بررسی و تعیین ترسیب کربن آلی در سه نوع خاک و با سه نوع پوشش گیاهی در قسمتی از اراضی استانهای قزوین و زنجان*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناس ارشد، مؤسسه مهندسی آب و خاک، وزارت جهاد کشاورزی

3 دانش آموخته دکترا دانشکده جنگلداری، دانشگاه میشیگان

چکیده

در این بررسی خاکهای سه منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است. منطقه اول به ناحیه قارپوزآباد قزوین مربوط میگردد. خاکهای متعلق در این منطقه فوق العاده شور میباشند. گیاهان بومی از گونههای مشخص کننده خاکهای شور تشکیل یافته است.
مقدار ترسیب کربن در عمق 30-0 سانتیمتری 273 تن و در عمق 100-0 سانتیمتری برابر 184 تن در هکتار اندازهگیری شده است.
منطقه دوم مربوط میگردد به خاکهای گچی با گیاه معرف خاکهای گچی طارم مقدار ترسیب کربن در عمق 30-0 سانتیمتری 1303 تن و در عمق 100-0 سانتیمتری برابر 320 تن در هکتار تعیین شده است. بالاخره منطقه سوم در استان زنجان روی خاکهای آهکی زیر پوشش جو قرار گرفته است. مقدار ترسیب در عمق 30-0 سانتیمتری 220 تن و در عمق 100-0 سانتیمتری 402 تن در هکتار اندازهگیری شده است. پراکنش کربن آلی در خاکهای مناطق مورد مطالعه به صورت نقشههای GIS ترسیم شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Carbon Sequestration in Three Soils Types with Different Plant Coverage in Gazvin and Zanjan Provinces

نویسندگان [English]

  • manouchehr zarinkafsh 1
  • alimohammad sabaghi 2
  • ziba naalbandi 3
1
2
3
چکیده [English]

The aims of the current research were determination of the carbon sequestration in three soils types with different plant coverage in Gazvin and Zanjan provinces. One of the studied sites was located in Gazvin province with slaine soils. This site was covered with plants for slaine soils. The second site was located in Zanjan province with gypsic soils. This site was covered with plants for gypsic soils. The third site also was located in calcie soils of Zanjan province. This site was under barley cultivation. The sequestrated carbon was studied in 2 layers of each soil profile including 0-30 and
0-100 cm and the distribution of the organic carbon were mapped by GIS software. The results showed that the total soil organic carbon was significantly different among the locations. Total carbon stores of 0-30 cm for the first, second and third locations were 279, 303 and 220 ton/ha, and carbon stores of 0-100 cm for the first, second and third locations were 486, 320 and 602 ton/ha, respectively