بررسی قابلیت گیاهان سورگوم و جو جهت کاهش هیدروکربن‌های نفتی خاک آلوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ترکیبات نفتی یکی از آلودگی‌های متداول خاک در اطراف پالایشگاه‌های نفت می‌باشد. گیاه‌پالایی روشی موثر و مقرون به‌صرفه جهت پالایش خاک‌های آلوده نسبت به سایر روش‌های فیزیکی- شیمیایی است. در این مطالعه گیاه‌پالایی خاک آلوده‌ به نفت با استفاده از گیاهان سورگوم و جو در گلخانه بررسی شد. پس از گذشت 94 روز از کاشت گیاهان مورد مطالعه وزن خشک ریشه و اندام هوایی، تعداد باکتری‌های کل و نفت‌خوار، تنفس میکربی، غلظت باقیمانده کل هیدروکربن‌های نفتی و درصد حذف آن تعیین گردید. هیدروکربن‌های نفتی خاک باعث کاهش معنی‌دار(05/0p<) حدود 50 درصد در وزن ماده خشک اندام هوایی گیاهان مورد مطالعه شدند. تفاوت معنی‌داری بین تعداد باکتری‌های کل و نفتخوار در خاک کشت شده با خاک بدون گیاه وجود داشت. میزان تنفس میکربی در ریزوسفر سورگوم در خاک آلوده بیشتر از ریزوسفر جو بود ولی در خاک شاهد تفاوتی در میزان تنفس میکربی در ریزوسفر دو گیاه مورد مطالعه دیده نشد. میزان کاهش غلظت کل هیدروکربن‌های نفتی در خاک آلوده کشت شده با سورگوم و جو حدود 64-52 درصد تعیین شد که نسبت به خاک آلوده بدون گیاه 30 درصد بیشتر بود بنابراین سورگوم و جو جهت کاهش هیدروکربن‌های نفتی خاک‌های آلوده مورد مطالعه، کارایی بالایی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sorghum bicolor (L.) Moench and Hordeum vulgare capability to reduce petroleum hydrocarbons from contaminated soil

چکیده [English]

petroleum compounds are one of the most frequently encountered pollutants in oil refineries soil. Phytoremediation has become a cost-effective alternative to physicochemical methods of remediation,where feasible. In this study a greenhouse experimentwas conducted to evaluate the phytoremediation of petroleum contaminated soil using Sorghum bicolor (L.) Moench and Hordeum vulgare. After 94 day of plants growth, shoot and root dry weight, total and oil-degrading bacteria, microbial activity, Total Petroleum Hydrocarbons(TPHs) residual concentrations and removal percentages were determined. TPHs have caused a significant (P < 0.05) reduction in shoot dry weight by more than 50%.There was significant difference in bacterial counts (total and oil-degrading bacteria) of planted soils than control. Microbial activity in the rhizosphere of Sorghum was more than Hordeum in contaminated soil but no significant differences were observed in the rhizosphere of Sorghum and Hordeum in control soil. The concentration of TPHS decreased by 52% - 64% in 94 days when the contaminated soil was cultivated with Sorghum and Hordeum, representing an improvement of 30% compared to contaminated soil without plants. Thus, Sorghum and Hordeum could be high efficient for removal of petroleum from oil-contaminated soils

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoremediation
  • Petroleum Hydrocarbons
  • Remediation
  • sorghum
  • Hordeum