کاربرد تلفیق منطق فازی و روش ماتریس در ارزیابی آثار محیطزیستی (مطالعه موردی: بزرگراه شمال جنگل گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، محیط زیستدانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، محیطزیست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

بهطورکلی، تصمیمگیری در مورد نتایج ارزیابیهای محیطزیستی توسط کارشناسان و با استفاده از ابزارهای آنالیز آماری و بازدیدهای محلیی  انجام میشود که در این میان، نکته قابل توجه محدود بودن اطلاعات در دسترس میباشد. چنین موضیوعی  درنهاییت  منجیر  بیه  افیزای   کاربرد متغیرهای معنایی و کیفی برای توصیف آن اطلاعات شده و به دنبال آن درجه عدم قطعیت و عدم اطمینان نیز افزای  خواهد یافت.
بنابراین، استفاده از یک ابزار مناسب، مانند منطق فازی دسترسی به نتایج واقعیتر را آسان مینماید. چرا که این ابزار، قابلییت  ادغیام  کامیل  اطلاعات کمی وکیفی در نشان دادن میزان عدم قطعیتها را داشته و قادر است این اطلاعات را بی هطیور  مناسیب  میدیریت  نمایید . در ایین  مطالعه، روش ارزیابی آثار محیطزیستی بر مبنای ماتریس فازی، جهت ارزیابی پروژه بزرگراه شمال جنگیل  گلسیتان  پیشینهاد  میی شیود . در ساختن ماتریس ارزیابی فعالیتهای اصلی طرح )A( و فاکتورهای مهم محیطزیستی )F( که از این فعالیتها تاثیر میپذیرند، تعیین شده و هر اثر )A-F( با مقادیر سه مشخصه شدت، دامنه و تداوم به صورت اعداد فازی مثلثی برآورد میشود. در نهایت، تمام آثار مثبیت  )⁺EI( و منفی )⁻EI( ناشی از طرح محاسبه شده و مقدار کل آثار محیطزیستی )EI( به دست میآید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Nomadic Communities on Habitat Suitability of Wild Goat (Capraaegagrus aegagrus) in Lar National Park

نویسندگان [English]

  • nereh azizi 1
  • masoud taherieoun 2
  • nastaran azimi 3
1
2
3
چکیده [English]

Lar national park is one of the best habitats for Wild Goat in the central Alborz Mountains, with a population of around 600 heads. There are about 289 nomadic families, spending one hundred days of the year (from late June until late August) in this area. This study was conducted to evaluate the effect of this nomadic tribes and their cattle on habitat suitability of Wild Goat, before and after of their presence in the area, in spring and summer of 2010. In order to model habitat suitability for this species, a presence only layer was used as input to Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) method in Biomapper software. Ecogeographic factors were also used as independent variables elevation, slope, aspect, geomorphological features, main roads, predators which consist of wolf and panther, presence point of nomadic tribes . Our results revealed that about twenty percent of the most suitable habitats will be lost, after nomads’ arrival to the area. Furthermore, the marginality index of the species will be increased; meaning that the population is pushed to marginal habitats and the species occupies narrow niche. These results emphasize the importance of regulation of grazing systems, as well as determining prohibited core zone within the national park, where grazing will be strictly forbidden during spring and summer

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lar national park
  • Nomads
  • Wild goat
  • Habitat suitability
  • ENFA