بررسی تاثیر عشایر کوچرو بر مطلوبیت زیستگاه کل و بز در پارک ملی لار (Capraaegagrus aegagrus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید، سازمان حفاظت محیطزیست

2 دانشیار گروه محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشکده محیطزیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 استاد گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه تهران

5 کارشناس ارشد محیطزیست ،گروه زیستگاهها و تنوعزیستی، دانشکده محیطزیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

6 کارشناس ارشد موزه تاریخ طبیعی و تنوعزیستی، اداره کل محیطزیست استان البرز

چکیده

پارک ملی لار یکی از بهترین زیستگاههای بز وحشی در ناحیه البرز مرکزی با جمعیتی در حدود 600 راس میباشد. در این منطقه، حدود 281 خانوار از عشایر کوچرو حدود 100 روز از سال)از اواخر خرداد ماه تا اواخر شهریور ماه( سکنی دارند. این مطالعه در سال 1381، به منظور بررسی تاثیر این اقوام کوچرو و احشام آنها بر مطلوبیت زیستگاه بز وحشی در قبل و بعد از حضورشان در منطقه )بهار و تابستان( آن انجام گرفته است. برای تعیین مطلوبیت زیستگاه از نقاط حضور گونه و متغیرهای مستقل محیطی شامل ارتفاع، شیب، جهت، تنوع پستی و بلندی، نقاط حضور طعمهخواران شامل پلنگ و گرگ، نقشه جادههای اصلی و نقاط حضور عشایر به عنوان ورودی روش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی)ENFA(در نرمافزار بیومپر مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان میدهند بیش از 20 درصد زیستگاههای مطلوب پس از حضور عشایر کوچرو از دسترس گونه خارج میشود. علاوه بر آن میزان حاشیهگرایی گونه افزایش مییابد، بدینمعنی که جمعیت به زیستگاههای حاشیهای رانده میشود و آشیان بومشناختی گونه کاهش پیدا میکند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land Quality Assessment in Protected Areas, Using Degradation Model (Case Study: Touran Protected Complex)

نویسندگان [English]

 • manochehr falahi 1
 • mohammad kabole 2
 • mohammad karami 3
 • ali akbar mehrabi 4
 • reza goljani 5
 • mehdi mwtafavi 6
چکیده [English]

The main issue of this paper is monitoring of sustainable land management using land quality assessment in protected areas. We aimed at improving indicators to assessing land quality in protected area (case study: protected complex of Touran) and explaining land quality from past to present. Around the world, the methods of land quality assessment are in two kinds: one based on detailed biological data and the other based on assessing human activities. Degradation Model follows the second one. Components of this model include cumulative past to present impacts, physiographic density of population, and habitat vulnerability which calculated by AHP, EA and reciprocal effects matrix using GIS. Finally the area zoned based on land quality. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Land quality
 • Degradation model
 • Protected area
 • AHP
 • EA
 • GIS