بررسی تاثیر مقیاس بر مدلسازی زیستگاه پلنگ در پارک ملی گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیطزیست، دانشکده شیلات و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان

2 دانشیار گروه محیطزیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به منظور درک اثر مقیاسهای مکانی مختلف بر مدلسازی زیستگاه، بررسیهای سلسله مراتب مقیاس ضروری است. زیرا، گونهها در مقیاسهای مکانی مختلف زیستگاه، عکسالعملهای متفاوتی را نشان میدهند. تعیین روابط بومشناختی گونه در مقیاسهای مکانی به منظور پیشبینی حضور آن در زیستگاه مهم است. بنابراین مدلهای توزیع گونه باید در تمامی مقیاسهای مکانی بررسی شود. پلنگ به عنوان یک گونه مهم، متعلق به فون پالهارکتیک است که جمعیت آن در اثر تخریب زیستگاه به شدت کاهش یافته بهطوریکه در ارزیابی اتحادیه جهانی حفاظت از منابع طبیعی در رده در خطر انقراض قرار دارد. به منظور بررسی زیستگاه این گونه در مقیاسهای مختلف از روش تحلیل عامل آشیان بومشناختی و نرمافزار بیومپر استفاده شد. زیستگاه پلنگ در پارک ملی گلستان با تصاویری با اندازه سلول 91 در 91، 01 در 01، 31 در 31، 121 در 121، 151 در 151، 181 در 181 و 211 در 211، با روش ENFA مدلسازی شد و با توجه به مقادیر حاشیهگرایی، تخصصگرایی و تحملپذیری هر مرحله و همچنین مقایسه شاخص بویس مربوط به آنها مشخص شد بهترین مقیاس در پارک ملی گلستان، تصاویری با اندازه سلول 01 در 01 و 31 در 31 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the Effect of Scale on Leopard (Panthra Pardus Saxicolor) Habitat Modeling in Golestan National Park

نویسندگان [English]

  • sedigheh abdolahe 1
  • abdolrasoul salman mahine 2
چکیده [English]

To understand the effects of spatial scales on habitat modeling, it is necessary to apply a hierarchical spatial analysis of habitat as fauna exhibit varied reactions at different scales. Determining the ecologically relevant criteria at different spatial scales for predicting species occurrences is an important step when determining species–environment relationships. Therefore, species distribution modelling should consider all ecologically relevant spatial scales. Leopard belongs to the Palearctic Realm and its population has highly reduced in recent decades because of habitat destruction, hence is classified as endangered in the IUCN evaluation.We used ecological niche factor analysis (ENFA) and Biomapper software to study the habitat of this species at different scales. Leopards’ habitat was modeled using ENFA method with layers ranging in resolution between 30 ×30, 60 × 60, 90 × 90, 120 × 120, 150 × 150, 180 × 180 and 210 × 210, cell sizes. According to the marginality, specialization and tolerance values of each resolution and also comparing its boyce index the best scales were found to be 60 × 60 and 90×90 cell sizes.

 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial scales
  • ENFA
  • Habitat modeling
  • Leopard