ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق مقایسه شاخص‌های مختلف تنوع‌زیستی در طرح‌های مختلف نمونه‌برداری (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 135-144]

ر

 • راهبرد تدوین مدل مفهومی توسعه آموزش محیط زیست با ارزیابی عوامل راهبردی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 3-16]
 • رگرسیون لجستیک مدلسازی نیازمندیهای زیستگاهی کفتار راهراه ) (Hyaena hyaenaدر منطقه حفاظت شده لشگر در، استان همدان [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 11-20]
 • رودخانه سبزکوه بررسی اهمیت توان خودپالایی رودخانه ها در تدوین استاندارد تخلیه پساب [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 103-116]
 • رودخانه قشلاق بررسی اهمیت توان خودپالایی رودخانه ها در تدوین استاندارد تخلیه پساب [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 103-116]
 • رودخانه کارون بررسی تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از تحلیل‌های مولفه و فاکتور اصلی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 71-80]
 • روش تجایه و تحلیل حالات شکست و آثار آن ارایه برنامه مدیریت ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی در سالن رنگ و رنگپاشی شرکت میهن خودرو [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 127-138]
 • روش نمونه‌برداری مقایسه شاخص‌های مختلف تنوع‌زیستی در طرح‌های مختلف نمونه‌برداری (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 135-144]
 • رویکرد اکوسیستمی مقایسه تخصیص اکوسیستمی کاربری سرزمین با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رویکرد تخصیص چند هدفه [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 157-168]
 • رویکردهای پیوسته و گسسته" شناسایی، کمی‌سازی و پیش‌بینی الگوهای سیمای سرزمین در مکان و زمان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 43-60]
 • ریسک ارایه برنامه مدیریت ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی در سالن رنگ و رنگپاشی شرکت میهن خودرو [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 127-138]

ز

 • زاینده‌رود آزمون انتخاب- لاجیت شرطی: الگویی نوین در برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان محیط‌زیست [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 115-126]
 • زلزله پهنه‌بندی تاب‌آوری بافت‌های شهری در برابر زلزله با استفاده از منطق فازی و FAHP (مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 61-72]
 • زیست‌پذیری تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری مورد مطالعه: منطقه 18 تهران [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 45-58]

س

 • ساختار اکولوژیک طراحی و مهندسی تفرجگاه جنگلی براساس راهکار خدمات تفصیلی در پارکها و مناطق حفاظت شده [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 47-5]
 • ستون خاک مطالعه اثر کود فسفات آمونیوم بر روی اسیدیته و شوری خاک های آهکی و قابلیت دستیابی زیستی ارسنیک با استفاده از ستون های خاک(مطالعه موردی منطقه قروه) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-14]
 • سد سلیمانشاه ارزیابی کیفی آثار محیطزیستی و فرهنگی سد سلیمانشاه بر توسعه روستایی منطقه تحت پوشش سد [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 117-126]
 • سد شیرین‌دره پایش تغییرات ناشی از احداث سد شیرین دره بر پوشش و کاربری اراضی پایین دست حوزه آبخیز [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 191-202]
 • سلسله مراتب تصمیم‌گیری درآمدی بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی و کاربرد آن در نظام برنامه‌ریزی کشور [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 37-50]
 • سناریو ارزیابی توان اکوتوریسم شهرستان بیرجند بر اساس طراحی سناریو و الگوریتم Fuzzy_OWA [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 31-46]
 • سنجش‌ازدور پایش تغییرات ناشی از احداث سد شیرین دره بر پوشش و کاربری اراضی پایین دست حوزه آبخیز [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 191-202]
 • سنقر ارزیابی کیفی آثار محیطزیستی و فرهنگی سد سلیمانشاه بر توسعه روستایی منطقه تحت پوشش سد [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 117-126]
 • سوخت‌های فسیلی ارزیابی پیامدهای اقتصادی- ‌محیط‌زیستی گرمایش جهانی با تاکید بر دستاوردهای اجرای پروتکل کیوتو در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 17-23]
 • سیاست‌ها و اقدامات ایران بررسی الگوی سیاست‌های محیط‌زیستی جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 51-62]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعات جغرافیایی و مؤلفه های مدیریت دانش (مطالعه موردی: اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 203-214]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی تأثیر فاکتورهای غیر اکولوژیک در ارزیابی توان طبیعت‌گردی با استفاده از GIS (مطالعه موردی : سامان عرفی قوری قلعه در شهرستان پاوه) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 169-180]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی پایش تغییرات ناشی از احداث سد شیرین دره بر پوشش و کاربری اراضی پایین دست حوزه آبخیز [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 191-202]
 • سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی ) :(EDSSsبررسی مفاهیم، تحولات و چالشها از گذشته تا کنون [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 175-188]
 • سیل بررسی خودترمیمی اکوسیستم‌های‌ طبیعی تخریب شده توسط سیل جهت توسعه روش‌های کاربردی بهسازی اکولوژیک(مطالعه موردی: ‌تفرجگاه گلستان- پارک ملی گلستان) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 145-156]
 • سیمای سرزمین و حفاظت بررسی ارتباط شاخص‌های سیمای سرزمین با فراوانی گونه پرندگان در لکه‌های جنگلی شهرستان گرگان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 127-134]

ش

 • شاخص غلبه مقایسه شاخص‌های مختلف تنوع‌زیستی در طرح‌های مختلف نمونه‌برداری (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 135-144]
 • شاخص غنا مقایسه شاخص‌های مختلف تنوع‌زیستی در طرح‌های مختلف نمونه‌برداری (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 135-144]
 • شاخص‌های ‌محیط‌زیست ارزیابی پیامدهای اقتصادی- ‌محیط‌زیستی گرمایش جهانی با تاکید بر دستاوردهای اجرای پروتکل کیوتو در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 17-23]
 • شاخص یکنواختی مقایسه شاخص‌های مختلف تنوع‌زیستی در طرح‌های مختلف نمونه‌برداری (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 135-144]
 • شاهراه آسیایی تهران- مشهد بررسی تنوع و الگوی تلفات جاده‌ای حیات‌وحش در پارک ملی گلستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 215-224]
 • شبکه عصبی مصنوعی بررسی قابلیت‌های مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی توسعه شهری با کاربرد نمایه‌های عامل نسبی و بوم‌شناختی سیمای‌سرزمین(مطالعه موردی: شهر ساحلی هشتپر) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 181-190]
 • شبکهی عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه معرفی کاربردی مدلسازی پروژههای :REDDراهکاری برای کاهش پیامدهای تغییر اقلیم [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 183-202]
 • شبیه سازی بررسی اهمیت توان خودپالایی رودخانه ها در تدوین استاندارد تخلیه پساب [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 103-116]
 • شبیه‌سازی توسعه شهری بررسی قابلیت‌های مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی توسعه شهری با کاربرد نمایه‌های عامل نسبی و بوم‌شناختی سیمای‌سرزمین(مطالعه موردی: شهر ساحلی هشتپر) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 181-190]
 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو کاربرد تحلیل حساسیت و تکثیر خطا در تصمیم‌گیری‌های فضایی چند معیاری (مطالعه موردی: مکان‌یابی توسعه شهری در استان تهران) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 203-214]
 • شهرداری آمل ارزیابی عملکرد شهرداری آمل در راستای تحقق توسعه ‌پایدار شهری با تاکید برحفظ و نگهداری فضای سبز [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 225-236]
 • شهرکرد بررسی غنا و تنوع گونهای درختی و درختچهای در بلوار آیتا... کاشانی شهرکرد [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 77-84]
 • شوری مطالعه اثر کود فسفات آمونیوم بر روی اسیدیته و شوری خاک های آهکی و قابلیت دستیابی زیستی ارسنیک با استفاده از ستون های خاک(مطالعه موردی منطقه قروه) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-14]

ط

 • طبقه‌بندی شی‌گرا مقایسه تخصیص اکوسیستمی کاربری سرزمین با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رویکرد تخصیص چند هدفه [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 157-168]
 • طبیعت‌گردی تأثیر فاکتورهای غیر اکولوژیک در ارزیابی توان طبیعت‌گردی با استفاده از GIS (مطالعه موردی : سامان عرفی قوری قلعه در شهرستان پاوه) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 169-180]
 • طراحی طراحی و مهندسی تفرجگاه جنگلی براساس راهکار خدمات تفصیلی در پارکها و مناطق حفاظت شده [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 47-5]
 • طراحی سیستم سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی ) :(EDSSsبررسی مفاهیم، تحولات و چالشها از گذشته تا کنون [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 175-188]
 • طرح‌ریزی سامان‌مند رویکردی بر اولویت‌بندی مناطق مناسب حفاظت با روش تحلیل کمبود‌‌های حفاظتی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 73-83]

ع

 • علف‌خواران بررسی تنوع و الگوی تلفات جاده‌ای حیات‌وحش در پارک ملی گلستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 215-224]

غ

 • غنای گونهای بررسی غنا و تنوع گونهای درختی و درختچهای در بلوار آیتا... کاشانی شهرکرد [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 77-84]

ف

 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحلیل پیامدهای انسانی و محیطزیستی نیروگاهها با روش تلفیقی دلفی و AHP [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 139-150]
 • فرهنگی ارزیابی کیفی آثار محیطزیستی و فرهنگی سد سلیمانشاه بر توسعه روستایی منطقه تحت پوشش سد [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 117-126]
 • فضای ‌سبز ارزیابی عملکرد شهرداری آمل در راستای تحقق توسعه ‌پایدار شهری با تاکید برحفظ و نگهداری فضای سبز [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 225-236]
 • فضای سبز شهری بررسی غنا و تنوع گونهای درختی و درختچهای در بلوار آیتا... کاشانی شهرکرد [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 77-84]

ک

 • کارخانه اتومبیلسازی ارایه برنامه مدیریت ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی در سالن رنگ و رنگپاشی شرکت میهن خودرو [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 127-138]
 • کارگروه استعدادیابی اراضی ارزیابی توان محیطزیستی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی با تأکید بر مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضی (مطالعه موردی: منطقه کریت) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 57-68]
 • کانی‌برازان بررسی اثر کاهش آب دریاچه ارومیه بر ترکیب جامعه و تنوع گونه‌ای پرندگان آب‌زی تالاب ‌کانی‌برازان در سال‌های 1374، 1384 و 1394 [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 59-70]
 • کشورهای شمال و جنوب الگوی اسلامی پایبندی حفاظت از مشترکات جهانی محیط‌زیست با تأکید بر مسئولیت‌های مشترک و تعهدات متفاوت کشورهای شمال و جنوب [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 15-28]
 • کفتار راهراه مدلسازی نیازمندیهای زیستگاهی کفتار راهراه ) (Hyaena hyaenaدر منطقه حفاظت شده لشگر در، استان همدان [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 11-20]
 • کمیتسنج فازی ارزیابی توان اکوتوریسم شهرستان بیرجند بر اساس طراحی سناریو و الگوریتم Fuzzy_OWA [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 31-46]
 • کنوانسیون تغییر آب‌وهوا ارزیابی پیامدهای اقتصادی- ‌محیط‌زیستی گرمایش جهانی با تاکید بر دستاوردهای اجرای پروتکل کیوتو در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 17-23]
 • کود فسفات آمونیوم مطالعه اثر کود فسفات آمونیوم بر روی اسیدیته و شوری خاک های آهکی و قابلیت دستیابی زیستی ارسنیک با استفاده از ستون های خاک(مطالعه موردی منطقه قروه) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-14]
 • کیفیت محیط‌زیست نقش اندازه دولت بر کیفیت محیط‌زیست در کشورهای صادرکننده نفت [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-14]
 • کیفیت محیط‌زیست نقش اندازه دولت بر کیفیت محیط‌زیست در کشورهای صادرکننده نفت [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-14]
 • کیفیت هب بررسی اهمیت توان خودپالایی رودخانه ها در تدوین استاندارد تخلیه پساب [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 103-116]

گ

 • گرگان بررسی ارتباط شاخص‌های سیمای سرزمین با فراوانی گونه پرندگان در لکه‌های جنگلی شهرستان گرگان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 127-134]
 • گسترش گردشگری تحلیل گسترش گردشگری بر اساس مدل SWOT (مطالعه موردی: احداث موزۀ میراث روستایی در پارک جنگلی سراوان) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 215-224]
 • گوشت‌خواران بررسی تنوع و الگوی تلفات جاده‌ای حیات‌وحش در پارک ملی گلستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 215-224]

ل

 • لاجیت برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی ناژوان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 85-92]
 • لاجیت شرطی آزمون انتخاب- لاجیت شرطی: الگویی نوین در برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان محیط‌زیست [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 115-126]
 • لشگردر مدلسازی نیازمندیهای زیستگاهی کفتار راهراه ) (Hyaena hyaenaدر منطقه حفاظت شده لشگر در، استان همدان [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 11-20]
 • لکه‌های جنگلی بررسی ارتباط شاخص‌های سیمای سرزمین با فراوانی گونه پرندگان در لکه‌های جنگلی شهرستان گرگان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 127-134]

م

 • مؤلفههای مدیریت دانش بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعات جغرافیایی و مؤلفه های مدیریت دانش (مطالعه موردی: اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 203-214]
 • مجامع منطقه ای و بین المللی بررسی الگوی سیاست‌های محیط‌زیستی جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 51-62]
 • مجذور میانگین مربعات خطا(RMSE) بررسی قابلیت‌های مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی توسعه شهری با کاربرد نمایه‌های عامل نسبی و بوم‌شناختی سیمای‌سرزمین(مطالعه موردی: شهر ساحلی هشتپر) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 181-190]
 • محله‌های شهری تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری مورد مطالعه: منطقه 18 تهران [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 45-58]
 • محیط‌زیست بررسی الگوی سیاست‌های محیط‌زیستی جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 51-62]
 • محیط زیست سخن سردبیر [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 3-3]
 • محیطزیست بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعات جغرافیایی و مؤلفه های مدیریت دانش (مطالعه موردی: اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 203-214]
 • محیط‌زیست جهانی الگوی اسلامی پایبندی حفاظت از مشترکات جهانی محیط‌زیست با تأکید بر مسئولیت‌های مشترک و تعهدات متفاوت کشورهای شمال و جنوب [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 15-28]
 • محیط زیست و یک نظریه سخن سردبیر [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 3-3]
 • مدل Q بررسی اهمیت توان خودپالایی رودخانه ها در تدوین استاندارد تخلیه پساب [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 103-116]
 • مدل اکولوژیکی ارزیابی توان محیطزیستی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی با تأکید بر مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضی (مطالعه موردی: منطقه کریت) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 57-68]
 • مدل تخریب ارزیابی آثار محیط‌زیستی توسعه بر منطقه حفاظت شده کرکس با استفاده از مدل تخریب [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 91-102]
 • م دلسازی مدلسازی پویایی جمعیت اردک سر سفید ) (Oxyura leucocephalaدر نرمافزار ( Stellaمطالعه موردی: تالابهای استان گلستان [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 21-30]
 • مدلسازی زیستگاه مدلسازی نیازمندیهای زیستگاهی کفتار راهراه ) (Hyaena hyaenaدر منطقه حفاظت شده لشگر در، استان همدان [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 11-20]
 • مدل مفهومی تدوین مدل مفهومی توسعه آموزش محیط زیست با ارزیابی عوامل راهبردی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 3-16]
 • مدیریت پیشبینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل LCM [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 163-174]
 • مدیریت پسماند اولویت‌بندی گزینه‌های تفکیک زباله از مبدأ با استفاده از روش تاپسیس (مطالعه موردی، شهرک شهید رجایی شهر تهران) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 31-42]
 • مدیریت پسماند شهری ارزیابی و برنامه‎ریزی اقتصادی سیستم‎ جمع‎آوری و حمل‌ونقل‎ زباله‎ شهرهای اردبیل و دهدشت [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-44]
 • مدیریت دانش بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعات جغرافیایی و مؤلفه های مدیریت دانش (مطالعه موردی: اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 203-214]
 • مدیریت عدم قطعیت کاربرد تحلیل حساسیت و تکثیر خطا در تصمیم‌گیری‌های فضایی چند معیاری (مطالعه موردی: مکان‌یابی توسعه شهری در استان تهران) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 203-214]
 • مشارکت به سوی یک نظام یکپارچه برای حفاظت و مدیریت سیمای سرزمین: رویکردهای نوین [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 29-36]
 • معیار سیمای سرزمین مقایسه تخصیص اکوسیستمی کاربری سرزمین با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رویکرد تخصیص چند هدفه [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 157-168]
 • منابع تفرجی بررسی رهیافت‌های مدیریت اثرات بازدیدکنندگان در مناطق تحت حفاظت [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 15-30]
 • مناطق حفاظتی رویکردی بر اولویت‌بندی مناطق مناسب حفاظت با روش تحلیل کمبود‌‌های حفاظتی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 73-83]
 • منطقه 12 شهرداری تهران پهنه‌بندی تاب‌آوری بافت‌های شهری در برابر زلزله با استفاده از منطق فازی و FAHP (مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 61-72]
 • منطقه 18 تهران تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری مورد مطالعه: منطقه 18 تهران [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 45-58]
 • منطقه حفاظت شده کرکس ارزیابی آثار محیط‌زیستی توسعه بر منطقه حفاظت شده کرکس با استفاده از مدل تخریب [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 91-102]
 • منطقه قروه مطالعه اثر کود فسفات آمونیوم بر روی اسیدیته و شوری خاک های آهکی و قابلیت دستیابی زیستی ارسنیک با استفاده از ستون های خاک(مطالعه موردی منطقه قروه) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-14]
 • موزۀ میراث روستایی تحلیل گسترش گردشگری بر اساس مدل SWOT (مطالعه موردی: احداث موزۀ میراث روستایی در پارک جنگلی سراوان) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 215-224]
 • میراث مشترک الگوی اسلامی پایبندی حفاظت از مشترکات جهانی محیط‌زیست با تأکید بر مسئولیت‌های مشترک و تعهدات متفاوت کشورهای شمال و جنوب [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 15-28]

ن

 • نرخ برداشت مدلسازی پویایی جمعیت اردک سر سفید ) (Oxyura leucocephalaدر نرمافزار ( Stellaمطالعه موردی: تالابهای استان گلستان [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 21-30]
 • نظام برنامه‌ریزی توسعه درآمدی بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی و کاربرد آن در نظام برنامه‌ریزی کشور [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 37-50]
 • نظام یکپارچه مدیریت به سوی یک نظام یکپارچه برای حفاظت و مدیریت سیمای سرزمین: رویکردهای نوین [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 29-36]
 • نظریه کوزنتس نقش اندازه دولت بر کیفیت محیط‌زیست در کشورهای صادرکننده نفت [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-14]
 • نظریه کوزنتس نقش اندازه دولت بر کیفیت محیط‌زیست در کشورهای صادرکننده نفت [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-14]
 • نوسان جمعیت پرندگان بررسی اثر کاهش آب دریاچه ارومیه بر ترکیب جامعه و تنوع گونه‌ای پرندگان آب‌زی تالاب ‌کانی‌برازان در سال‌های 1374، 1384 و 1394 [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 59-70]
 • نیروگاه تحلیل پیامدهای انسانی و محیطزیستی نیروگاهها با روش تلفیقی دلفی و AHP [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 139-150]

و

 • وزنهای ترتیبی ارزیابی توان اکوتوریسم شهرستان بیرجند بر اساس طراحی سناریو و الگوریتم Fuzzy_OWA [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 31-46]
 • ویژگیهای اجتماعی- روانی الگوی بررسی ویژگیهای اجتماعی- روانی بازدیدکنندگان پارکهای جنگلی به عنوان ابزار مدیریت پارکها (مطالعه موردی: پارک جنگلی دلند) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 69-76]
 • ویژگی‌های حاصلخیزی خاک پهنه‌بندی خاک‌های متاثر از آبیاری با فاضلاب با استفاده از روش درون‌یابی (IDW) (مطالعه موردی: جنوب شهرستان ری) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 81-90]

ه

 • هشتپر بررسی قابلیت‌های مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی توسعه شهری با کاربرد نمایه‌های عامل نسبی و بوم‌شناختی سیمای‌سرزمین(مطالعه موردی: شهر ساحلی هشتپر) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 181-190]
 • همدید-ترمودینامیک واکاوی شرایط همدید- ترمودینامیک آلودگی هوای شهر اصفهان (مطالعه موردی: 13-15 آذر 1391) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 249-259]